Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vykusio 2011 m. lapkričio 24 d., sprendimai

Numeris:  

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio sprendimų sąrašas

T1-338 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

T1-339 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos nuostatų patvirtinimo

T1-340 Dėl Šilalės rajono savivaldybės valstybės tarnautojų

T1-341 Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Jucaičių ugniagesių komandos panaikinimo

T1-342 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje

T1-343 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T1-4 patvirtinto Savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo

T1-344 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2010-2012 metų biudžeto programų sąrašo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

T1-345 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

T1-346 Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“

T1-347 Dėl Šilalės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių tvirtinimo

T1-348 Dėl mokesčio už neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustatymo Šilalės rajono sporto mokykloje

T1-349 Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

T1-350 Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

T1-351 Dėl leidimo laidoti išimties tvarka

T1-352 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos

T1-353 Dėl Šilalės rajono bendrojo plano pakeitimo procedūros organizavimo Kaltinėnų seniūnijoje

T1-354 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Tenenių seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

T1-355 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kvėdarnos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

T1-356 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Nevočių gyvenamojoje vietovėje

T1-357 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

T1-358 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1 papunkčio pakeitimo ir papildymo 1.5 papunkčiu

T1-359 Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

T1-360 Dėl valstybinės žemės sklypų, naudojamų visuomenės poreikiams

T1-361 Dėl pritarimo projekto „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų bei paliatyviosios pagalbos plėtra VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre“ įgyvendinimui

T1-362 Dėl papildomo susitarimo prie 1997 m. lapkričio 4 d. Tipinės panaudos sutarties

T1-363 Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise VšĮ Kaltinėnų pirminiam sveikatos priežiūros centrui

T1-364 Dėl leidimo parduoti gyvenamąjį namą, kurio remontas Savivaldybei ekonomiškai nenaudingas

T1-365 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais

T1-366 Dėl leidimo parduoti negyvenamąją patalpą

T1-367 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

T1-368 Dėl nuomos sutarties nutraukimo

T1-369 Dėl Vingininkų kaimo bendruomenės atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2011 m.

T1-370 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ pakeitimo

T1-371 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2012 metais vykdomai veiklai, sąrašo patvirtinimo

T1-372 Dėl Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ (LEADER metodu), sąrašo pakeitimo

T1-373 Dėl 2010 metų Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų patvirtinimo

T1-374 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-204 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo pakeitimo

T1-375 Dėl privačios žemės pirkimo Savivaldybės nuosavybėn

T1-376 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programos ir šios programos darbo plano tvirtinimo

T1-378 Dėl Šilalės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2011-2013 metų veiksmų plano ir priemonių tvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai