Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Mokytojo padėjėjas

40 val. per sav.

Šilalės suaugusiųjų mokykla rastine@silalessuaugusiuju.lt

tel. 8 449 74 281

2022-09-05 12.00 val. Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas Pareiginės algos koeficientas 4,7-7,8
2. Mokytojo padėjėjas

40 val. per sav.

Šilalės r., Kvėdarnos darželis „Saulutė“ Valdas Urniežius, kvedarnosdarzelis@gmail.com, mob. 8 620 37 516 2022-09-06 Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą bet kokią profesinę kvalifikaciją.

 

905 Eur
3. Budintis dispečeris (-ė) UAB „Šilalės autobusų parkas“ Vytautas Norkus, el. p. autobusuparkas@silale.lt

mob. 8 616 96 048;

tel. 8 449 74 570

2022-08-30 Buhalteriniai pagrindai, teisės aktų išmanymas, kompiuterinis raštingumas (Excel, Word), vairuotojo pažymėjimas 880 Eur
4. Vairuotojas – konduktorius UAB „Šilalės autobusų parkas“ Vytautas Norkus, el. p. autobusuparkas@silale.lt

mob. 8 616 96 048;

tel. 8 449 74 570

2022-08-30 Vairuotojo pažymėjimas D kategorija, 95 periodinis kodas keleivių vežimui Valandinis įkainis 4,7 Eur (bruto)
5. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Raudonienė

el. p. jolanta.raudoniene@silale.lt

tel. 8 449 45332

 

2022-08-31

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, studijų kryptis – ekonomika arba apskaita, arba 1 metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos, teisės, audito ar kontrolės  srityse. Pareiginės algos koeficientas-8,3
6. Elektrikas (40 val. darbo savaitė) VšĮ Šilalės rajono ligoninė info@silalesligonine.lt,

tel. 8 449 74 235

2022-09-09 Turėti elektrotechnikos darbuotojo, eksploatuojančio vartotojo elektros įrenginius iki 1000 V,  vidurinė apsaugos nuo elektros (VK) kategoriją, vairuotojo pažymėjimą, bei žinoti elektrotechnikos pagrindus. Pirmenybė teikiama turinčiam galiojantį Šilumos vartojimo įrenginių priežiūros atestatą. Pageidautina patirtis, prižiūrint santechnikos įrenginius. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką.
6. Kūno kultūros mokytojas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija jauniausmok@gmail.com;

tel. (8-449) 55 415;

mob. 8 615 46 354

2022-08-29

15.00 val.

Turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją (kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774); gerus bendravimo su įvairaus amžiaus mokiniais gebėjimus, kūrybiškumą, atsakingumą, iniciatyvumą, komandinio darbo gebėjimus.

 

1250,71-1757,51 Eur (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo)
7. Pajūralio skyriaus virėjas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija jauniausmok@gmail.com;

tel. (8-449) 55 415;

mob. 8 615 46 354

2022-08-29 15.00 val. Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą virėjo profesinę kvalifikaciją.

 

760,20-1411,80 Eur (priklauso nuo profesinio darbo patirties)
8. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.