Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas/aprašymas Dokumento (-ų) forma (-os) Detalesnė informacija teikiama, už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys Nuoroda
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos
1. Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas Prašymo forma Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Edgaras Laurinavičius, tel. Nr. +370 449 51 019, mob. tel. +370 612 54 400,
el. p. edgaras.laurinavicius@silale.lt
El. paslauga
Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala pasėliams – žala, kurią medžiojamieji gyvūnai padaro javų, kukurūzų, bulvių, runkelių ir kitų žemės ūkio kultūrų pasėliams, daugiametėms žolėms, vaistiniams augalams, pievoms ir ganykloms juos ištrypdami, išknisdami, išrausdami, nuskabydami, išraudami ar užtvindydami.
Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala miškui – žala, kurią medžiojamieji gyvūnai per metus padaro pakenkdami miško želdiniams ir žėliniams, jaunuolynams ar medynuose augantiems medžiams, nuskabydami jų ūglius, nulaupydami ar nutrindami žievę, nugrauždami kamienus, užtvindydami mišką vegetacijos laikotarpiu, jeigu medžiai dėl to nudžiūsta.
Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala ūkiniams gyvūnams – medžiojamųjų gyvūnų daromas poveikis ūkiniams gyvūnams, dėl kurio pastarieji sužalojami arba nugaišta.
Medžiojamų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.
Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie
2. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Prašymo forma Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė, tel. +370 449 74 432, mob. +3708 685 28837, el. p. virginija.bukauskiene@silale.lt
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Stasys Tubutis, tel. +370 449 51 664, mob. +370 620 53441, el. p. stasys.tubutis@silale.lt
Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai turi teisę gauti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius:
1. drenažo plano ištraukos kopiją (mastelis 1:2000) su pažymėtomis žemės sklypo ribomis;
2. žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių profilių kopijas;
3. drenažo ir griovio plano (mastelis 1:2000) su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų;
4. drenažo rinktuvų profilių kopijas;
5. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių ir kitų statinių) kiekis, parametrai.
Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrių, paštu arba per pasiuntinį. Parengti dokumentai gali būti įteikiami asmeniui atvykus į Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrių, per pasiuntinį arba registruotu laišku.
3. Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas Pildoma VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinėje sistemoje (www.vic.lt) Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialistas Vydas Stasytis, tel. (0 449) 51 019, el. p. vydas.stasytis@silale.lt
Paraiškas dėl paramos už papildomą bičių maitinimą gali teikti žemės ūkio produktų pirmine gamyba besiverčiantys bičių laikytojai, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytojais arba jungtinės veiklos partneriais. Bičių laikytojai iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą atnaujinti duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių. Bičių laikytojai turi atvykti į Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrių nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (dėl svarbios priežasties pavėlavus iki rugsėjo 29 d.) ir pateikti išlaidas įrodančius dokumentus bei užpildyti jų aprašą. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Patikrinus pateiktus dokumentus, duomenys suvedami į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (BIS) ir atspausdinama paraiška (2 egz.), kuri pasirašoma paramos gavėjo ir Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus atsakingo specialisto. Pasirašyta paraiška laikoma pateikta. Vienas paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas – saugomas Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriuje. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos raštu informuoja bičių laikytoją apie numatomą jam skirti paramą arba apie motyvuotą sprendimą neskirti paramos, kuriame turi būti numatyta sprendimo apskundimo tvarka.
4. Paraiškos Tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas

Paslauga pildoma Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS)

https://paseliai.vic.lt

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialistas Vydas Stasytis, tel. (0 449) 51 019, el. p. vydas.stasytis@silale.lt

Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialistė Reda Petkuvienė, tel. (0 449) 41 441, mob. +370 610 60 680, el. p. reda.petkuviene@silale.lt

Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė Rasa Ivinskienė, tel. (0 449) 57 404, mob. +370 698 73 872, el. p. rasa.ivinskiene@silale.lt

Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialistas Remigijus Nasvytis, tel. (0 449) 55 296, mob. +370 610 60 690, el. p. remigijus.nasvytis@silale.lt

Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialistė Virginija Petkienė, tel. (0 449) 56 265,  mob. +370 616 03 064, el. p. virginija.petkiene@silale.lt

Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialistė Jolanta Budvytienė, tel. (0 449) 58 147, mob.  +370 614 85 699, el. p. jolanta.budvytiene@silale.lt

Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistė Birutė Skurdelienė, tel. (0 449) 76127, mob. +370 618 60 939, el. p. birute.skurdeliene@silale.lt

Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialistė Adelė Noreikienė, tel. (0 449) 70 051, mob. +370 612 21 610, el. p. adele.noreikiene@silale.lt

Upynos seniūnijos žemės ūkio specialistas Stasys Rukas, tel. (0 449) 46 674, mob. +370 686 29 837, el. p. stasys.rukas@silale.lt

Priimamos paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, įbraižomi laukai pagal pateiktus žemės nuosavybės dokumentus, sutikrinama informacija
5. Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės naudotojams priėmimas Prašymo forma Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Stasys Tubutis, tel. +370 449 51 664, mob. +370 620 53441, el. p. stasys.tubutis@silale.lt
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Urbienė, tel. +370 449 51 664, mob. +370 673 25498, el. p. ramute.urbiene@silale.lt
Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai gali teikti prašymus Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriui dėl valstybės nuosavybės teise priklausančių drenažo statinių avarinio remonto. Privačioje žemėje esančių drenažo rinktuvų avarinis remontas atliekamas, kai rinktuvų skersmuo yra lygus ar didesnis kaip 12,5 cm. Drenažo remonto darbai atliekami gavus finansavimą iš valstybės biudžeto. Prašymas gali būti pateikiamas Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriui, paštu arba per pasiuntinį. Atsakymas apie įrašymą į eilę ir planuojamų darbų pradžią išsiunčiamas paštu arba įteikiamas tiesiogiai atvykus.
6. Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius melioruotose žemėse išdavimas Prašymo forma Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Stasys Tubutis, tel. +370 449 51 664, mob. +370 620 53441, el. p. stasys.tubutis@silale.lt
Technines sąlygas privalo gauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys (užsakovai), kurie melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoja statinius. Dokumentai (prašymas, statybvietės ribų planas (M 1:2000), pažymėjimas apie nuosavybės teisę) priimami asmeniui atvykus į Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrių. Parengtos techninės sąlygos įteikiamos asmeniui atvykus į Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrių arba, jo pageidavimu, išsiunčiamos paštu.
7. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (K10) priėmimas Pildoma VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinėje sistemoje (www.vic.lt) Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialistas Vydas Stasytis, tel. (0 449) 51 019, el. p. vydas.stasytis@silale.lt
8. Ūkininko ūkio įregistravimas / išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas Prašymo forma Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė, tel. +370 449 74 432, mob. +370 685 28837, el. p. virginija.bukauskiene@silale.lt
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Edgaras Laurinavičius, tel. Nr. +370 449 51 019, mob. tel. +370 612 54 400, el. p. edgaras.laurinavicius@silale.lt
Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra asmens žemės ūkio paskirties žemė. Įregistruoti ūkį gali tik veiksnus fizinis asmuo. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas ir asmeniškai pateikia nurodytus dokumentus. Įregistravus ūkį Ūkininkų ūkių registre, išduodamas ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas, kurį pasirašo Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas. Pametęs ar kitaip praradęs įregistravimo pažymėjimą, ūkininkas privalo per 10 darbo dienų nacionaliniame laikraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų ūkio registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu.
9. Valdos įregistravimas, valdos duomenų keitimas (atnaujinimas), valdos išregistravimas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdų registre Pildoma VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinėje sistemoje (www.vic.lt) Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialistas Vydas Stasytis, tel. (0 449) 51 019, el. p. vydas.stasytis@silale.lt

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Edgaras Laurinavičius, tel. Nr. +370 449 51 019, mob. tel. +370 612 54 400,
el. p. edgaras.laurinavicius@silale.lt

Žemės ūkio ir kaimo valda – fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.
Valdos įregistravimas, valdos duomenų keitimas (atnaujinimas), valdos išregistravimas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdų registre.
10. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra Pildoma VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinėje sistemoje (www.vic.lt) Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Edgaras Laurinavičius, tel. (0 449) 45 339 el. paštas edgaras.laurinavicius@silale.lt
Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis. Eksploatuoti traktorius, kuriems neatlikta techninė apžiūra, draudžiama. Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybės sudaro ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą, numatant galimybę panaudoti žemės ūkio bendrovių, įmonių technikos kiemus ir kitas priemones. Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros.
11. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas / išregistravimas, duomenų atnaujinimas / keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas Pildoma VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinėje sistemoje (www.vic.lt) Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Edgaras Laurinavičius, tel. (0 449) 45 339 el. paštas edgaras.laurinavicius@silale.lt
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimo paslauga skirta juridinių ir fiziniams asmenims arba jų atstovams, turintiems įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus, įregistruoti išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka yra tikrinami, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis. Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje.
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų išregistravimo paslauga teikiama fiziniams ir juridinių asmenų įgaliotiniams norintiems išregistruoti parduodamą (į užsienį) arba priduodant į metalo laužą žemės ūkio techniką.
Registro duomenys keičiami, kai: 1. Pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių. 2. Pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens-asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas), juridinio asmens –kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas. 3. Pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys. 4. Pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas. 5. Prarandamas registracijos liudijimas ir (arba ) valstybinio numerio ženklas.
Išregistruojama, kai: 1. baigiasi laikinos registracijos terminas; 2. numatoma traktoriaus nebeeksploatuoti; 3. parduodama ar kitu būdu perduodama užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba užsienyje esančiam juridiniam asmeniui; 4. traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.
12. Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas Prašymo forma Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė, tel. +370 449 74 432, mob. +370 685 28 837, el. p. virginija.bukauskiene@silale.lt;
Gyvenamosios vietovės seniūnijos seniūnas
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas/aprašymas Dokumento (-ų) forma (-os) Detalesnė informacija teikiama, už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys Nuoroda
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos
1. Asmens vardo ir pavardės keitimas Prašymo formos

Pilnamečio asmens

Nepilnamečio asmens

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (+ 449) 76126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt El. paslauga
Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai. Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama 16 metų sulaukusiam pareiškėjui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir kitus šiose taisyklėse nurodytus dokumentus dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo civilinės metrikacijos įstaigai pateikia jo atstovas pagal įstatymą.
2. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76 126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt
Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo surašymą, santuokos liudijimo išrašymą.
3. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas Prašymų formos

Civilinės būklės įrašo anuliavimas
Civilinės būklės įrašo atkūrimas
Civilinės būklės įrašo keitimas, taisymas, pildymas

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76 126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt El. paslauga
Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo, atkuria ar anuliuoja: asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu; suinteresuoto asmens prašymu; savo iniciatyva.
4. Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas Prašymo forma Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76 126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt
Civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
5. Gimimo registravimas Prašymo forma Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt El. paslauga
Civilinės metrikacijos įstaiga registruoja gimimą remdamasi vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.
Registravimui pateikiami tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
Tėvų pageidavimu, išduodamas gimimo įrašą liudijantis išrašas.
6. Asmens mirties registravimas Prašymo forma Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76 126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt El. paslauga (užsienio valstybėje mirusio asmens)
Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo arba laivo kapitono Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta tvarka sudarytu mirties aktu.
Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį, remdamasi suinteresuoto asmens prašymu ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinančiu dokumentu (mirties liudijimu, mirties akto įrašo išrašu, forma C pagal Konvenciją ar kitu dokumentu).
7. Santuokos registravimas Prašymo forma Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76 126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt
Norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai paduoda teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką, kuriame patvirtina, kad prašyme jų nurodyti duomenys yra teisingi ir yra įvykdytos visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos. Prašymas įregistruoti santuoką gali būti paduodamas tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį ir elektroninio ryšio priemonėmis.
8. Santuokos nutraukimo registravimas Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76 126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt
Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.
9. Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita Prašymo forma Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76 126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt
Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą: vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą; pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą.
10. Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų apskaita Prašymo forma Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76 126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt
Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateiktas prašymas ir užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos įregistravimą (santuokos liudijimas, santuokos sudarymo įrašo išrašas, forma B pagal Konvenciją ar kitas dokumentas).
11. Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita Prašymo forma Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76 126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt
Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateiktas prašymas ir užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos nutraukimo užsienio valstybėje procedūros užbaigimą.
12. Tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo ir įvaikinimo registravimas Prašymo forma Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76 126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo. Taip pat vyras, laikantis  save  tėvu,  kartu  su vaiko  motina, gali  pateikti  civilinės  metrikacijos įstaigai Teisingumo ministro nustatytos formos  prašymą įregistruoti  tėvystės pripažinimą, kuriame vyras  laikantis save tėvu, pripažįsta tėvystę, o vaiko motina sutinka su tėvystės pripažinimu.

Civilinės metrikacijos įstaiga tėvystės (motinystės) nustatymą, tėvystės (motinystės) nuginčijimą           ir įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

13. Pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas Prašymo forma Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Birutė Eitutienė, tel. (0 449) 76126, el. p. birute.eitutiene@silale.lt
Civilinės metrikacijos įstaigos išduoda teisingumo ministro nustatytos formos pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas/aprašymas Dokumento (-ų) forma (-os) Detalesnė informacija teikiama, už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys Nuoroda
Veiklos administravimo skyriaus teikiamos administracinės paslaugos
1. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti išdavimas Prašymo forma Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretorė Adelė Arnašiutė, tel. (0 449) 76 122, el. p. adele.arnasiute@silale.lt;
Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytoja Genovaitė Čepauskienė, tel. (0 449) 74 014, el. p. genovaite.cepauskiene@silale.lt;
Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytoja Sandra Kairienė, tel. (0 449) 74 014, el. p. sandra.kairiene@silale.lt
2. Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas Prašymo forma Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytoja Genovaitė Čepauskienė, tel. (0 449) 74 014, el. p. genovaite.cepauskiene@silale.lt;
Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytoja Sandra Kairienė, tel. (0 449) 74 014, el. p. sandra.kairiene@silale.lt
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas/aprašymas Dokumento (-ų) forma (-os) Detalesnė informacija teikiama, už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys Nuoroda
Investicijų ir statybos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos
1. Planavimo sąlygų sąvado parengimas Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis architektas Donatas Šarauskas, tel. (0 449) 76 138, el. p. donatas.sarauskas@silale.lt
Planavimo sąlygų sąvadas – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo savivaldybės vyriausiojo architekto patvirtintas teritorijų planavimo dokumentui rengti išduodamų planavimo sąlygų sąrašas ir planavimo sąlygos.
2. Leidimo statyti naują (-us) statinį (-ius)/rekonstruoti statinį (-ius)/atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) išdavimas Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius Arūnas Ričkus, tel. (0 449) 45 336, mob. tel. +370 656 17 395, el. p. arunas.rickus@silale.lt
Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas
Priimami dokumentai leidimo išdavimui, techninis projektas registruojamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, derinamas su nustatytomis institucijomis. Per nustatytą laikotarpį gavus teigiamas derinimo išvadas išduodamas leidimas.
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas/aprašymas Dokumento (-ų) forma (-os) Detalesnė informacija teikiama, už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys Nuoroda
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamos administracinės paslaugos
1. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas Prašymo forma

Pranešimas apie renginį

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kultūrai Jovita Voverienė, tel. (0 449) 45 345, mob. tel. +370 698 55 675, el. p.  jovita.voveriene@silale.lt El. paslauga
Paslauga teikiama renginių organizatoriams (juridiniams ar fiziniams asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų), norintiems gauti leidimus organizuoti masinius žmonių susirinkimus viešoje vietoje (šventės, koncertai, sporto varžybos, mugės, festivaliai, akcijos, minėjimai ir kt.) Šilalės mieste ir Šilalės rajono savivaldybės seniūnijose.
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas/aprašymas Dokumento (-ų) forma (-os) Detalesnė informacija teikiama, už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys Nuoroda
Turto ir socialinės paramos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos
1. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas –  Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir jiems prilygintų asmenų, tremtinių ir jiems prilygintų asmenų, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Regina Armonienė, tel. (0 449) 76 133, el. p. regina.armoniene@silale.lt
Priimami asmenų dokumentai dėl atitinkamo teisinio statuso pripažinimo pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą.
2. Globos (rūpybos) išmoka Prašymo forma SP-3 Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
3. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui
Asmuo kreipiasi į Skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
4. Išmoka vaikui
Asmuo kreipiasi į Skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
5. Parama iš intervencinių atsargų
Asmuo kreipiasi į Skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
6. Parama laidojimo išlaidoms iš dalies kompensuoti
Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
7. Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas
Asmuo kreipiasi į Skyrių. Pareiškėjas, norėdamas gauti pažymą:
– pateikia asmens dokumentą;
– užpildo nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo įstaigą ar organizaciją, kuriai turi būti pristatyta (išsiųsta) pažyma;
– Socialinės paramos skyrius pateikia (išsiunčia) pažymas prašančiam asmeniui.
8. Piniginė socialinė parama: socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos
Asmuo kreipiasi į Skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
9. Prašymo dėl būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems priėmimas, poreikio būstui pritaikyti nustatymas ir pritaikymo organizavimas bei kontrolė
Priimami asmenų dokumentai dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems.
Prašymas ir visi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, internetu, per pasiuntinį.
Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybę, išsiunčiamas paštu.
10. Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
11. Socialinė parama mokiniams Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Alvyda Urbonienė, tel. (0 449) 45 323, el. p. alvyda.urboniene@silale.lt
Asmuo kreipiasi į Skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.
12. Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas

Prašymo forma

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė
Aušra Liaudaitytė, tel. (0 449) 76 132, el. p. ausra.liaudaityte@silale.lt
Ši paslauga skirta įmonėms, turinčioms atitinkamą licenciją, norinčioms vežti keleivius autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais. Maršruto leidimai išduodami vežėjui, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir sutartimis su vežėjais, sutarties galiojimo laikui.
13. Vienkartinė išmoka įsikurti Prašymo forma SP-3 Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
14. Laikinosios priežiūros nustatymas tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu Prašymo forma Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Paslaugos gali kreiptis fiziniai asmenys laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu palikdami vaiką prižiūrėti pasirinktam asmeniui. Prašymas (pildo vaiko tėvai/vienas iš tėvų/įstatyminis atstovas ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi nustatyti vaikui laikinąją priežiūrą, gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į instituciją (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab.), atsiuntus paštu, per pasiuntinį. Atsakymas (Administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos/rūpybos nustatymo tėvų prašymu) gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.
15. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir paslaugų skyrimas Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai, pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.
Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių, suaugusių vaikų, kitų artimųjų gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis: socialinės priežiūros paslaugos, trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos.
16. Speciali laidojimo pašalpa mirties atveju
Asmuo kreipiasi į Skyrių arba seniūniją, pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir pildo prašymą bei pateikia reikiamus dokumentus.
Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
Sprendimas priimamas ir išmoka išmokama ne vėliau kaip per 24 valandas po kreipimosi.
17. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų
Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos
Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.
18. Vienkartinė išmoka vaikui
Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.
Besikreipiančiam asmeniui  skirtos  piniginės lėšos pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.
19. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Asmuo kreipiasi į Skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus. ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.
Besikreipiančiam asmeniui  skirtos  piniginės lėšos pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą
20. Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, skyrimas Prašymo forma laisva Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Alvyda Urbonienė, tel. (0 449) 45 323, el. p. alvyda.urboniene@silale.lt
Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.
Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.
21. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą Sovietinėje armijoje, skyrimas
Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.
22. Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams skyrimas
Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos;
Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.
23. Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Alvyda Urbonienė, tel. (0 449) 45 323, el. p. alvyda.urboniene@silale.lt
Asmuo kreipiasi į Skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus. ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.
Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į seniūniją arba į nurodytą asmeninę sąskaitą.
24. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas
Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo iš Socialinė apsaugos ir darbo ministerijos.
Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.
25. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas Prašymo forma laisva Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Nijolė Marozienė, tel. +370 449 45 334, el. p. nijole.maroziene@silale.lt
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikus prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą. Juridinis ar fizinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo pilnai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki tokios pažymos išdavimo.
26. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tikslinimo/ perskaičiavimo priėmimas Prašymo forma laisva Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Nijolė Marozienė, tel. +370 449 45 334, el. p. nijole.maroziene@silale.lt
Juridinių ir fizinių asmenų prašymai perskaičiuoti valstybinės žemės nuomos mokestį
27. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio lengvatų priėmimas Prašymo forma laisva Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Nijolė Marozienė, tel. +370 449 45 334, el. p. nijole.maroziene@silale.lt
Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį arba atleisti nuo mokesčio mokėjimo.
Juridinių ir fizinių asmenų prašymai suteikti žemės nuomos mokesčio lengvatą teikiami svarstyti Tarybai, esant pareiškėjo prašymui suteikti mokesčio lengvatą ir pateikti konkretūs motyvai dėl kurių prašoma suteikti šio mokesčio lengvatą.
28. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo arba jo užskaitymo į ateinančių metų įmokas Prašymo forma laisva Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Nijolė Marozienė, tel. +370 449 45 334, el. p. nijole.maroziene@silale.lt
Juridinių ir fizinių asmenų prašymai dėl permokos, susidariusios dėl mokesčio mokėtojo deklaracijos ar pranešimo tikslinimo, neteisingai sumokėto mokesčio grąžinimo arba užskaitymo į ateinančių metų įmokas.
29. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Prašymo forma Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Pundinienė, tel. +370 449 45 334, el. p. vaida.pundiniene@silale.lt
Išduodama licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
30. Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas, patikslinimas Prašymo forma Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Pundinienė, tel. +370 449 45 334, el. p. vaida.pundiniene@silale.lt
Įmonės prašymu papildomos, patikslinamos išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
31. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Prašymo forma Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Pundinienė, tel. +370 449 45 334, el. p. vaida.pundiniene@silale.lt
Išduodama vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
32. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas ir (ar) patikslinimas Prašymo forma (tabako gaminiais)

Prašymo forma (su tabako gaminiais)

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Pundinienė, tel. +370 449 45 334, el. p. vaida.pundiniene@silale.lt
Išduodama, papildoma ar patikslinama licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
33. Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas Prašymo forma Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Reda Aužbikavičiūtė, tel. +370 449 76 132, el. p. reda.auzbikaviciute@silale.lt
Valstybės parama būstui įsigyti teikiama mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas ar jų dalį, teikiant subsidijas būsto kredito daliai apmokėti. Pageidaujantiems gauti valstybės remiamą būsto kreditą, rekomenduojama pirmiausiai kreiptis į atitinkamą banką ir išsiaiškinti, ar jų gaunamos pajamos atitinka bankų keliamus reikalavimus. Jeigu gaunamos pajamos atitinka bankų reikalavimus ir asmuo ar šeima atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo reikalavimus ir turi teisę pasinaudoti valstybės remiamais kreditais, šie asmenys ir šeimos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą išduoti pažymą apie teisę į valstybės remiamą kreditą būstui įsigyti.
34. Savivaldybės socialinio būsto nuoma Prašymo forma Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Reda Aužbikavičiūtė, tel. +370 449 76 132, el. p. reda.auzbikaviciute@silale.lt
Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal sudarytus sąrašus. Sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima savivaldybės vykdomoji institucija. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su savivaldybės socialinio būsto nuomininkais sudaroma vadovaujantis Civiliniu kodeksu. Šeimai ir asmeniui nuosavybės teise įgijus būstą, socialinio būsto nuomos sutartis su juo nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka.
35. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, įrašymas į sąrašus Prašymo forma (BP-3) Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Reda Aužbikavičiūtė, tel. +370 449 76 132, el. p. reda.auzbikaviciute@silale.lt
Piliečiai, turintys teisę ir pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, pateikę prašymą ir reikiamus dokumentus, įrašomi į sąrašus socialiniam būstui gauti.