Jeigu Jums buvo parduota nekokybiška prekė ar suteikta nekokybiška paslauga, Jūs privalote:

1. Pardavėjui (paslaugos teikėjui) pateikti raštišką prašymą, kuriame turi būti nurodomi prekės ar paslaugos trūkumai;

– būtina sąlyga – prie šio prašymo vartotojas turi pridėti kasos aparato ar pirkimo – pardavimo kvitą arba kitą dokumentą (kopiją), patvirtinantį, kad konkreti prekė pirkta iš konkretaus pardavėjo;

– jeigu vartotojas nepateikia kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento (kopijos), pirkėjo reikalavimai vykdomi tik pardavėjui sutikus.

2. Jeigu per 14 dienų nepavyksta pasiekti taikaus susitarimo arba negaunamas atsakymas, vartotojas gali kreiptis su prašymu į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01119 Vilnius, tel. 8~5 262 6760,  faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt ar kitas vartotojų teises ginančias institucijas.

Prašymą kartu su pridedamais dokumentais rekomenduojama išsiųsti registruotu laišku arba kitu išsiuntimą bei gavimą patvirtinančiu būdu. Būtina pasilikti šio prašymo kopiją.

Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
Jeigu pardavėjas nevykdo teisėtų pirkėjo reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.
Be to, kiekvienas vartotojas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

 

Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius

Tel. (8~5) 240 43 61, faks. (8~5)240 43 62www.vet.ltvvt@vet.lt;

Šolių k., LT-75115 Šilalės r.
Tel. (8 449) 74 375, faks. (8 449) 74 372, el. paštas silale@vmvt.lt

Kilus nesutarimui tarp vartotojo ir pardavėjo dėl prekės (paslaugos) kokybės, pirkėjas (paslaugos gavėjas – toliau pirkėjas) turi savo reikalavimus pateikti pardavėjui (paslaugos teikėjui – toliau pardavėjas) raštu. Vartotojas privalo kreiptis į pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jeigu pardavėjas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl prekių kokybės įvertinimo ir ginčo išnagrinėjimo. Atkreiptinas dėmesys, jog Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai teikiamas vartotojo prašymas turi atitikti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus. Pažymėtina, jog pagal minėtą nuostatą, be kita ko, prie prašymo privaloma pateikti pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo į vartotojo kreipimąsi kopiją, o jeigu pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymas per 14 dienų negautas – vartotojo kreipimosi į pardavėją kopiją.

 

Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466www.vvtat.lt, el. p. tarnyba@vvtat.lt

Taikos pr. 28, LT-91220 Klaipėda, tel. (8~46) 48 53 47, el. p. klaipeda@vvtat.lt