Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vyksiančio 2023 m. gruodžio 14 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. gruodžio 11 d. (pirmadienį):

9.30 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

10.30 val. – Kontrolės

11.30 val. – Finansų, investicijų ir verslo

13.30 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1.Nr. T25-342 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-341 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-339 Dėl įgaliojimo pasirašyti Šilalės rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktus

4. Nr. T25-324 Dėl pritarimo projekto „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui

5. Nr. T25-333 Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

6. Nr. T25-332 Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais Šilalės rajono savivaldybėje

7. Nr. T25-323 Dėl pritarimo projekto „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“ įgyvendinimui ir finansavimui

8. Nr. T25-334 Dėl pritarimo projektui „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ“

9. Nr. T25-336 Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

10. Nr. T25-338 Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

11. Nr. T25-337 Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo

12. Nr. T25-321 Dėl ilgalaikio materialiojo turto ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

13. Nr. T25-322 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

14. Nr. T25-320 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

15. Nr. T25-340 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Tūbinių kaimo bendruomenei

16. Nr. T25-335 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

17. Nr. T25-329 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

18. Nr. T25-325 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo

19. Nr. T25-326 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-327 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

21. Nr. T25-331 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo

22. Nr. T25-328 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos (kodas 04) 02 tikslo (kokybiškų ir efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų, orientuotų į gyventojų poreikius užtikrinimas) 01 uždavinio (plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą) įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23. Nr. T25-330 Dėl Mokamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų (lovadienių), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skyrimo ir apmokėjimo Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai