Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2024–2025 mokslo metams.

Atkreipiame tėvų dėmesį, kad vykdant vaikų priėmimą vaikai priimami, kai vaiko ir vieno iš jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra Šilalės rajone ir užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, atvykusių į Šilalės rajono savivaldybę. Tik įstaigoje esant laisvų vietų gali būti priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta yra ne Šilalės rajono savivaldybėje.

Vaikų eilės Centralizuotoje vaikų registravimo ir priėmimo į mokyklas sistemoje (toliau – Sistema) sudaromos einamiesiems metams automatiškai vadovaujantis principu: trys vaikai pagal prašymų padavimo datą, vienas iš sąrašo pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis.

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys:

  1. vaikai iš nepilnų šeimų (kai vienas iš tėvų miręs arba teismo sprendimu nenustatyta tėvystė, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose, vienam iš tėvų neterminuotai apribota tėvų valdžia);
  2. vaikai iš šeimų, kuriose bent vienas iš tėvų mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje arba studijuoja aukštojoje mokykloje nuolatine forma;
  3. vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;
  4. vaikai iš šeimų, kuriose 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų arba iki 24 metų (kai vaikas mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje arba studijuoja aukštojoje mokykloje nuolatine forma);
  5. vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa;
  6. užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, vaikai atvykę į Šilalės rajono savivaldybę.

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys yra lygiavertės.

Sistema susieta su Gyventojų registru. Praėjusio mėnesio duomenys yra atnaujinami tik vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos (pvz., jei vaiko ir vieno iš tėvų  gyvenamoji vieta deklaruota balandžio mėnesį, tai duomenys vaikų registravimo sistemoje bus atnaujinti gegužės 10 d.).

Vaikų priėmimas bus vykdomas gegužės mėn.  Į mokyklas priimami vaikai:

  1. nuo 2 metų (kai jiems tais kalendoriniais metais sueina 2 metai) iki 5 metų amžiaus. Jei mokykla vykdo priešmokyklinio ugdymo programą iki 6 metų amžiaus;
  2. į Šilalės lopšelį-darželį „Žiogelis“ priimami vaikai nuo 1,5 metų (sueina einamųjų metų rugsėjo 1 d.) iki 5 metų;
  3. be eilės:

3.1. kuriems Savivaldybės mero potvarkiu, skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

3.2. kurių tėvai užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, atvykę į Šilalės rajono savivaldybę įsidarbina ir negali prižiūrėti vaikų;

3.3. kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą mokyklose, kurios vykdo šią programą (privalomasis švietimas pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą);

3.4. kuriems tais kalendoriniais metais sueina 4 ir 5 metai (ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 4 metų amžiaus (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 str. 3 dalis);

3.5. iš šeimų, kurių vienas iš tėvų (globėjų) išreiškė norą pasinaudoti Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-217 „Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.8 papunktyje numatyta trūkstamų specialistų skatinimo priemone ir įsidarbino Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėje arba viešojoje įstaigoje.

 

Pasiteirauti galite Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, mob. tel. +370 687 45 040 ir elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt