Informuojame, kad pradedamas rengti 0,3220 ha,  0,1000 ha ir 0,7875 ha žemės sklypų  (kadastro Nr.: 8701/0004:0449; 8701/0004:0225 ir 8701/0004:0226), esančių Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Traukšlio g. 6 ir  Birutės g. 19, detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr.DĮV-1317 „Dėl V. P. (duomenys neskelbiami) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo“, keitimas.

Rengimo pagrindas – fizinio asmens prašymas.

Planavimo organizatorius  –  Šilalės   rajono  savivaldybės  administracijos  direktorius,  adresas:  J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, tel. (8 449) 7 6115, (8 449) 7 6122, el. p. administratorius@silale.lt.

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – 1,2095 ha, į kurią patenka žemės sklypai: 0,3220 ha (kadastro Nr. 8701/0004:0449), Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k. Traukšlio g. 6;  0,1000 ha (kadastro Nr. 8701/0004:0225), Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Birutės g. 19  ir 0,7875 ha (kadastro Nr. 8701/0004:0226), Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.

Nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 5,80 ha. Teritorija apribota Vilties gatve, Šilalės miesto riba, Traukšlio ir Pušų gatvių ribomis.

Planavimo tikslas –  keisti detalųjį planą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr.DĮV-1317 „Dėl V. P. (duomenys neskelbiami) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo“, rengiant naują detalųjį planą didesnei teritorijai į kurį patektų anksčiau suplanuota teritorija.  Pakeisti 0,7875 ha žemės sklypo, esančio Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k. (kadastrinis Nr.8701/0004:226), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį ir nustatyti naudojimo būdus.  Sujungti  0,3220 ha  (kadastro Nr. 8701/0004:449), 0,1000 ha (kadastro Nr. 8701/0004:225)  ir 0,7875 ha (kadastro Nr. 8701/0004:226) žemės   sklypus, esančius Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Traukšlio g. 6 ir  Birutės g. 19 į vieną ir juos pertvarkyti.

         Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, nustatyti visos planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus – teritorijos naudojimo tipą (us).

          Suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą. Jiems funkcionuoti numatyti reikalingų servitutų poreikį. Suformuoti žemės sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms, atsižvelgiant į Šilalės miesto bendrojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

          Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui esančiam nurodytais adresais, arba Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai inžinierei, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, tel. (8 449) 4 5341, el. paštas aida.budrikiene@silale.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

1 priedas

2 priedas

Darbų programa

Įsakymas