DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMAS IR KONTROLĖ

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymą, priežiūrą, išlaikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82–4.85 straipsniai. Šio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams (toliau – savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kitokia įranga. Pagal šio straipsnio 3 dalį savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Šio straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

Civilinis kodeksas nustato teises ir pareigas savininkams patiems rūpintis savo bendru turtu. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti savininkai gali steigti bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių, kurį skiria savivaldybė, nustatydama administravimo tarifą, kuris negali viršyti maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką.

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas (bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, savivaldybės paskirtas administratorius) administruoja bendrojo naudojimo objektus, vykdo su bendrąja nuosavybe susijusius savininkų priimtus sprendimus, atstovaudamas savininkų interesams.

Valdytojas atsako už dokumentacijos, susijusios su namo bendrosiomis reikmėmis, rengimą, pildymą ir saugojimą; už namo bendrojo naudojimo objektų aprašo rengimą ir derinimą su savininkais; už bendrojo naudojimo objektų apraše nurodytų namo bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos (šildymo ir karšto vandens sistemų, liftų ir pan.), bendrojo naudojimo patalpų techninės priežiūros, namui teisės aktų nustatyta tvarka priskirto žemės sklypo priežiūros organizavimą, sudarydamas metinius ir ilgalaikius darbų planus, juos išsamiai derindamas su savininkais, pateikdamas jiems svarstyti preliminarią darbų sąmatą, kainą, kaupimo įmokos tarifą; už savininkų susirinkime ar balsuojant raštu patvirtintų darbų planų įgyvendinimą, tam organizuojant lėšų kaupimą, paslaugų ir atnaujinimo (remonto) darbų pirkimą, atsako už sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; mėnesinių mokėjimų tinkamą apskaičiavimą, aiškiai nurodant mokėjimo paskirtį ir tarifą; savininkų sprendimų priėmimo susirinkime ar balsuojant raštu organizavimą; už informacijos interneto svetainėje (jei valdytojas ją turi) ir namo skelbimų lentose skelbimą, nurodant namo priežiūros paslaugų atsakingų darbuotojų kontaktinius telefonus, priežiūros paslaugų tarifus; už privalomų dokumentų (bendrojo naudojimo objektų aprašas, darbų planai, savininkų sprendimai, valdytojo veiklos ataskaita ir pan.) skelbimą ir (ar) teikimą savininkams.

Valdytojas privalo imtis priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė, jei ją kelia netinkama namo bendrojo naudojimo objektų būklė; teikti savininkams išsamius paaiškinimus visais bendrojo naudojimo objektų valdymo ir priežiūros klausimais, leisti susipažinti su savininkų naudai sudarytomis  namo priežiūros ar remonto darbų pirkimo sutartimis, darbų priėmimo aktais, išaiškinti mėnesinių mokėjimų apskaičiavimo principus ir pan.;  ne mažiau ¼ savininkų rašytiniu prašymu organizuoti savininkų susirinkimą pagal jų siūlomą darbotvarkę.

Bendrija  veikia pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą, bendrijos įstatus; kai sudaryta jungtinės veiklos sutartis – namo bendrojo naudojimo objektai valdomi vadovaujantis šia sutartimi, kuri rengiama pagal aplinkos ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinę formą; administratorius veikia vadovaudamasis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais.

Savivaldybei nustatyta funkcija vykdyti valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio nuostatas bausti už nustatytų funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Šiame straipsnyje įtvirtintų administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo savivaldybės administracijos pareigūnai.

Šilalės rajono daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Šilalės rajono savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) sąrašas (nuoroda)

Asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas (nuoroda)

Administratorių deklaracijos (nuoroda)

Šilalės rajono daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūros ir veiklos kontrolės ataskaitos (nuoroda)

Planiniai Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų planai (nuoroda)

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. DĮV-1189 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės planini butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2021 metams patvirtinimo“ (nuoroda)

Kiti aktualūs teisės aktai: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/butu-ir-kitu-patalpu-valdymas-ir-prieziura.

KOMUNALINĖS PASLAUGOS (ŠILUMOS TIEKIMAS, VANDENTVARKA, VIEŠASIS TRANSPORTAS)

Pavadinimas Direktorius Kontaktai
UAB „Šilalės vandenys“ Remigijus Vėlavičius Kodas 176523470, Rytinio Kelio g. 4, 75124 Šilalė
Tel./faksas: (8 449) 74 205
El. paštas: info@silalesvandenys.lt
www.silalesvandenys.lt
UAB „Šilalės šilumos tinklai“ Ernestas Aušra Kodas 176502533, Maironio g. 20 B, 75137 Šilalė
Tel./faksas: (8 449) 74 491
El. paštas: info@silalessilumostinklai.lt
www.silalessilumostinklai.lt
Vartotojų informavimo sistema
UAB „Šilalės autobusų parkas“ Vytautas Norkus Kodas 176523132, Pūtvės Pilies g. 2, 75124 Šilalė
Tel./faksas: (8 449) 74 570
www.silalesap.lt
UAB „Gedmina“ Donatas Grigalis Kodas 176633027, Vytauto Didžiojo g.11 a, 75132 Šilalė
Tel./faksas: (8 449) 74 480
El. paštas: buhalterija@gedmina.eu
uabgedmina@gmail.com
gedmina.lt
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras Donvina Arlauskienė 179901854, V.Kudirkos g.18, 72216 Tauragė
Tel./faksas: (8 446) 61 125
El. paštas: info@uabtratc.lt
https://uabtratc.lt

ĮSTATAI

UAB „Šilalės autobusų parkas“
Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2020-03-10 Dėl UAB Šilalės autobusų parkas įstatų pakeitimo(2020 03).docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-219
2020-03-10 Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ įstatai.docx Administracijos įsakymai Dokumentai Įstatai
UAB „Gedmina“
Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2020-03-10 Dėl UAB Gedmina įstatų pakeitimo(2020 03) (1).docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-218
2020-03-10 Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ įstatai.docx Administracijos įsakymai Dokumentai Įstatai
UAB „Šilalės šilumos tinklai“
Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2020-03-10 DĮV-217.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-217
2020-03-10 Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ įstatai.docx Administracijos įsakymai Dokumentai Įstatai
UAB „Šilalės vandenys“
Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2020-03-10 Dėl UAB Šilalės vandenys įstatų pakeitimo(2020 03) (1).docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-222
2020-03-10 Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatai.docx Administracijos įsakymai Dokumentai Įstatai

UAB VEIKLOS ATASKAITOS

UAB „Šilalės autobusų parkas“ UAB „Gedmina“ UAB „Šilalės šilumos tinklai“ UAB „Šilalės vandenys“
2020-04-24 T1-125 2020-04-24 T1-122 2020-04-24 T1-124 2020-04-24 T1-123

FINANSINĖS ATASKAITOS

UAB „Šilalės autobusų parkas“
Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-04-20 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-452
2021-04-20 Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys.docx Administracijos įsakymai Įsakymas
2021-04-20 UAB Šilalės autobusų parkas finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.pdf Administracijos įsakymai Įsakymas
2019-04-30 Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ rinkinio.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-416
2019-04-30 UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2018-04-30 Dėl UAB Šilalės autobusų parkas 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno(nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-525
2018-04-30 UAB Šilalės autobusų parkas 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2017-04-27 2017-04-27 Nr.DĮV-501.pdf Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-501
2017-04-27 UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
UAB „Gedmina“
Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-04-20 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-450
2021-04-20 UAB Gedmina finansinių ataskaitų rinkinys.docx Administracijos įsakymai Įsakymas
2021-04-20 UAB Gedmina finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.pdf Administracijos įsakymai Įsakymas
2020-04-14 Dėl UAB Gedmina 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno(nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Dokumentai DĮV-325
2020-04-14 UAB Gedminos finansinių ataskaitų rinkinys-2020-04.docx Administracijos įsakymai Dokumentai
2020-04-14 UAB Gedmina 2019 m. finansinės ataskaitos.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2019-04-30 Dėl UAB „Gedmina“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio.docx Administracijos įsakymai Dokumentai DĮV-414
2019-04-30 UAB „Gedmina“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2018-04-30 Dėl UAB Gedmina 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno(nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-526
2018-04-30 UAB Gedmina 2017 m. finansinės ataskaitos.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2017-04-27 2017-04-27 Nr.DĮV-504.pdf Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-504
2017-04-27 UAB Gedmina 2017 m. finansinės ataskaitos.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
UAB „Šilalės šilumos tinklai“
Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-04-21 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-456
2021-04-21 Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys.docx Administracijos įsakymai Įsakymas
2021-04-21 UAB Šilalės šilumos tinklai finansinių ataskaitų rinkinys 2020m (1).pdf Administracijos įsakymai Įsakymas
2020-04-17 UAB Šilalės šilumos tinklai finansinių ataskaitų rinkinys.docx Administracijos įsakymai Dokumentai DĮV-346
2020-04-17 UAB Šilalės šilumos tinklai finansinių ataskaitų rinkinys.docx Administracijos įsakymai Dokumentai
2020-04-17 UAB Šilalės šilumos tinklai finansinių ataskaitų 2019m. rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2019-05-03 Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-422
2019-05-03 UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2018-05-03 Dėl UAB Šilalės šilumos tinklai 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno(nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-541
2018-05-03 UAB Šilalės šilumos tinklai 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2017-05-03 2017-05-02 Nr.DĮV-531.pdf Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-531
2017-05-03 UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
UAB „Šilalės vandenys“
Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-04-20 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-453
2021-04-20 Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys.docx Administracijos įsakymai Įsakymas
2021-04-20 UAB Šilalės vandenys finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.pdf Administracijos įsakymai Įsakymas
2020-04-15 Dėl UAB Šilalės vandenys 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno(nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Dokumentai DĮV-333
2020-04-15 UAB Šilalės vandenys finansinių ataskaitų rinkinys.docx Administracijos įsakymai Dokumentai
2020-04-15 UAB Šilalės vandenys 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys (1).pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2019-04-30 Dėl UAB „Šilalės vandenys“ pelno paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-415
2019-04-30 UAB „Šilalės vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2018-04-30 Dėl UAB Šilalės vandenys 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno(nuostolių) paskirstymo.docx Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-524
2018-04-30 UAB Šilalės vandenys 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai
2017-04-27 2017-04-27 Nr.DĮV-502.pdf Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-502
2017-04-27 UAB „Šilalės vandenys“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf Administracijos įsakymai Dokumentai

Privatizavimas ir aukcionai

Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu ir akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų paketų privatizavimo procedūras.

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas potencialių pirkėjų skaičius. Viešame aukcione parduodami tik tie Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3cb36b2d95a11e8820ea019e5d9ad04?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=7318c279-8ecd-43cf-a9e3-05cbfaf1a852

Nekilnojamojo turto pardavimo skelbimas talpinamas vietos spaudoje ir Šilalės rajono savivaldybės tinklalapio www.silale.lt skiltyje „Skelbimai“.

Nekilnojamojo turto pardavimo vieši aukcionai vykdomi tiesiogiai arba informacinių technologijų priemonėmis (toliau – elektroninis aukcionas) interneto svetainėje www.evarzytinės.lt. Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinių sistemoje – internetiniame puslapyje https://www.evarzytines.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Aukciono vykdymo būdas nurodamas parduodamo nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygose.

Privatizuojami tie Šilalės rajono savivaldybei priklausantys akcijų paketai, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Privatizavimo objektų sąrašą. Akcijų privatizavimo programų informacija skelbiama VĮ Turto banko Informaciniuose privatizavimo biuleteniuose ir tinklalapyje www.turtas.lt, Šilalės rajono savivaldybės tinklalapio www.silale.lt skiltyje Skelbimai, vietinėje spaudoje.