Informacija dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų Šilalės rajono savivaldybėje

Kam skirtos koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos Skirtos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – Vaikas) iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
Koordinuojamos paslaugos Švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos
Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas Sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.
Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.
Kas gali kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
Institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas Vaikui ir šeimai
Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo kriterijai Kai Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
Kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
Kai kreipiasi minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, Vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad Vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
Kai priimamas sprendimas Vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);
Kai gauta vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju Koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
Kam pateikiamas prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo Prašymas pateikiamas Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui (vyriausiajam specialistui)
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus kontaktai Silva Paulikienė, tel. (8 449) 45341, mob. 861296208, el. paštas silva.paulikiene@silale.lt, 227 kabinetas, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė

Šilalės rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. DĮV-449 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“