Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vyksiančio 2023 m. lapkričio 23 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. lapkričio 20 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo

12.00 val. – Kontrolės

13.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1.Nr. T25-303 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-319 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-317 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

4. Nr. T25-312 Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui paskolai imti

5. Nr. T25-306 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

6. Nr. T25-310 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

7. Nr. T25-300 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-268 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų svarstymo komisijos“ pakeitimo

8. Nr. T25-304 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

9. Nr. T25-311 Dėl Šilalės rajono savivaldybės pedagogų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

10. Nr. T25-313 Dėl pritarimo dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ veikloje „Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“

11. Nr. T25-315 Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

12. Nr. T25-316 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

13. Nr. T25-307 Dėl pritarimo Šilalės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijai ir finansavimo skyrimo strategijai įgyvendinti

14. Nr. T25-318 Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

15. Nr. T25-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

16. Nr. T25-298 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo

17. Nr. T25-296 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

18. Nr. T25-309 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

20. Nr. T25-308 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo

19. Nr. T25-295 Dėl Šilalės rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

21. Nr. T25-301 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

22. Nr. T25-302 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

23. Nr. T25-305 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo

24. Nr. T25-299 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos (kodas 04) įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

25. Nr. T25-314 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos (kodas 04) 02 tikslo (kokybiškų ir efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų, orientuotų į gyventojų poreikius užtikrinimas) 01 uždavinio (plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą) įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vyksiančio 2023 m. spalio 26 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. spalio 23 d. (pirmadienį):

9.00 val. – Kontrolės

10.00 val. – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1.Nr. T25-294 Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus

2. Nr. T25-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus skyrimo į pareigas antrai kadencijai

3. Nr. T25-288 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

4. Nr. T25-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

6. Nr. T25-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-290 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

8. Nr. T25-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo

9. Nr. T25-292 Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

10. Nr. T25-282 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo ir statuso kapinėms suteikimo

11. Nr. T25-281 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo

12. Nr. T25-293 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2024 metais, nustatymo

13. Nr. T25-274 Dėl pritarimo Laukuvos miestelio bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

14. Nr. T25-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

15. Nr. T25-291 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

16. Nr. T25-272 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Upynos seniūnijoje, Upynos miestelyje, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

17. Nr. T25-273 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Laukuvos seniūnijoje, Šiauduvos kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

18. Nr. T25-285 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

19. Nr. T25-283 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-277 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

21. Nr. T25-278 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei "Šilalės autobusų parkas"

22. Nr. T25-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

23. Nr. T25-250 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

24. Nr. T25-251 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 

 

Nr. T25-275 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2024 metais, nustatymo

Nr. T25-284 Dėl Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T25-286 Dėl Šilalės rajono savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio, vyksiančio 2023 m. rugsėjo 28 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. rugsėjo 25 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

10.30 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

13.00 – Finansų, investicijų ir verslo

15.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

1.Nr. T25-252 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

2. Nr. T25-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

3. Nr. T25-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

4. Nr. T25-258 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

6. Nr. T25-269 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

7. Nr. T25-270 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas sporto klubui „Šilalės lūšis“

8. Nr. T25-262 Dėl elektromobilių įkrovimo stotelės projektavimo ir rangos darbų paslaugos pirkimo

9. Nr. T25-263 Dėl leidimo vykdyti rangos darbų paslaugos pirkimą

10. Nr. T25-254 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

11. Nr. T25-268 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šilalės rajono savivaldybėje“ ir lėšų skyrimo

12. Nr. T25-265 Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ įgyvendinti projektą ,,Skatinimo priemonių investuoti sudarymas Tauragė+ FZ ir pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ ir lėšų skyrimo

13. Nr. T25-267 Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ įgyvendinti projektą ,,Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas“ ir lėšų skyrimo

14. Nr. T25-253 Dėl pritarimo Požerės kaimo bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

15. Nr. T25-255 Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre patvirtinimo

16. Nr. T25-257 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

17. Nr. T25-256 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

18. Nr. T25-259 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-229 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

19. Nr. T25-261 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

20. Nr. T25-216 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio, vyksiančio 2023 m. rugpjūčio 31 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. rugpjūčio 28 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

10.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1.Nr. T25-230 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-244 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-243 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

4. Nr. T25-242 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

5. Nr. T25-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

6. Nr. T25-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo

7. Nr. T25-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-110 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

8. Nr. T25-220 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo

9. Nr. T25-235 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės merui priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo

10. Nr. T25-225 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-32 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

11. Nr. T25-226 Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos patvirtinimo

12. Nr. T25-236 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo

13. Nr. T25-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir jo filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

14. Nr. T25-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

15. Nr. T25-245 Dėl leidimo dalyvauti „Erasmus+“ 2021 – 2027 m. programos kvietime

16. Nr. T25-227 Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Plans for urban mobility actions“ paraiškai

17. Nr. T25-228 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

18. Nr. T25-229 Dėl nekilnojamojo turto (buto Laukuvoje) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

19. Nr. T25-238 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

20. Nr. T25-233 Dėl leidimo vykdyti Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pirkimą

Nr. T25-249 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pirkimui (patikslintas projektas)

21. Nr. T25-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22. Nr. T25-234 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

23. Nr. Nr. T25-247 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24. Nr. T25-248 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

25. Nr. T25-215 Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

26. Nr. T25-224 Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

27. Nr. T25-223 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo

28. Nr. T25-208 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

29. Nr. T25-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

30. Nr. T25-222 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

31. Nr. T25-184 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

32. Nr. T25-211 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn

33. Nr. T25-212 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Požerės k., Ežero g. 20, nugriovimo

34. Nr. T25-213 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Laukuva, Šilalės g. 27, nugriovimo

35. Nr. T25-221 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Gedmina“ pakeitimo

36. Nr. T25-214 Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų patvirtinimo

37. Nr. T25-240 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo

38. Nr. T25-237 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo

39. Nr. T25-246 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

40. Nr. T25-219 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ partnerių atrankai

41. Nr. T25-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos atrankos komisijos sudarymo

 

Nr. T25-216 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio, vyksiančio 2023 m. liepos 27 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. liepos 24 d. (pirmadienį):

10.00 – Kontrolės

1100 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

13.00 – Finansų, investicijų ir verslo

14.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1.Nr. T25-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-190 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

3. Nr. T25-188 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolegijos sudarymo

4. Nr. T25-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario, mero ženklelio ir mero regalijų įteikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

5. Nr. T25-206 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

6. Nr. T25-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo

7. Nr. T25-197 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

8. Nr. T25-198 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo

9. Nr. T25-185 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“ pakeitimo

10. Nr. T25-205 Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo

11. Nr. T25-186 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

12. Nr. T25-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

13. Nr. T25-203 Dėl leidimo vykdyti projektavimo paslaugų pirkimą

14. Nr. T25-207 Dėl pritarimo dalyvauti Šilalės miesto vietos veiklos grupės veikloje

15. Nr. T25-189 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

16. Nr. T25-191 Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo

17. Nr. T25-195 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Gedmina“

18. Nr. T25-204 Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

19. Nr. T25-200 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

20. Nr. T25-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

21. Nr. T25-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

22. Nr. T25-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23. Nr. T25-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 29 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. birželio 26 d. (pirmadienį):

9.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

10.30 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1. Nr. T25-164 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

2. Nr. T25-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

3. Nr. T25-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

4. Nr. T25-119 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

5. Nr. T25-117 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

6. Nr. T25-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo

7. Nr. T25-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo

8. Nr. T25-172 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

9. Nr. T25-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus skyrimo į pareigas antrai kadencijai

10. Nr. T25-173 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo

11. Nr. T25-180  Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo

12. Nr. T25-183 Dėl leidimo vykdyti paslaugos pirkimą

13. Nr. T25-178 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

14. Nr. T25-179 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

15. Nr. T25-166 Dėl 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

16. Nr. T25-154 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

17. Nr. T25-175 Dėl viešosios įstaigos ,,Moto-30“ paraiškos finansavimo

18. Nr. T25-157 Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

19. Nr. T25-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

20. Nr. T25-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

21. Nr. T25-171 Dėl leidimo vykdyti projektavimo paslaugų pirkimą

22. Nr. T25-181 Dėl pritarimo rengti investavimo koncepciją

23. Nr. T25-182 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

24. Nr. T25-153 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

25. Nr. T25-158 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

26. Nr. T25-161 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą ir jo perdavimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai

27. Nr. T25-168 Dėl elektros oro linijų pirkimo

28. Nr. T25-159 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

29. Nr. T25-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

30. Nr. T25-165 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-18 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

31. Nr. T25-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

32. Nr. T25-155 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Integralios pagalbos paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

33. Nr. T25-162 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų nuolatinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

34. Nr. T25-177 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 1 d. 9 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komiteto posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis vyks 2023 m. gegužės 30 d. 10 val. (darbotvarkė)

1.Nr. T25-139 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

2. Nr. T25-137 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

3. Nr. T25-148 Dėl pritarimo teikiamai Igno Gužauskio kandidatūrai į Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigas

4. Nr. T25-120 Dėl pritarimo teikiamai Jolantos Skrodenienės kandidatūrai į Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigas

5. Nr. T25-142 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

6. Nr. T25-118 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

7. Nr. T25-133 Dėl atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime

8. Nr. T25-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją

9. Nr. T25-135 Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo

10. Nr. T25-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

11. Nr. T25-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

12. Nr. T25-132 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

13. Nr. T25-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

14. Nr. T25-143 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

15. Nr. T25-122 Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais viešosios paslaugos teikimo

16. Nr. T25-134 Dėl UAB „Šilalės knygynas“ akcijų išbraukimo iš Privatizavimo objektų sąrašo

17. Nr. T25-96 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

18. Nr. T25-112 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-121 Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pirkimui savivaldybės nuosavybėn

20. Nr. T25-130 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

21. Nr. T25-152 Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

22. Nr. T25-126 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2023 metams nustatymo

23. Nr. T25-124 Dėl 2023 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

24. Nr. T25-127 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

25. Nr. T25-128 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybai

26. Nr. T25-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

27. Nr. T25-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

28. Nr. T25-131 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

29. Nr. T25-140 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

30. Nr. T25-150 Dėl pritarimo dalyvauti Atvirųjų klasių projekte pareiškėjo teisėmis

31. Nr. T25-123 Dėl sporto klubo ,,Prolain“ paraiškos finansavimo

32. Nr. T25-125 Dėl Šilalės sporto mokyklos paraiškos finansavimo

33. Nr. T25-147 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

34. Nr. T25-149 Dėl viešosios įstaigos ,,Moto-30“ paraiškos finansavimo

35. Nr. T25-144 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2022 m.

36. Nr. T25-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 62 posėdžio, vyksiančio 2023 m. balandžio 13 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 62 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. balandžio 11 d. (antradienį):

9.00 – Kontrolės

13.00 – Finansų, investicijų ir verslo

14.30 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

2023 m. balandžio 12 d. (trečiadienį):

10.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

 

1.Nr. T25-107 Dėl Gedemino Sungailos atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų

2. Nr. T25-109 Dėl Virginijaus Kvederio atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų

3. Nr. T25-113 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

4. Nr. T25-111 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 429 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-110 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

6. Nr. T25-77 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai

7. Nr. T25-30 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai

8. Nr. T25-79 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

9. Nr. T25-48 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

10. Nr. T25-58 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

11. Nr. T25-50 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

12. Nr. T25-40 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

13. Nr. T25-46 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

14. Nr. T25-45 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

15. Nr. T25-47 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

16. Nr. T25-43 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

17. Nr. T25-42 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

18. Nr. T25-53 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

19. Nr. T25-44 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

20. Nr. T25-25 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

21. Nr. T25-28 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

22. Nr. T25-26 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

23. Nr. T25-49 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

24. Nr. T25-29 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos ataskaitai

25. Nr. T25-106 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2022 metų veiklos ataskaitai

26. Nr. T25-108 Dėl leidimo vykdyti prieigų prie turizmo objektų projektavimo paslaugų pirkimus

27. Nr. T25-105 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

28. Nr. T25-99 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

29. Nr. T25-101 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

30. Nr. T25-100 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamame iš prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų

31. Nr. T25-104 Dėl Maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams dydžių sąrašo patvirtinimo

32. Nr. T25-41 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

33. Nr. T25-52 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

34. Nr. T25-74 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos ataskaitai

35. Nr. T25-98 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo

36. Nr. T25-102 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2022 metų veiklos ataskaitai

37. Nr. T25-94 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2022 metų veiklos ataskaitai

38. Nr. T25-95 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2022 metų veiklos ataskaitai

39. Nr. T25-97 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai

40. Nr. T25-103 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai

41. Nr. T25-66 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

42. Nr. T25-68 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

43. Nr. T25-93 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

44. Nr. T25-61 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

45. Nr. T25-81 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

46. Nr. T25-37 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

47. Nr. T25-35 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

48. Nr. T25-34 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

49. Nr. T25-38 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

50. Nr. T25-36 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

 

 

 

Nr. T25-71 Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Nr. T25-96 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T25-112 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai