Informuojame, kad pradedamas rengti 3,00 ha  žemės sklypo, (kadastro Nr.  8767/0003:0030)  Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Lingiškės k., detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 22 d. potvarkis Nr. T3-398 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslų“ leidimo rengti detalųjį planą“ ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. DĮV-4 „Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Lingiškės kaime (kadastro Nr.8767/0003:0030) detaliojo plano rengimo darbų programos tvirtinimo “ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Traksėdžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, tel. (8 449) 7 6115, (8 449) 7 6122, el. p. administratorius@silale.lt.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo, informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypo, kadastro Nr. 3,00 ha  (kadastro Nr. 8767/0003:0030)  Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Lingiškės k., detalusis planas.

 Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei kitus galimus žemės naudojimo būdus, nustatyti  privalomuosius teritorijos reglamentus.

Planavimo sprendiniai neturi prieštarauti Šilalės miesto bendrojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“, sprendiniams.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriui, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, tel. (8 449) 45325, (8 449) 45341, el. paštas: donatas.sarauskas@silale.lt; aida.budrikiene@silale.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Įsakymas

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija