Savivaldybės tarybos 5 posėdžio, vykusio 2007 m. liepos 26 d., sprendimai

Numeris: T1-176

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono ir Šilalės miesto bendrųjų planų koncepcijų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 metais atlikto darbo ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programos ir paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos

Dėl savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos patvirtinimo

Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo panaikinimo

Dėl turto panaudos sutarties nutraukimo

Dėl turto perėmimo

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Dėl vandens nugeležinimo įrenginių vertės perdavimo UAB Kvėdarnos komunaliniam ūkiui

Dėl VšĮ Šilalės psichikos sveikatos centro likvidatoriaus atleidimo

Dėl Bernardo Laugalio atleidimo iš viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo pareigų

Dėl pavedimo Dianai Marozienei

Dėl 2006-11-06 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-1228 pakeitimo

Dėl generolo Prano Liatuko paminklo statybos Kvėdarnos miestelyje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos ir nuostatų pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr.T1-48 ,,Dėl savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų“ pakeitimo

Dėl UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2007 metų audito

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kvėdarnos komunalinio ūkio įstatinio kapitalo didinimo ir pakeistų įstatų tvirtinimo

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T1-1382 pakeitimo

Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Dėl turto perėmimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo

Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lenkijos respublikos Krasniko miesto savivaldybe

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-1355 patvirtinto savivaldybės 2007 metų biudžeto patikslinimo

Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas projekto įgyvendinimui

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimo Nr. T1-116 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas“ pakeitimo

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo savivaldybės administracijai

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, naudojimo tvarkos patvirtinimo

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2007 m. objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimo Nr. T1-71 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2007 metų duomenų apie objektus sąrašo patvirtinimo“ papildymo

Dėl Šilalės rajono objektų, finansuojamų iš 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, sąrašo patvirtinimo

Dėl įgaliojimų suteikimo

Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo Šilalės rajone išdavimo tvarkos pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pakeitimo

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos rėmimo ir pasirengimo akreditacijai programos 2007-2008 m. tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono degalinių išdėstymo schemos papildymo specialiojo plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono degalinių išdėstymo schemos papildymo specialiojo plano tvirtinimo prie automagistralės Kaunas – Klaipėda

Dėl valstybinių žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl atleidimo nuo mokesčio už turtą, viršijantį nustatytą turto vertės normatyvą

Dėl UAB “Tele2” radijo ryšio bazinės stoties detaliojo plano rengimo

Dėl atstovavimo viešosios įstaigos Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Bijotų seniūnijai

Dėl atstovavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime

Dėl gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš gyvenamųjų patalpų apskaitos

Katalogas: Tarybos sprendimai