Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė)
Vyr. specialistė Jovita Voverienė (0 449) 45345, +370 698 55675 jovita.voveriene@silale.lt 306 kab.
Vyr. specialistas (Kultūros paveldo apsauga) Rytis Aušra (0 449) 45345, +370 686 42832 rytis.ausra@silale.lt 306 kab.
Vyr. specialistė Vilija Vainorienė (0 449) 76135 vilija.vainoriene@silale.lt 304 kab.
Vyr. specialistė Akvilina Žąsytienė (0 449) 76135, +370 671 70858 akvilina.zasytiene@silale.lt 304 kab.
Projekto
„Tūkstantmečio mokyklos II“ kultūros edukacijos koordinatorė
Orinta Merkelienė (0 449) 76108 orinta.merkeliene@silale.lt 312 kab.
 • Gimimo metai: 1963 11 07
 • Išsilavinimas: aukštasis universitetinis
 • Specialybė: matematikos mokytoja, edukologija
 • Darbo įstaigoje pradžia:
 • Nuo 1995 04 27 Švietimo skyriaus vedėja;
 • Nuo 2007 07 02 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 • tiria ir vertina švietimo būklę, analizuodamas kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai savivaldybėje;
 • rengia Savivaldybės strateginio švietimo plano projektą ir Savivaldybės švietimo tarybai pritarus teikia jį Savivaldybės tarybai tvirtinti ir įgyvendina patvirtintą planą;
 • rengia Savivaldybės metinės švietimo veiklos programą, Savivaldybės švietimo tarybai pritarus teikia ją Savivaldybės merui tvirtinti ir įgyvendina patvirtintą programą;
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus švietimo, kultūros ir sporto veiklos programoms įgyvendinti;
 • rengia tikslines švietimo programas, teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;
 • teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl sąlygų vaikų privalomajam švietimui vykdyti sudarymo, visuotinio švietimo prieinamumo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
 • teikia informaciją mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) apie Savivaldybės mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
 • teikia siūlymus dėl švietimo informacinės sistemos tvarkymo; teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę;
 • vykdo valstybės švietimo stebėseną vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka;
 • inicijuoja Savivaldybės švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi;
 • koordinuoja Savivaldybės mokyklų vadybinę veiklą; konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes dėl ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo;
 • koordinuoja Savivaldybes tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą mokiniams ir pedagoginę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų vaikams;
 • analizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimus;
 • prižiūri mokyklų veiklą, pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Mokyklos veiklos priežiūros nuostatus ir kitus teises aktus;
 • organizuoja mokyklų vadovų ir mokytojų atestavimą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • prižiūri reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų įsipareigojimų mokiniams vykdymą;
 • organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių pagrindinės mokyklos mokinių pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus;
 • nustatyta tvarka organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą;
 • nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindami Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;
 • rengia ir organizuoja Savivaldybės nekilnojamo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitų paveldosaugos programų vykdymą;
 • inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą Savivaldybės saugomais;
 • kaupia informaciją apie į registrą įrašytas kultūros vertybes, esančias Savivaldybės teritorijoje;
 • organizuoja Savivaldybei priklausančių nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą;
 • konsultuoja Savivaldybės kultūros įstaigų, mokyklų vadovus ir bendruomenes, visuomenines organizacijas dėl kultūrinio švietimo proceso organizavimo ir turinio įgyvendinimo;
 • kaupia informaciją apie Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą ir būklę, ją analizuoja ir vertina valstybinės ir regioninės kultūros ir švietimo plėtotės požiūriu;
 • organizuoja ir prižiūri vaikų vasaros poilsį Savivaldybėje;
 • tiria piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus ir skundus Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų ir kultūros įstaigų veiklos klausimais;
 • Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka tiria nelaimingus atsitikimus su mokiniais;
 • tikrina Savivaldybes mokyklų grupių, klasių užpildymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Savivaldybės tarybos reglamentuotais teises aktais;
 • tikrina Savivaldybes tarybai pavaldžių bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokyklose tarifikuojamų pamokų skaičių ir pedagogines normas, vadovaujantis patvirtintais ugdymo planais;
 • sudaro Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų statistinių duomenų bendrąsias ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
 • tvarko brandos atestatų, pagrindinio išsilavinimo ir kitų pažymėjimų apskaitą ir teikia reikalingas ataskaitas apie jų panaudojimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.
 • Rengia sprendimų projektus dėl:
  • Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimo;
  • Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadovų pareigybių aprašymų, mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašų tvirtinimo;
  • mokesčio dydžio nustatymo už Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų teikiamą neformalųjį švietimą, ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklos nuostatuose reglamentuotas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupės, popamokinė mokinių priežiūra, studijos, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kt.);
  • neformaliojo vaikų švietimo programų Savivaldybės mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
   priėmimo į Savivaldybės tarybai pavaldžias mokyklas tvarkos ir aptarnavimo teritorijų bendrojo lavinimo mokykloms nustatymo ir kt.
  • mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją ir organizuoja jų įgyvendinimą;
  • įstaigos vadovo priėmimo į pareigas ir atleidimo;
  • Savivaldybės kultūros įstaigų nuostatų tvirtinimo;
  • pritarimo pavaldžių mokyklų vykdomų formaliojo švietimo programų pasirenkamosios dalies variantams, neformaliojo švietimo programoms, užtikrindami, kad mokyklų vykdomų švietimo programų pasiūla tenkintų vietos bendruomenių poreikius;
  • kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytais ar Šilalės rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavestais klausimais.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ ŠVIETIMO PAŽANGOS ATASKAITA