Savivaldybės tarybos 27 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2009 m. birželio 18 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

papildomas patikslintas. Dėl leidimo atidaryti kreditinę liniją bei imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės šilumos tinklai“

papildomas. Dėl specialiojo plano „Krašto kelio Nr.164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 113,67 km esančios sankryžos su krašto keliu Nr.162 Laukuva-Šilalė rekonstravimas į žiedinę sankryžą“ tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2008 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo.

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vidaus struktūros pertvarkymo.

Dėl valstybės turto perėmimo.

Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“ suteikti patalpas panaudos pagrindais.

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Kvėdarnos komunalinio ūkio reorganizavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Gyvūnų auginimo, laikymo ir priežiūros Šilalės mieste ir rajone taisyklių patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2009-2013 metų programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos.

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo.

Dėl sutikimo pratęsti globotinių išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose.

Dėl Šilalės rajono švietimo įstaigų transporto priemonių panaudojimo Tauragės apskrities ir Lietuvos Tūkstantmečio dainų švenčių Šilalės rajono kolektyvų vežimui.

Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais.

Dėl 2008 m. kovo 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-94 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Požerės pradinio ugdymo skyriaus pastato remonto vertės perdavimo.

Dėl leidimo nurašyti valstybės turtą, valdomą patikėjimo teise.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-1283 „Dėl kompetencijų pasiskirstymo valdant viešąjį transportą“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skaičiavimo būdo pasirinkimo.

Dėl pritarimo 2007 m. gegužės 5 d. Asmens duomenų teikimo sutarties Nr. TP11-(2.13) pakeitimo projektui ir 2007 m. balandžio 12 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. TP-11(2.13)-152/B6-166 išdėstymui nauja redakcija ir įpareigojimo pasirašyti dokumentus.

projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“

pritarimo partnerystei

apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo

mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų (butų) suteikimo tvarkos aprašo tvirtinimo

paramos laidojimo išlaidoms iš dalies kompensuoti tvarkos aprašo tvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės pajūrio vaikų globos namų 2009 m. veiklos programos tvirtinimo

Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo tvirtinimo

Šilalės rajono šilumos tiekimo įmonių, tiekiančių per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos, licencijavimo

leidimo nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo nr. T1-111 ,,Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T1-147 „Dėl asmenų (šeimų), turinčių teisę į Šilalės rajono savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, registravimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-47 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo

mokinių skaičiaus Šilalės rajono suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos neakivaizdinio mokymosi klasėje 2009-2010 mokslo metais nustatymo

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planų derinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai