Informuojame, kad 2022 m. kovo 30 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta nauja saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo tvarka.

Pagal galiojančius teisės aktus želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo, pateikia Šilalės rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Gavusi tinkamai užpildytą prašymą, Administracija organizuoja prašymo išduoti Leidimą, priimti Sprendimą nagrinėjimą. Leidimus kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išduoda tik savivaldybės administracijos direktorius.

Leidimo ar Sprendimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius nereikia, kai:

  1. jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonose ir šiuos darbus atlieka prieš darbų pradžią apie juos raštu informavę žemės, kurioje auga saugotini želdiniai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;
  2. šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtinio, eismo ar kito įvykio pakitus saugotinų želdinių būklei, kai dėl to jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui; šiuo atveju darbus atlikę asmenys per 3 darbo dienas privalo raštu informuoti Administraciją, nurodydami saugotino želdinio rūšį, vietą (adresą ar koordinates) ir pateikdami 3 nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas vaizdas prieš atliekant darbus ir iš skirtingų pusių užfiksuotas nukirstas, kitaip pašalintas iš augimo vietos ar intensyviai nugenėtas saugotinas želdinys.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus, vyriausiąją specialistę Aušra Etminienę tel. Nr. (8 449) 46855; el. p. ausra.etminiene@silale.lt

(Prašymo forma)