Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius (J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė)
Vyr. specialistė (0 449) 51 019 226 kab.
Vyr. specialistas Edgaras Laurinavičius (0 449) 45 339 edgaras.laurinavicius@silale.lt 223 kab.
Vyr. specialistas Stasys Tubutis (0 449) 51 664, +370 620 53 441 stasys.tubutis@silale.lt 224 kab.
Vyr. specialistė Ramutė Urbienė (0 449) 51 664, +370 673 25 498 ramute.urbiene@silale.lt 224 kab.
Žemės ūkio specialistas Vydas Stasytis (0 449) 51 019 vydas.stasytis@silale.lt 226 kab.
Vyr. specialistė Aušra Etminienė (0 449) 46855, +370 674 82 599 ausra.etminiene@silale.lt 227 kab.

Gimimo metai: 1979 m. lapkričio 14 d.

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Baigė Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakultetą, įgijo bakalauro kvalifikacinį laipsnį; Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete įgijo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Nuo 2004 m. dirbo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje vyriausiąja specialiste;

2004–2005 m. dirbo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus Investicijų ir verslo tarnybos vyriausiąja specialiste;

2005–2012 m. dirbo Šilalės rajono savivaldybės administracijos ekologe;

2012–2020 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiąja specialiste;

Nuo 2020 m. iki dabar Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus (anksčiau Žemės ūkio skyriaus) vedėja.

Ištekėjusi, vyras Egidijus, sūnūs Vilius ir Tadas.

Kalbos: lietuvių (gimtoji), anglų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais  teisės aktais įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtrą, administruojant valstybės, Europos Sąjungos ir savivaldybės paramos žemės ūkiui priemones.

 1. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti pieno gamybos kvotų bei prekybos jomis administravimą.
 2. Teisės aktų nustatyta tvarka administruoti tiesiogines išmokas už gyvulius, bites, atsietas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už pieną.
 3. Kontroliuoti savivaldybės žemės ūkio produkcijos gamintojų ir savivaldybėje esančių žemės ūkio produkcijos supirkimo ir perdirbimo įmonių veiklą, superkant žemės ūkio produkciją ir atsiskaitant už ją Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemės ūkio ministro ir Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktų įgaliojimų ribose.
 4. Vykdo melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūrą, rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius, einamųjų metų planus bei investicijų projektus.
 5. Planuoja ir organizuoja melioracijos įrenginių remonto, rekonstrukcijos darbus, šių darbų finansavimą, vykdo iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas.
 6. Išduoda technines sąlygas melioruotos žemės savininkams ir projektavimo įmonėms bei vykdo melioracijos įrenginių apskaitą.
 7. Vykdo traktorių, traktorinių priekabų, kelių tiesimo mašinų ir kitų savaeigių žemės ūkio važiuoklių įregistravimą, išregistravimą bei jų valstybinę techninę priežiūrą.
 8. Tvarko Ūkininkų ūkių registrą ir atlieka su juo susijusius darbus.
 9. Vykdo žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą, duomenų atnaujinimą Žemės ūkio ir kaimo valdų registre.
 10. Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
 11. Organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatina ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę.
 12. Išduoda žemdirbiams žemėlapių fragmentus ,vykdo elektroninį pasėlių laukų įbraižymą, draudžiantiems pasėlius – draudimo įmokų dalinį kompensavimą.
 13. Priima dokumentus dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo ir dėl palūkanų dalinio kompensavimo už paimtus kreditus.
 14. Nagrinėja ir sprendžia gyventojų prašymus, skundus, teikia konsultacijas apie paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką.
 15. Rengia ir teikia ataskaitas apie funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse.
 16. Dalyvauja mero, Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe, organizuoja artojų varžybas, melžėjų varžytuves, žemdirbių šventes. Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose.
 17. Rengia ir įgyvendina Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programą, finansuojamą iš savivaldybės biudžeto.
 18. Padeda rengti skyriaus biudžeto išlaidų sąmatų projektus.
 19. Tvarko skyriaus vykdomos veiklos klausimais kaupiamus dokumentus, įtrauktus į bylų nomenklatūrą ir perduoda juos į archyvą.
 20. Metodiškai vadovauja seniūnijų žemės ūkio specialistams, pagal kompetenciją atliekantiems su skyriaus veikla susijusių priemonių įgyvendinimą.
 21. Vykdo kitas įstatymais, Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, rajone įgyvendindamas valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos kaimo plėtros srityse.