2024 m. sausio 18 d. Šilalės rajono savivaldybės taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimą ir pakeitė iki šiol galiojusį Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrąjį planą, kuris Šilalės rajono savivaldybės taryboje buvo patvirtintas dar 2008 m. kovo 27 d.

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-143 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“,  Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. DĮV-678 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo“ patvirtino planavimo darbų programą ir pradėjo Šilalės rajono dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo procedūrą.

Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano keitimas parengtas įvertinant ir atsižvelgiant į jo sąsajas su šalyje bei Šilalės rajono savivaldybėje parengtomis strategijomis, programomis ir planais, nurodytais bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje ir institucijų išduotose planavimo sąlygose. Planuojamai teritorijai taikomi galiojančių aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir kitų strateginių dokumentų bei programų (projektų) nuostatų reikalavimai.

Nuo 2021 m., t. y. visą Bendrojo plano rengimo laikotarpį, buvo galima teikti pastabas ir pasiūlymus  plano rengėjams ir Šilalės rajono savivaldybės administracijai. Visuomenės informavimas buvo vykdomas ne tik savivaldybės internetinėje svetainėje – www.silale.lt bei viešojoje erdvėje, bet ir Teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt, informacija iškabinta Šilalės miesto, Šilalės kaimiškosios, Traksėdžio seniūnijų ir savivaldybės informacinėse lentose.

2023 m. vasario mėnesį Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir viešojoje erdvėje pasidalinta siūlomomis plano keitimo alternatyvomis. Gyventojai informuoti apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumento viešą svarstymą su visuomene, kuris įvyko 2023 m. kovo 24 d. Dar kartą apie viešą svarstymą priminta kovo 21 d. Gyventojams sudarytos sąlygos šiame svarstyme dalyvauti tiek tiesiogiai, tiek nuotoliniu būdu. Viešame pristatyme dalyvavo 9 asmenys. Dėl bendrojo plano buvo teikiamos  pastabos ir pasiūlymai.

2023 m. balandžio mėnesį gyventojai tiek savivaldybės svetainėje, tiek feisbuko paskyroje informuoti, kad baigtos Šilalės rajono dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo stadijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros, pasirenkant I plėtros alternatyvą. Bendrojo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene vyko 2023 m. balandžio 28 d. Jame dalyvavo 11 gyventojų, raštu gauta 18 pasiūlymų. Didžiajai daliai pasiūlymų buvo pritarta visiškai, daliai pasiūlymų pritarta iš dalies,  7 pasiūlymai atmesti.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, rengiant  Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimą, išnagrinėjo visuomenės pateiktus pasiūlymus, taip kaip to reikalauja  Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079  (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), bei informaciją apie tai įkėlė į TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų registro informacinė sistema) TPD Nr. K-VT-87-21-655.

NUMATOMI POKYČIAI

Prie Šilalės miesto teritorijos esamo ploto – 360,62 ha, prijungiamas plotas apie 261 ha (42 proc.), tai Traksėdžio seniūnijos teritorijos dalis (Lingiškės k., Šėrikų k., Dirkintų k.) – 106,81 ha; – Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijos dalis (Struikų k., Šilų k.) – 154,47 ha. Bendras Šilalės miesto plotas – apie 622 ha.

Teritorinė miesto plėtra ir būsto plėtra numatyta vadovaujantis labiausiai tikėtina gyventojų skaičiaus prognoze (4 245 gyventojai 2052 m. pradžioje). Gyvenamųjų teritorijų plėtros poreikį, kuris sudaro apie 3 ha, planuojamu laikotarpiu numatoma realizuoti Šilalės miesto ir besiribojančiose priemiesčio teritorijose Traksėdžio ir Šilalės kaimiškosios seniūnijose, kuriose formuojasi gyvenamųjų namų kvartalai. Įgyvendinant Šilalės miesto bendrojo plano sprendinius, numatoma koncentruota miesto plėtra, priemiestinės teritorijos integracija į miesto urbanistinę struktūrą. Numatoma negyvenamųjų teritorijų konversija (žemės paskirties keitimas) prie Vingininkų, Tauragės, Struikų, Rytinio Kelio, Šolių ir D. Poškos gatvių. Kolektyvinių sodų teritorija nenumatoma konvertuoti į gyvenamąsias teritorijas, tačiau ši teritorija įjungiama į miesto ribas kaip svarbi miesto gyventojų poilsio zona.

Aptariant inžinerinės infrastruktūros vystymą, numatomos šios kryptys: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose sudaryti sąlygas visiems vartotojams prisijungti prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos arba užtikrinti galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas; atnaujinti / rekonstruoti susidėvėjusius vandentiekio ir nuotekų tinklus; rekonstruoti miesto nuotekų valymo įrenginius ir išplėsti pajėgumus iki 1500 m3/parą; modernizuoti elektros skirstomąjį tinklą ir gatvių apšvietimo sistemas; tęsti daugiabučių ir visuomeninės paskirties pastatų modernizaciją. Taip pat numatyta atnaujinti Šilalės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius; plėtoti elektroninių ryšių infrastruktūrą ir siekti, kad iki 2025 m. visi namų ūkiai turėtų galimybę naudotis 100 Mbp/s spartos interneto ryšiu; užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą; AEI vystymo kryptis sieti su biokuro naudojimu centralizuotos šilumos tiekimo sistemose, šilumos siurblių įrengimu, saulės šviesos energijos elektrinių plėtra ant pastatų (integruotos į pastatus) ir visų tipų saulės elektrinių plėtra vandenvietės teritorijoje.

I įgyvendinimo prioriteto (prioritetinės plėtros) teritorijoms, kuriose planuojama vystyti savivaldybės prioritetinę inžinerinę infrastruktūrą, priskirtas apie 249 ha plotas, kas sudaro 40 proc. suplanuotos teritorijos.

II įgyvendinimo prioriteto (neprioritetinės plėtros) teritorijoms priskirtas apie 287 ha plotas, kas sudaro 46 proc. suplanuotos teritorijos.

Šilalės miesto bendrajame plane numatyta, kad įsiterpę valstybinės reikšmės miškai miesto teritorijoje planuojami paversti į želdynų teritorijas vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio nuostatomis. Tuo užtikrinamas keičiamo bendrojo plano sprendinių tęstinumas nenumatant esminių erdvinės ir funkcinės struktūros pokyčių ir laikantis miesto žaliųjų plotų išsaugojimo, o ne mažinimo politikos.

Bendrojo plano sprendiniuose prie Ašučio upelio suplanuota atskirojo želdyno funkcinė zona, į kurią įtrauktos gamtiniu požiūriu jautriausios teritorijos, gamtinio karkaso teritorija, želdynai ir miško žemė. Prie Ašučio upelio suplanuota atskirojo želdyno funkcinė zona yra nepertraukiamos žaliųjų plotų sistemos dalis, kuri formuoja žalią koridorių miesto planinėje struktūroje. Atsižvelgiant į viešą interesą prie Ašučio upelio bus formuojamas žemės sklypas parko teritorijai teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrintas viešas teritorijos naudojimas.

Siekiant užtikrinti esamos pramonės rajono vientisumą, gamtinio karkaso teritorijų apsaugą ir Žemės įstatymo nuostatų reikalavimus, žemės ūkio paskirties sklypams, patenkantiems į Šilalės miesto teritoriją, Bendrojo plano sprendiniuose nustatomi ribojimai: miesto teritorijoje žemės ūkio paskirtis neplėtotina.

Esama ūkinė veikla galima, išskyrus naujų žemės ūkio gamybinių ir ūkinių pastatų statybą iki pakeitimo į kitą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį. Taip esamuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, patenkančiuose į Šilalės miesto bendrojo plano galiojimo ribas, ūkininkų ūkių sodybų kūrimas negalimas.

Esamuose žemės sklypuose veikla vykdoma pagal tų sklypų nustatytą paskirtį ir nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, kitus veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

Pažymime, jog bendrasis planas neatlieka pagrindinės žemės paskirties keitimo ir nenurodo prievolės nedelsiant keisti žemės ūkio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, kuri nurodyta Bendrojo plano sprendiniuose. Žemės sklypai gali būti neribotai naudojami pagal nustatytą žemės ūkio paskirtį, iki savininko pageidavimo ją pakeisti. Savininkams pageidaujant žemės ūkio paskirtis ir teritorijos naudojimo būdai gali būti pakeisti į Bendrojo plano 1 priede ,,Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reikalavimai“ nurodytą paskirtį ir naudojimo būdą.

Dėmesys skiriamas ir socialinei infrastruktūrai. Ji vystoma atsižvelgiant į perspektyvinę paklausą: išlaikant esamą švietimo ir ugdymo įstaigų tinklą, užtikrinant įvairiapusišką infrastruktūrinių galimybių išnaudojimą; nenumatyti viešųjų sveikatos priežiūros subjektų tinklo plėtros, orientuojantis į intensyvų vystymąsi, o perteklinį poreikį pirminio lygmens paslaugoms tenkinant privataus sektoriaus pajėgumais. Taip pat išsaugant esamą socialinių paslaugų teikimo pajėgumą ir kokybiškai vystant socialinių paslaugų teikimą bei diversifikuojant paslaugas; nenumatyti viešųjų konvencinių kultūros objektų plėtros, transformuojant esamus objektus į platesnio profilio universalius kultūros subjektus; vystyti aktyvaus laisvalaikio, fizinio aktyvumo, sporto, jaunimo ir kultūros viešąsias erdves ir objektus.

Bendrojo plano rengėjas –  UAB ,,Atamis“, projekto vadovė – Andželika Kažienė. Bendrųjų sprendinių formavimo sprendiniai rengiami 10 metų laikotarpiui.

Bendrajame plane nustatyti Šilalės miesto teritorijų funkcinio zonavimo ir urbanistinės plėtros teritorijų vystymo principai, numatytos gairės miesto, gyvenviečių teritorijų tvarkymui ir galimai konversijai, sudaromos sąlygos darniai teritorijų raidai, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferijos zonose, patikslinti miesto plėtros prioritetai, numatomas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio, gamtinio karkaso formavimas ir išsaugojimas.

Su patvirtintu bendruoju planu galite susipažinti paspaudę čia.

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija