Teikiamos paslaugos

Parama gali pasinaudoti ūkinių gyvūnų laikytojai  apdraudę  savo gyvulius  nuo  užkrečiamųjų ligų, patvirtintų  Pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacijos gyvūnų ligų sąraše (ligų sąrašas), dėl kurių turi būti išnaikinti visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio  faktą oficialiai pripažįsta  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles forma

Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma kompensuoti iki 65 proc., neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus – 218 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 273 Eur už 1ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;
 • daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha.

Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus – 238 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 298 Eur už 1 ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;
 • daugiametes žoles – 182 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 534 Eur už 1 ha.

Atsakingi asmenys

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Edgaras Laurinavičius, el. paštas edgaras.laurinavicius@silale.lt, tel. 8 (449) 510 19, mob. 861254400.

Norint įregistruoti ūkininko ūkį registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. Ūkininkų registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus ar jų kopijas;
 3. Dokumentą ar kopiją, patvirtinantį asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti;
 4. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais partneriais, turi būti papildomai pateikta jungtinės partnerystės sutartis ar jos kopija.

JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS

Ūkis iš Ūkininkų ūkių registro išregistruojamas

 1. Ūkininko prašymu atvykus į Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrių;
 2. Ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinio ir ūkio veikla toliau netęsiama;
 3. Teismo sprendimu;
 4. Nepateikus ūkio duomenų kartą per kalendorinius metus ir per nustatytą terminą, nepašalinus nustatytų trūkumų.

 

Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 dienos ūkininkas privalo Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti.

Rinkliavos apmokėjimo būdai

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas
Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas – 53087
Įmokos paskirtis –  už ūkininko ūkio registravimą. Ūkininkų ūkio registravimo, pažymėjimų išdavimo valstybinė rinkliava – 12 Eur, sąskaita LT247300010112394300.

Norint įregistruoti, išregistruoti ar atnaujinti valdą asmuo pateikia šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. Ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus ar jų kopijas;
 3. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais partneriais, turi būti papildomai pateikta jungtinės partnerystės sutartis ar jos kopija.

Valdų duomenys atnaujinami kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų rugpjūčio 1 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti.

MĖŠLO PERLEIDIMO SUTARTIS

SRUTŲ IŠLAISTYMO SUTARTIS

JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS

ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIS

ŽEMĖS SKLYPO PANAUDOS SUTARTIS

Atsakingi asmenys

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus Žemės ūkio specialistas Vydas Stasytis, tel. (0 449) 51 019, mob. +37061457409, el. paštas vydas.stasytis@silale.lt

Pasėlius ir naudmenas galima deklaruoti seniūnijose, Savivaldybės Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriuje arba elektroniniu būdu internetinėje svetainėje (http://paseliai.vic.lt).

Parama  bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą

 • Nustatytu laikotarpiu gyventojas besikreipiantis paramos pateikia:
 • Atnaujintą informaciją apie bičių šeimų kiekį;
 • Dokumentus papildomam bičių maitinimui už įsigytą cukrų ir jo produktus.

Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarka

Prašymo dėl ūkinio gyvūno laikymo vietos ir (ar) bandos (-ų) įregistravimo forma

Atsakingi asmenys

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausias specialistas  

Edgaras Laurinavičius tel. (8-449) 45339 el. paštas edgaras.laurinavicius@silale.lt

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, duomenų keitimas ir registracijos liudijimų išdavimas

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NAUDOJAMŲ NE KELIAIS JUDANČIŲ MECHANIZMŲ TARIFAI:

Ne keliais judančių mechanizmų, naudojamų žemės ūkio veiklai, galia, kW  

Tarifas, Eur

nuo iki
0 70 0
71 90 40
91 110 80
111 130 120
131 150 160
151 170 200
171 190 240
191 210 280
211 230 320
231 250 360
251 270 400
271 290 440
291 310 480
311 330 520
331 350 560
351 ir daugiau 600

 

Traktoriams įregistruoti asmuo pateikia:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. dokumentą, patvirtinantį traktoriaus nuosavybės faktą;
 3. civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą;

Traktoriams išregistruoti asmuo pateikia:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • registravimo dokumentą;
 • valstybinio numerio ženklą.

Valstybinės rinkliavos: 

 • Už žemės ūkio technikos įregistravimą – 17 Eur.
 • Už valstybinio numerio ženklą – 10 Eur.
 • Už duomenų keitimą – 15 Eur
 • Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,50 Eur.
 • Įmokos kodas 53087 

Valstybinei mokesčių inspekcijai, sąskaitų Nr. LT247300010112394300,

LT744010051001324763, LT327180000000141038

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų  priekabų  techninė apžiūra

Valstybinės rinkliavos:

 • Už traktoriaus apžiūrą – 6,80 Eur.
 • Už priekabos apžiūrą – 5,50 Eur.
 • Už atvykimą atlikti techninės apžiūros ne pagal grafiką – 9.90 Eur.

Įmokos kodas 53087 

Valstybinei mokesčių inspekcijai, sąskaitų Nr. LT247300010112394300,

LT744010051001324763, LT327180000000141038

Atsakingi asmenys:

Vedėja Virginija Bukauskienė (8 449) 74432, 8 685 28837 virginija.bukauskiene@silale.lt 225
Vyr. specialistas Stasys Tubutis (8 449) 51664, 8 620 53441 stasys.tubutis@silale.lt 224
Vyr. specialistė Ramutė Urbienė (8 449) 51664, 8 673 25498 ramute.urbiene@silale.lt 224

1. 2004 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2009.

2. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija.

2.1. Melioracijos statinių remontui ir rekonstrukcijai žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymas remontui rekonstrukcijai ,
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),
 • žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr.3D-271 ,,Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje sąrašo ir šių darbų prioritetų“.

3. Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje.

3.1. Žemės savininkai pateikia:

 • prašymas techninėms sąlygoms. 
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją), 
 • žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 3D-130/D1-144 ,,Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“

4. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo. 

 • prašymas techninėms sąlygoms. 
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją), 
 • žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymas Nr.283 “Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo”

5. Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas.

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga-melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

5.1. Žemės savininkai pateikia:

 • prašymas žemės naudojimo paskirties keitimas  
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją), 
 • žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją),
 • teritorijų planavimo dokumento, nurodyto šių Taisyklių 10 punkte, kopija,
 • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kai melioruotoje žemėje naikinami nuosavybės teise valstybei priklausantys melioracijos statiniai dėl jų vertės ir atlyginimo sąlygų.

Lietuvos Respublikos vyriausybės  2004 m. spalio 13 d. nutarimas Nr.1278 “Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklės”

6. Kūdrų kasimas melioruotoje žemėje.

6.1. Kūdros kasimui žemės savininkai pateikia:

 • prašymas kūdrai kasti.doc
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją), 
 • žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją). 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“

7. Techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams.

7.1. Žemės savininkai ar naudotojai pateikia:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr.3D-228 “Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininko ir kitiems naudotojams taisyklių”.

8 . Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės

 • valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės priežiūros organizavimas,
 • privačių melioracijos statinių techninės priežiūros organizavimas,
 • melioracijos griovių, pylimų techninės reikalavimai,
 • melioracijos statinių grioviuose techninės priežiūros reikalavimai,
 • drenažo sistemų statinių techninės priežiūros reikalavimai,
 • valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės priežiūros reikalavimai.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr.3D-218 dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.12.01:2008 “Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės”  

9. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių melioracijos statinių ir sistemų naudojimas ir priežiūra,

 • melioracijos darbų finansavimas ir planavimas
 • melioracijos statinių nurašymas,
 • melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazė,
 • kasmetinis melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimas(apžiūra), 
 • melioracijos statinių naudojimo kontrolė ir valstybinė priežiūra,
 • melioracijos sistemų apsauga. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.445062?jfwid=dgaa1vx8a

10. Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės.

       melioracijos statinių nuosavybė,

 • žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga,
 • melioracijos finansavimas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr.3D-186 „Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės”

 • 11. ES parama melioracijos statinių rekonstrukcijai

Parama melioracijos statinių rekonstrukcijai teikiama pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ ( „Parama žemės ūkio vandentvarkai” įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų).

Remiama veikla:

 1. lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
 2. lauko drenažo sistemų pritaikymas joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams;
 3. vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcija bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

Galimi pareiškėjai:

 1. savivaldybės;
 2. melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
 3. fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu (8 449) 74432, (8 449) 51664.

Aplinkos tvarkymas

Medžioklė

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimas:

Medžiojamų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikoje. Ūkiniai gyvūnai turi būti registruoti Ūkinių gyvūnų registre.

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, ūkinių gyvūnų savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikia arba išsiunčia rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.

Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo nuostatoms įgyvendinti sudaryta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DĮV-95 medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisija

2021 m. kovo 26 d.  įsakymu Nr. DĮV-372 sudaryta Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams  ir miškui nuostolių skaičiavimo komisija, patvirtinti komisijos veiklos nuostatai

Prašymo forma

Medžioklės būrelių ribos ir pavadinimai

Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Administracijai nustatytos formos prašymą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius.

Norint gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, pateikiamas prašymas (prašymo forma)

 

Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems:

Teritorija Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai; skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai
1. Kurortuose ar kurortinėse teritorijose:
1.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėje didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.
paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.
1.2. privačioje žemėje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
2. Pakrantės apsaugos juostoje ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos – didesnio kaip 12 cm skersmens.
pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – didesnio kaip 20 cm skersmens.
beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm skersmens.
paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.
3. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose valstybinėje ir savivaldybių žemėje:
3.1. mieste didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.
3.2. ne mieste didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
4. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje:
4.1. mieste ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens.
4.2. ne mieste ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.
5. Kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.
paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.
6. Kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
7. Žemės ūkio paskirties žemėje kituose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ir rekreacinio naudojimo žemės sklypuose:
7.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
7.2. privačioje žemėje ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.
8. Žemės ūkio paskirties žemėje sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
9. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
10. Miestų, miestelių gatvėse didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.
11. Kaimų gatvėse didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
12. Geležinkelio želdinių apsaugos zonoje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
13. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelio juostoje:
13.1. valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostoje didesnio kaip 30 cm skersmens medžiai*.
13.2. vietinės reikšmės kelio juostoje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
14. Kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribų didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
15.Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonoje, kitose sanitarinės apsaugos zonose didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

* – ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės. 

Medžiai ir krūmai neatitinka saugotinų kriterijų:

 • nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti medžiai ir krūmai;
 • invazinių rūšių medžiai ir krūmai;
 • medžiai ir krūmai, augantys:
  • ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių (išskyrus medžius, esančius kelio juostoje
  • geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;
  • energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;
  • pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upės;
  • medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

Želdynai suprantami kaip specialioje teritorijoje žmogaus sukurti ar pritaikyti želdinių (medžių, krūmų, vejų, gėlynų) ir įrenginių (takų, aikštelių, ir kt.) teritoriniai kompleksai, skirti želdiniams auginti ir naudoti rekreaciniams, sanitariniams – higieniniams ir kitiems tikslams. Želdynų paskirtis daugiafunkcinė: apsauginė (želdynai mažina vėjo greitį ir apsaugo nuo sniego kelius, geležinkelius, kitus inžinerinius įrenginius, laukus), aplinkos sąlygų gerinimo (želdiniai yra barjeras teršalams ir triukšmui, jie sugeria anglies dvideginį, gamina deguonį) ir kt. Atlikdami šias funkcijas, želdiniai yra itin svarbi žmogaus veiklos kompensuojamoji priemonė, siekiant išsaugoti ekologinį teritorijos stabilumą.

Gavus iš Finansų ministerijos lėšų, skirtų želdynų ir želdinių inventorizavimui, jų įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą, pagal 2010 m. rugpjūčio 6 d. su Lietuvos žemės ūkio universitetu pasirašytą paslaugos pirkimo sutartį Nr. B 6-198 (b) atlikta Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizacija. Įvertinta esama Šilalės rajono želdinių ir želdynų būklė, pateiktos tvarkymo priemonės. Šilalės rajono želdinių inventorizavimo darbai buvo atliekami 2010 metų rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais, vadovaujantis patikslintomis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (2008 m. sausio 8 d. Nr. D1-5). Inventorizacija buvo atliekama vietoje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius.

Inventorizuoti Šilalės rajono savivaldybės miestelių ir kaimų želdiniai

Objektas Objekto plotas, ha Želdinių plotas, ha Želdiniai, % nuo bendro miestelio ploto
Šilalė 347,93 20,25 5,8
Balsiai 54,36 2,62 4,8
Bijotai 94,59 6,00 6,3
Bilioniai 45,50 1,40 3,1
Didkiemis 58,83 2,75 4,7
Jucaičiai 72,10 1,85 2,6
Kaltinėnai 121,65 5,95 4,9
Kvėdarna 214,26 4,85 2,3
Laukuva 179,34 6,00 3,3
Pajūris 138,86 10,10 7,3
Palentinis 22,60 0,91 4,0
Teneniai 59,67 1,55 2,6
Traksėdis 49,64 0,71 1,4
Upyna 117,26 4,81 4,1
Vingininkai 74,36 1,59 2,1
Žadeikiai 63,84 2,95 4,6
Iš viso: 1714,79 74,29 Vid.: 4,3

Plačiau su pateikta informacija apie želdinių būklę, kiekį ir išsidėstymą plotais galite susipažinti Šilalės rajono savivaldybės administracijoje, 227 kab., J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė.

Balsiai 1 Balsiai 2 Bijotai 1 Bijotai 2 Bijotai 3
Bilioniai Didkiemis Jucaičiai 1 Jucaičiai 2 Kaltinėnai 1
Kaltinėnai 2 Kaltinėnai 3 Kvėdarna 1 Kvėdarna 2 Kvėdarna 3
Kvėdarna 4 Laukuva 1 Laukuva 2 Laukuva 3 Laukuva 4
Pajūris 1 Pajūris 2 Pajūris 3 Palentinis Šilalė
Šilalė 1 Šilalė 2 Šilalė 3 Šilalė 4 Šilalė 5 – Vingininkai
Šilalė 6 – Vingininkai Šilalė 7 – Vingininkai Šilalė 8 – Vingininkai Teneniai Traksėdis
Upyna 1 Upyna 2 Upyna 3 Upyna 4 Žadeikiai 1
Žadeikiai 2

2022 m. pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje atlikti Šilalės m., Balsių, Bilionių, Didkiemio, Jucaičių, Palentinio, Tenenių, Traksėdžio, Vingininkų, ir Žadeikių, gyvenviečių teritorijų želdynų ir želdinių inventorizavimo atnaujinimo darbai.

2023 m. pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje atlikti Bijotų, Kaltinėnų ir Upynos gyvenviečių teritorijų želdynų ir želdinių inventorizavimo atnaujinimo darbai.

Plačiau su pateikta informacija apie želdinių būklę, kiekį ir išsidėstymą plotais galite susipažinti Šilalės rajono savivaldybės administracijoje, 227 kab., J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė.

Inventorizacija 2022 m.

Inventorizacija 2023 m. 

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJA  (Komisijos nuostatai)

Tadas Sadauskis – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos primininkas);

Edmundas Auškalnis – Savivaldybės tarybos narys;

Erika Gargasė – Savivaldybės tarybos narė;

Algirdas Meiženis – Savivaldybės tarybos narys;

Rytis Aušra – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiasis specialistas;

Aida Budrikienė – Savivaldybės administracijos vyriausioji inžinierė;

Aušra Etminienė – Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Bendruomenės atstovas – atitinkamos Savivaldybės administracijos seniūnijos, kurioje bus tvarkomi želdiniai;

Seniūnaitis – Savivaldybės administracijos seniūnijos atitinkamos seniūnaitijos, kurioje bus tvarkomi želdiniai;

Seniūnas – Savivaldybės administracijos seniūnijos, kurioje bus tvarkomi želdiniai.

KOMISIJOS PROTOKOLAI

2023 m.

2023-01-27 Nr. 1
2023-01-27 Nr. 2
2023-02-27 Nr. 3
2023-08-29 Nr. 4
2023-10-05 Nr. 5
2023-10-10 Nr. 6
2023-10-20 Nr.7
2023-10-20 Nr.8
2023-10-20 Nr.9

2022 m.

2022-04-29
2022-06-30
2022-07-22 posėdis neįvyko
2022-07-26:

2022-09-21

2022-11-30

Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvados

Vertinimas 2023-07-10
Vertinimas 2023-02-20
Vertinimas 2022-07-20

POSĖDŽIAI

2022 m. posėdžiai

Eil. Nr. Posėdžio data, laikas Vieta Darbotvarkė
2023
1. 2023 m. sausio 27 d. 10.30 val. 1. Aukštagirės k. 1C, Bilionių sen. Šilalės r. (prie Aukštagirės apžvalgos bokšto)

2. Laukuvos miestelio senosios kapinės; Laukuvos mstl., kelio La-38 Padievytis-Pykaičiai

1. 2023 m. sausio 3 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje gautas  Saugomų teritorijų direkcijos raštas „Dėl drebulių kirtimo ant Aukštagirės kalno“.

2. 2023 m. sausio 24 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje gautas Laukuvos seniūnijos prašymas „Dėl medžių kirtimo“.

2. 2023 m. vasario 27 d. 10 val.

 

Lakštingalų g. (prie 20 ir 22 žemės sklypų) 2023 m. vasario 8 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje gauto UAB „Kvėdarsta“ prašymo „Dėl medžių kirtimo“ rekonstruojamoje Lakštingalų g. atkarpoje.
3. 2023 m. rugpjūčio 11 d., 13 val. Grimzdų k., K. Jauniaus g., Kvėdarnos seniūnija. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijoje gauto  UAB „Kvėdarsta“ prašymo „Dėl medžių kirtimo“ K. Jauniaus g. Grimzdų k., Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav. (Nr. Kv-16) 2 etapo rekonstruojamo kelio ruože augančių medžių.
4. 2023 m. spalio 5 d., 10 val. Laukuvos miestelio senosios kapinės Dėl 2023 m. rugpjūčio 17 d. Šilalės rajono savivaldybėje gauto Laukuvos seniūnijos prašymo „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ Laukuvos miestelio senosiose kapinėse ir 2023 m. rugsėjo 18 d. Šilalės rajono savivaldybėje gauto Laukuvos seniūnijos prašymo „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ Laukuvos miestelio senosiose kapinėse, Lygumų g., Juodainių k. ir Kikonių k., Serviečių senkapio teritorijoje.

 

5. 2023 m. spalio 10 d., 9.00 val.

10.00 val.

Grimzdų k., K. Jauniaus g., Kvėdarnos seniūnija;

Kaltinėnų miestelio kapinės

Dėl 2023 m. rugsėjo 4 d. ir  2023 m. rugsėjo 25 d. Šilalės rajono savivaldybėje gautų UAB „Kvėdarsta“ prašymų „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos seniūnijoje.

 

Dėl 2023 m. rugsėjo 15 d. Šilalės rajono savivaldybėje gauto Kaltinėnų seniūnijos prašymo „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ Kaltinėnų miestelio kapinių teritorijoje ir 2023 m. spalio 4 d. Šilalės rajono savivaldybėje gauto Kaltinėnų seniūnijos prašymo „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ Kaltinėnų mstl. Medvėgalio g., valstybiniame žemės plote.

6. 2023 m. spalio 20 d.  9 val.

 

J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalės.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos salė, 3 aukšte

1. Dėl UAB „Kvėdarsta“ prašymo „Dėl medžių kirtimo“ K. Jauniaus g. Grimzdų k., Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav. (Nr. Kv-16) 2 etapo rekonstruojamo kelio ruože augančių medžių.

2. Dėl skundo nagrinėjimo.

PRIIMTI SPRENDIMAI IR IŠDUOTI LEIDIMAI SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ KIRTIMUI AR INTENSYVIAM GENĖJIMUI

2024 m. išduoti leidimai

2023 m. išduoti leidimai

2022 m. išduoti leidimai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių  kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 

Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „rizikos valdymas“ veiklos srities „pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-1009 „dėl susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 metų skyrimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3D-383 „dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių

patvirtinimo“ pakeitimo

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-554 „dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 

Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 

Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 

Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 

Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 

Dėl 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas

Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas

Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas

Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas