Savivaldybės tarybos 15 posėdžio, vykusio 2004 m. liepos 7 d., sprendimai

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-07-15 sprendimo Nr. T1-116 „Dėl ekstremalių situacijų valdymo centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1- 366 patvirtintos Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos pakeitimo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono sutrikusio intelekto asmenų užimtumo centras įstatų pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos.

Dėl pedagogų atestacijos komisijų posėdžių nutarimų tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos nuostatų papildymo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo pailgintos dienos grupės organizavimo Šilalės r. Kvėdarnos pradinėje mokykloje ir mokesčio nustatymo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo pailgintos dienos grupės organizavimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinėje mokykloje ir mokesčio nustatymo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo pailgintos dienos grupės organizavimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje ir mokesčio nustatymo.

Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo mokykloms.

Dėl klasių komplektavimo Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2004-2005 mokslo metais.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T1-279 patvirtinto savivaldybės biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-03-26 sprendimo Nr. T1-347 pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-363 patvirtintų Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių 14 punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-03-26 sprendimo Nr. T1- 345 papildymo.

Dėl pavedimo Šilalės rajono viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms pasitvirtinti išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1- 336 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių tvirtinimo.

Dėl atstovavimo savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina” įstatinio kapitalo padidinimo ir įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys” įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Dėl Šilalės r. sav. tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1- 322 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės r. sav. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti objektų sąrašo

Dėl turto perėmimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-416 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo.

Dėl aukštuminių pastatų zonos išdėstymo schemos tvirtinimo ir prašymo perduoti valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos merės 1998 m. liepos 14 d. potvarkio Nr. 303 pakeitimo.

Dėl 2004 m. žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius.

Dėl Šilalės rajono 2004 metų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo pakeitimo.

Dėl turto įsigijimo lizingo (finansinės nuomos) būdu.

Dėl UAB Šilalės šilumos tinklai trumpalaikės paskolos grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl Marytės Bartkuvienės atleidimo iš Šilalės r. Padievyčio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl Filomenos Gečienės atleidimo iš Šilalės r. Žvingių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl Ramutės Marijos Valiuvienės atleidimo iš Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl turto priėmimo ir perdavimo.

Dėl Nemuno žemupio baseino I paketo teikimo sanglaudos fondo finansinei paramai gauti.

Dėl turto perdavimo.

Dėl T. Jankauskienės nuomojamo žemės sklypo nuomos sutarties.


Savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vykusio 2004 m. balandžio 30 d., sprendimai

Sprendimų sąrašas

šaukimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio protokolas Nr. 13

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės vandenys“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės knygynas“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai” 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės komunalinis ūkis“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Kvėdarnos komunalinis ūkis“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Gedmina“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės vandenys” įstatinio kapitalo mažinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Dėl savivaldybės Tarybos narių mokymo prioritetų.

Dėl savivaldybės Administracijos valstybės tarnautojų mokymo prioritetų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių, susitarimų rengimo ir pasirašymo tvarkos tvirtinimo.

Dėl Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo.

Dėl peticijų komisijos sudarymo (

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero regalijų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos ir Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros gerinimo programos patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo ir specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo likvidavimo.

Dėl Šilalės rajono bažnyčių ir kitų religinių bendruomenių pastatų inventorizacijos programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės savivaldybės tarybos 2003m. spalio 27 d.sprendimo Nr.T1-190 ,,Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų perdavimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl UAB „Šilalės vandenys“ šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo.

Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 6 d. sprendimu Nr.T1-279 patvirtinto savivaldybės biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr.T1-138 „Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų“ dalinio pakeitimo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo.

Dėl Šilalės r. Iždonų pagrindinės mokyklos 2004-03-30 pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo „Suteikti pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją vyresniajai mokytojai Laimai Rimkuvienei“ tvirtinimo.

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorės Danutės Jurkšaitienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus Vinco Jurgaičio darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus Arūno Aleksandravičiaus darbo sutarties.

Dėl Šilalės r. Pajūrio vidurinės mokyklos direktoriaus Juozo Žymančiaus darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos direktoriaus Virginijaus Andrejausko darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos direktoriaus Stasio Norbuto sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Upynos vidurinės mokyklos direktoriaus Rimanto Užumecko darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Požerės pagrindinės mokyklos direktoriaus Vlado Stanio darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Iždonų pagrindinės mokyklos direktorės Stasės Petravičienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus Bronislovo Aleksandravičiaus darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus Arūno Betingio darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Didkiemio pagrindinės mokyklos direktorės Vilmos Kasnauskienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktorės Loretos Dmitrijevienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktorės Gitanos Kužmarskytės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos pradinės mokyklos direktorės Loretos Pociuvienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vedėjos Dalios Kutniauskienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus Arūno Goštauto darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos direktoriaus Sauliaus Maco darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono švietimo centro direktoriaus Antano Damulio darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktorės Raimundės Raudonienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Palentinio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės panaikinimo.

Dėl leidimo laikinai uždaryti Šilalės lopšelį-darželį ,,Žiogelis”.

Dėl Pajūralio laisvalaikio salės veiklos vykdymo Pajūralio dešimtmetės mokyklos patalpose.

Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų iš nepasiturinčių šeimų rėmimo fondo likvidavimo komisijos sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-09-05 sprendimo Nr.T1-163 pripažinimo netekusiu galios.

Dėl pritarimo investiciniam projektui.

Dėl Mažeikių-Plungės-Tauragės kelio Nr. 164 ir Šilalės-Šilutės kelio Nr. 164 sankryžos 112,06 km rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 6 d. sprendimo Nr.T1-282 ,,Dėl užsakovo funkcijų pavedimo savivaldybės Administracijai” pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimu Nr.T1-331 ,,Dėl nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir reglamento patvirtinimo” sudarytos nuolatinės statybos komisijos pakeitimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl topografinių planų perėmimo.

Dėl leidimo VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių direktorių pareiginių nuostatų.

Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninė įstatų papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-04-15 sprendimo Nr.T1-8 ,, Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo”.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 1998-08-28 sprendimo Nr. 87 pripažinimo netekusiu galios.

Dėl turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono švietimo centro darbuotojų tarnybinių atlyginimų nustatymo.

Dėl Laukuvos miestelio bendrojo plano koregavimo ir Draugystės gatvės detaliojo plano rengimo.


Savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vykusio 2004 m. kovo 26 d., sprendimai

Sprendimų sąrašas

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2003 metų darbo ataskaitai.

Dėl savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2003 m. veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2010 metų patvirtinimo.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių tvirtinimo.

Dėl pritarimo sutarties projektui.

Dėl Šilalės rajono švietimo centro nuostatų, pareigybių (etatų) normatyvų pedagoginės psichologinės tarnybos funkcijoms atlikti ir Šilalės švietimo centro direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos nuostatų ir direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Palentinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo.

Dėl Šilalės rajono Didkiemio pagrindinės mokyklos reorganizavimo.

Dėl leidimo steigti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybes (etatus) Šilalės rajono švietimo įstaigose.

Dėl įgaliojimo pasirašyti paskolos sutarties patikslinimą

Dėl užsakovo funkcijų atlikimo.

Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajone.

Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo.

Dėl socialinės pašalpos, kompensacijų skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos patvirtinimo.

Dėl visuomenei naudingų neapmokamų darbų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono 2004 metų melioracijos darbų sąrašo tvirtinimo.

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Dėl Kaimo rėmimo plėtros programos ir Žemdirbių rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo.

Dėl 2004 m. žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, naudojimo tvarkos patvirtinimo.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, objektų sąrašo 2004 metais tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-91 patvirtintos Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 1999 m. sausio 25 d. tarybos sprendimo Nr. 125 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašą ir 1997 m. spalio 16 d. Nr. 46 „Dėl 1996 05 06 sprendimo Nr.66 „Dėl privatizuojamų

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis.

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos.

Dėl kai kurių Šilalės rajono valdybos, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės Tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo.

Dėl UAB „Kvėdarnos komunalinis ūkis” šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-261 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės šilumos tinklai” papildymo.

Dėl Nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir reglamento patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono didžiųjų atliekų aikštelės ir atliekų perkrovimo stoties detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl pastato pavadinimo pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2004 m. sąmatos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos fondo 2003 metų lėšų naudojimo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo

Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Sovetsko m. administracijos ir Lietuvos Respublikos Šilalės rajono savivaldybės.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos nuostatų tvirtinimo.

Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių užimtumo centras steigimo.

Dėl išsikėlimo iš patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 4, Šilalė, termino.

Dėl 2004 m. privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo.

Dėl kvalifikacijos kėlimo renginių kainų nustatymo Šilalės rajono švietimo centre.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-08-07 sprendimo Nr. T1-122 pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų ir verslo plėtros programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono šilumos ūkio specialiojo plano rengimo.

Dėl uždarųjų akcinių bendrovių įstatų patvirtinimo ir valdybų sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-15-05 sprendimo Nr. T1-217 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo” pakeitimo.

Dėl Nr.165 Šilalės-Šilutės kelio ir kelio Nr. 162 Laukuva-Šilalė sankryžos 0,0 km (Balsiuose) rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo.

Dėl privačios žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn.


Savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vykusio 2004 m. vasario 6 d., sprendimai

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2003 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2003 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto tvirtinimo.

Dėl paskolos ėmimo savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatams rekonstruoti ir kitiems investiciniams projektams finansuoti.

Dėl Šilalės rajono mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos patvirtinimo.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo savivaldybės Administracijai.

Dėl UAB „Milda“ degalinės žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo.

Dėl grąžintinos žemės sklypo plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio pastato perdavimo.

Dėl Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro steigimo.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo.

Dėl žemės mokesčio.

Dėl žemės sklypo pirkimo.

Dėl žemės nuomos mokesčio.

Dėl atstovavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą UAB „Šilalės autobusų parkas“.

Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl pritarimo Šilalės r. Drobūkščių laisvalaikio salės pastato rekonstrukcijos investiciniam projektui.

Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo.

Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo.

Dėl pritarimo socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektui „Traksėdžio laikino gyvenimo namai“.

Dėl pritarimo socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektui „Biržų lauko laikino gyvenimo namai“.

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų.


Savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vykusio 2003 m. gruodžio 29 d., sprendimai

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkos, rėmimo valdybos ir jos nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvų tvirtinimo.

Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo.

Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Požerės pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl pritarimo atestuotis išimties tvarka.

Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį materialųjį tirtą UAB „Šilalės komunalinis ūkis”.

Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai” centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo.

Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės šilumos tinklai”.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko pareiginių nuostatų tvirtinimo.

Dėl prašymo perduoti valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus.

Dėl sveikatos programų rengimo prioritetų 2004 metams.

Dėl Šilalės pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybų nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-10-27 sprendimo Nr.T1-183 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-07-15 sprendimo Nr. T1-105 ,,Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius 2

Dėl rajono ugdymo įstaigų pedagogų atestavimo perspektyvinių programų 2004-2008 m. suderinimo.

Dėl uždarosios akcinėse bendrovės „Šilalės šilumos tinklai” atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Dėl Šilalės savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-43 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės gamtos apsaugos fondo lėšų panaudojimo 2003 m. sąmatos pakeitimo.

Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 420 patvirtinto biudžeto patikslinimo.

Dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono strateginio plėtros plano prioritetams ir tikslams.

Dėl Šilalės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos steigimo.

Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.


Savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vykusio 2003 m. gruodžio 5 d., sprendimai

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis” nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės lopšelio- darželio ,,Žiogelis” vedėjo pareiginių nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Didkiemio pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos sudėties tvirtinimo.

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl mokesčio nustatymo už vaikų papildomąjį ugdymą Šilalės rajono sporto mokykloje.

Dėl mokesčio nustatymo už vaikų papildomąjį ugdymą Šilalės meno mokykloje.

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų pakeitimo.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo savivaldybės Administracijai.

Dėl skolų už teikiamas paslaugas išieškojimo iš vartotojų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-43 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės gamtos apsaugos fondo lėšų panaudojimo 2003 m. sąmatos pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T1-140 ,,Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo kieto kuro įsigijimo išlaidų kompensavimo Šilalės rajono gyventojams, turintiems mažas pajamas, tvarkos patvirtinim

Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo.

Dėl komisijos sudarymo gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi klausimams spręsti.

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, naudojimo tvarkos patvirtinimo.

Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų panaudos.

Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų perdavimo.

Dėl švietimo įstaigų autobusų naudojimo nuomos įkainių ir taisyklių tvirtinimo.

Dėl mokinių ir globos įstaigų gyventojų vežimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos ir dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų taikymo vežėjo negautų pajamų kompensavimo tvarkos patvirtinimo.

Dėl pritarimo UAB ,,Šilalės šilumos tinklai” tapti Lietuvos šilumos asociacijos nare.

Dėl transporto priemonių naudojimo savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse.

Dėl Kvėdarnos miestelio butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimo.

Dėl valstybės rinkliavos už įmonių registraciją sumažinimo.

Dėl pritarimo projekto ,,Magistralinio dujotiekio nutiesimas Šilalės rajone” galimybių studijos parengimui ir prisijungimo prie bendro projekto.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninė struktūrinių pakeitimų.

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą pajamų mokesčio dydžio nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos finansinės paramos jaunimo organizacijų veiklos projektams teikimo tvarkos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų tvirtinimo.

Dėl UAB ,,Šilalės vandenys” šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų derinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 420 patvirtinto biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-199 pakeitimo.

Dėl Šilalės raj. savivaldybės 2004 m. biudžeto projekto rengimo grupės sudarymo.

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų.

Dėl negyvenamų patalpų nuomos.

Dėl žemės mokesčio.


Savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vykusio 2003 m. spalio 27 d., sprendimai

Sprendimų sąrašas

Dėl nuostatų patvirtinimo

Dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo

Dėl leidimo mokytis Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje, neturintiems aštuoniolikos metų

Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose (grupėse) nustatymo ir Šilalės rajono vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas (grupes) tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos 2003 m. rugsėjo 30 d. pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo ,,Suteikti pradinių klasių mokytojai Redai Mikutienei pradinių klasių mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją“ tvirtinimo

Dėl Šilalės meno mokyklos 2003-09-15 pedagogų atestacinės komisijos posėdžio nutarimo „Dėl suteikimo Natalijai Taurinskienei papildomojo ugdymo (akordeonas) pedagogės metodininkės kvalifikacinę kategoriją“ tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktorės Almos Uznienės darbo sutarties pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijos ribų patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-04-29 sprendimo Nr. T1-21 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius administravimo Šilalės rajone tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės miesto, gyvenviečių ir kitų rajono gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros palaikymo taisyklių patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-07-15 sprendimo Nr.T1-105 ,,Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius 2003 m.“ pakeitimo

Dėl darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašo patvirtinimo

Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto tipinės nuomos sutarties patvirtinimo

Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais Šilalės rajone licencijavimo tvarkos patvirtinimo

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais Šilalės rajone licencijavimo tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų perdavimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 420 patvirtinto biudžeto patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo

Dėl priedo nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl VšĮ Šilalės rajono ligoninė įstatų patvirtinimo

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimo

Dėl pritarimo UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ nuomoti ilgalaikį materialųjį turtą

Dėl Šilalės mieste esančių savivaldybės socialinio būsto fondo, tarnybinių butų ir bendrabučių gyvenamųjų patalpų aptarnavimo

Dėl prašymo perduoti savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypus

Dėl rajoninio kelio Nr. 4101 Balsiai – Kaltinėnai - Kražiai 8,0 – 14,5 km specialiojo plano patvirtinimo

Dėl grąžintinos žemės sklypo plano patvirtinimo

Dėl detaliojo plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo

Dėl savivaldybės įstaigos Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba likvidavimo

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo

Dėl leidimo VšĮ Šilalės rajono ligoninė išnuomoti ledainę

Dėl tarnybinio atlyginimo priedo nustatymo UAB ,,Šilalės knygynas“ direktorei Virginijai Žąsytienei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T1- 141 ,,Dėl turto perėmimo“ pakeitimo