Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio, vyksiančio 2023 m. liepos 27 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. liepos 24 d. (pirmadienį):

10.00 – Kontrolės

1100 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

13.00 – Finansų, investicijų ir verslo

14.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1.Nr. T25-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-190 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

3. Nr. T25-188 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolegijos sudarymo

4. Nr. T25-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario, mero ženklelio ir mero regalijų įteikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

5. Nr. T25-206 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

6. Nr. T25-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo

7. Nr. T25-197 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

8. Nr. T25-198 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo

9. Nr. T25-185 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“ pakeitimo

10. Nr. T25-205 Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo

11. Nr. T25-186 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

12. Nr. T25-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

13. Nr. T25-203 Dėl leidimo vykdyti projektavimo paslaugų pirkimą

14. Nr. T25-207 Dėl pritarimo dalyvauti Šilalės miesto vietos veiklos grupės veikloje

15. Nr. T25-189 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

16. Nr. T25-191 Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo

17. Nr. T25-195 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Gedmina“

18. Nr. T25-204 Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

19. Nr. T25-200 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

20. Nr. T25-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

21. Nr. T25-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

22. Nr. T25-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23. Nr. T25-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai