Savivaldybės tarybos 44 posėdžio, vyksiančio 2014 m. rugsėjo 25 d., sprendimų projektai

Numeris: 39.

Kontrolės

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-56 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-76 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už papildomas paslaugas Šilalės suaugusiųjų mokykloje“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-213 „Dėl pailgintos dienos grupės steigimo Šilalės suaugusiųjų mokykloje“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-183 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-61 patvirtinto klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais pakeitimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-348 „Dėl mokesčio už neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustatymo Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 „Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl mokesčio už pailgintos darbo dienos grupės lankymą nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-176 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklai stoti į Lietuvos krepšinio federaciją.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1320 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas darbams vykdyti.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo.

21 patikslintas

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-150 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

Dėl leidimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai nuomoti nekilnojamąjį turtą.

25 patikslintas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-66 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-256 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-115 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo“ pakeitimo.

Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-225 „Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-209 „ Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-127  „Dėl mokamų slaugos paslaugų kainų patvirtinimo Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-87 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamų konsultacijų, pagal elgesio pataisos programą, kainos tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl mokamos paslaugos kainos nustatymo Viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-89 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai