Savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vykusio 2004 m. kovo 26 d., sprendimai

Numeris: Nr.T1-349.

Sprendimų sąrašas

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2003 metų darbo ataskaitai.

Dėl savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2003 m. veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2010 metų patvirtinimo.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių tvirtinimo.

Dėl pritarimo sutarties projektui.

Dėl Šilalės rajono švietimo centro nuostatų, pareigybių (etatų) normatyvų pedagoginės psichologinės tarnybos funkcijoms atlikti ir Šilalės švietimo centro direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos nuostatų ir direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Palentinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo.

Dėl Šilalės rajono Didkiemio pagrindinės mokyklos reorganizavimo.

Dėl leidimo steigti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybes (etatus) Šilalės rajono švietimo įstaigose.

Dėl įgaliojimo pasirašyti paskolos sutarties patikslinimą

Dėl užsakovo funkcijų atlikimo.

Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajone.

Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo.

Dėl socialinės pašalpos, kompensacijų skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos patvirtinimo.

Dėl visuomenei naudingų neapmokamų darbų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono 2004 metų melioracijos darbų sąrašo tvirtinimo.

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Dėl Kaimo rėmimo plėtros programos ir Žemdirbių rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo.

Dėl 2004 m. žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, naudojimo tvarkos patvirtinimo.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, objektų sąrašo 2004 metais tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-91 patvirtintos Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 1999 m. sausio 25 d. tarybos sprendimo Nr. 125 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašą ir 1997 m. spalio 16 d. Nr. 46 „Dėl 1996 05 06 sprendimo Nr.66 „Dėl privatizuojamų

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis.

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos.

Dėl kai kurių Šilalės rajono valdybos, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės Tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo.

Dėl UAB „Kvėdarnos komunalinis ūkis” šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-261 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės šilumos tinklai” papildymo.

Dėl Nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir reglamento patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono didžiųjų atliekų aikštelės ir atliekų perkrovimo stoties detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl pastato pavadinimo pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2004 m. sąmatos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos fondo 2003 metų lėšų naudojimo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo

Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Sovetsko m. administracijos ir Lietuvos Respublikos Šilalės rajono savivaldybės.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos nuostatų tvirtinimo.

Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių užimtumo centras steigimo.

Dėl išsikėlimo iš patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 4, Šilalė, termino.

Dėl 2004 m. privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo.

Dėl kvalifikacijos kėlimo renginių kainų nustatymo Šilalės rajono švietimo centre.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-08-07 sprendimo Nr. T1-122 pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų ir verslo plėtros programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono šilumos ūkio specialiojo plano rengimo.

Dėl uždarųjų akcinių bendrovių įstatų patvirtinimo ir valdybų sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-15-05 sprendimo Nr. T1-217 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo” pakeitimo.

Dėl Nr.165 Šilalės-Šilutės kelio ir kelio Nr. 162 Laukuva-Šilalė sankryžos 0,0 km (Balsiuose) rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo.

Dėl privačios žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn.

Katalogas: Tarybos sprendimai