Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Veiklos administravimo skyriaus vedėjas (pakaitinis valstybės tarnautojas

 

Nuoroda į skelbimą: https://portalas.vtd.lt/lt/veiklos-administravimo-skyriaus-skyriaus-vedejas-322;10995.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. 8 449 45332

Mob. 8 612 31996

2022-07-13

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą http://www.testavimas.vtd.lt/

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

3. studijų kryptis – teisė (arba);

4. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7. darbo patirties sritis – dokumentų valdymo srities patirtis;

8. darbo patirtis srityje – 5 metai.

Pareiginės algos koeficientas 10,5 (1900,50 Eur)
2. Investicijų ir statybos skyriaus geodezininkas

 

Su pretendentu laimėjusiu atranką bus sudaroma terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyrius-geodezininkas-322;808000.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. 8 449 45332

Mob. 8 612 31996

2022-07-18

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo, susijusio su geodezija, patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir  kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą, savivaldybės turto valdymą, viešąjį administravimą, geodezinę ir kartografinę veiklą;

4. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, GIS GeoMap, WEB GIS GeoMap, ArcView GIS, AutoCAD Map;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,5 (1538,50 Eur)
3. Individualios priežiūros darbuotojas

Pareigybės lygis – C.

Darbo krūvis – 40 valandų per savaitę (1,0 etato).

Darbo vieta paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone.

Pagrindinės funkcijos:

Teikti socialinės priežiūros paslaugas šeimose, kuriose yra vaikų iki 12 mėnesių arba vaikų su negalia iki 36 mėnesių amžiaus, stiprinant šeimų gebėjimus rūpintis šiais vaikais ir užtikrinti jų tinkamą priežiūrą.

Padėti ugdyti ir stiprinti paslaugų gavėjų kasdieninio gyvenimo, tėvystės įgūdžius. Padėti planuojant šeimos biudžetą, įsigyjant reikalingas prekes ir paslaugas bei ugdyti darbinius, savitvarkos, higienos įgūdžius.

Bendradarbiauti ir konsultuotis su socialiniu darbuotoju ir kitais Namų darbuotojais dėl pagalbos teikimo, socialinių problemų sprendimo. Pildyti reikiamus dokumentus.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2022-07-12 Individualios priežiūros darbuotoju  gali dirbti asmuo įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus ar turėti socialinio darbuotojo kvalifikaciją.

Turėti teorinių socialinio darbo žinių apie Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos, pagalbos ir paslaugų teikimo vaiko ir šeimos gerovės sritį reglamentuojančius teisės aktus, žmogaus teises. Turėti žinių apie vaiko anatomijos, fiziologijos, amžiaus tarpsnių bei socialinių ir psichologinių  poreikių ypatumus. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

 

Privalumai: panašaus darbo pobūdžio patirtis

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 6,5 (1176,50 Eur).

 

 

4. Socialinio darbuotojo padėjėjas

Pareigybės lygis C

Darbo krūvis – 40 valandų per savaitę (1,0 etato).

Darbo vieta – paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone (Kaltinėnų sen.).

Pagrindinės funkcijos:

Socialinio darbuotojo padėjėjas teikdamas dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, turi vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai, atsižvelgti į jų individualumą, vadovautis jų poreikiais ir parinkti tokius darbo metodus bei paslaugas, kurios geriausiai tiktų spręsti  konkrečias asmens, jo šeimos ar bendruomenės problemas ir geriausiai atitiktų jų interesus. Būti pareigingas, sąžiningas, drausmingas, tolerantiškas, geranoriškas, laikytis sudaryto darbo grafiko.                                                    Rūpintis dienos socialinės globos ir pagalbos į namus paslaugų gavėjų asmens higiena.                                                    Surinkti iš paslaugų gavėjų įmokas už suteiktas mokamas socialines paslaugas, užpildyti pinigų priėmimo kvitus ir surinktas lėšas pristatyti atsakingam socialiniam darbuotojui. Pildyti reikalingą dokumentaciją: dienos socialinės globos asmens namuose ir pagalbos į namus paslaugų teikimo suvestinę, kelionės lapą (kuriuos, kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, pateikti socialiniam darbuotojui).

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2022-07-12 Socialinio darbuotojo padėjėjas, jei neturi socialinio darbo ar jam prilyginto išsilavinimo, privalo išklausyti įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus. Socialinio darbuotojo padėjėjas vadovaujasi socialinių paslaugų namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, laikosi profesinės etikos normų, demokratiškumo, humaniškumo principų, konfidencialumo.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

 

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 6,11 (1105,91 Eur).

 

 

5. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.