Savivaldybės tarybos 30 posėdžio, vykusio 2005 m. gruodžio 14 d., sprendimai

Numeris: T1-954

sprendimų sąrašas

Dėl centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo.

Dėl pavedimo laikinai eiti Šilalės krašto muziejaus direktoriaus pareigas.

Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo, tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo ir papildomo darbo.

Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos 2005-2006 mokslo metų veiklos programai.

Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis.

Dėl Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo tvirtinimo.

Dėl Loretos Pociuvienės atleidimo iš Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-12-20 sprendimo Nr.T1-596 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl priedų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų darbuotojams.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr.T1-442 ,,Dėl kainų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo.

Dėl negyvenamų patalpų rekonstrukcijos projektavimo pritaikant patalpas ugdymui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto programų sąrašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvų patvirtinimo.

Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 26 d. sprendimu Nr.T1-614 patvirtinto savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr.T1-717 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ pakeitimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.91 ,,Dėl privatizuojamų objektų sąrašo papildymo“ priedo pakeitimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo valdybos pakeitimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 15 d. sprendimu Nr.T1-91 patvirtintos Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 26 d. sprendimu Nr.T1-622 patvirtintos Privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patikslinimo.

Dėl duomenų įtraukimo į apskaitą.

Dėl turto perdavimo, uždarosios akcinės bendrovės ,,Kvėdarnos komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo mažinimo ir įstatų pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr.T1-695 patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontu

Dėl turto mainų.

Dėl turto perdavimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo.

Dėl leidimų važiuoti Šilalės rajono vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos tvirtinimo.

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo atstatomų lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti 2005 metais, paskirstymo.

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, pajamų mokesčio dydžio nustatymo.

Dėl socialinių paslaugų kainų tvirtinimo.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės alkoholio kontrolės programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tabako kontrolės programos tvirtinimo.

Dėl leidimo steigti pirminės sveikatos priežiūros įstaigą – UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centrą.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl lėšų skyrimo projekto ,,Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų plėtros II etapas“ bendrafinansavimui.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr.T1-861 ,,Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl papildomo žemės sklypo suteikimo Pajūrio vaikų globos namams.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kvėdarnos komunalinis ūkis“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2005 metus.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos specialiojo plano tvirtinimo.

Dėl teisės naudotis laiptine.

Katalogas: Tarybos sprendimai