Savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vykusio 2003 m. gruodžio 5 d., sprendimai

Numeris: T1-247

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis” nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės lopšelio- darželio ,,Žiogelis” vedėjo pareiginių nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Didkiemio pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos sudėties tvirtinimo.

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl mokesčio nustatymo už vaikų papildomąjį ugdymą Šilalės rajono sporto mokykloje.

Dėl mokesčio nustatymo už vaikų papildomąjį ugdymą Šilalės meno mokykloje.

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų pakeitimo.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo savivaldybės Administracijai.

Dėl skolų už teikiamas paslaugas išieškojimo iš vartotojų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-43 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės gamtos apsaugos fondo lėšų panaudojimo 2003 m. sąmatos pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T1-140 ,,Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo kieto kuro įsigijimo išlaidų kompensavimo Šilalės rajono gyventojams, turintiems mažas pajamas, tvarkos patvirtinim

Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo.

Dėl komisijos sudarymo gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi klausimams spręsti.

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, naudojimo tvarkos patvirtinimo.

Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų panaudos.

Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų perdavimo.

Dėl švietimo įstaigų autobusų naudojimo nuomos įkainių ir taisyklių tvirtinimo.

Dėl mokinių ir globos įstaigų gyventojų vežimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos ir dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų taikymo vežėjo negautų pajamų kompensavimo tvarkos patvirtinimo.

Dėl pritarimo UAB ,,Šilalės šilumos tinklai” tapti Lietuvos šilumos asociacijos nare.

Dėl transporto priemonių naudojimo savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse.

Dėl Kvėdarnos miestelio butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimo.

Dėl valstybės rinkliavos už įmonių registraciją sumažinimo.

Dėl pritarimo projekto ,,Magistralinio dujotiekio nutiesimas Šilalės rajone” galimybių studijos parengimui ir prisijungimo prie bendro projekto.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninė struktūrinių pakeitimų.

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą pajamų mokesčio dydžio nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos finansinės paramos jaunimo organizacijų veiklos projektams teikimo tvarkos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų tvirtinimo.

Dėl UAB ,,Šilalės vandenys” šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų derinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 420 patvirtinto biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-199 pakeitimo.

Dėl Šilalės raj. savivaldybės 2004 m. biudžeto projekto rengimo grupės sudarymo.

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų.

Dėl negyvenamų patalpų nuomos.

Dėl žemės mokesčio.

Katalogas: Tarybos sprendimai