Savivaldybės tarybos 42 posėdžio, vykusio 2007 m. kovo 28 d., sprendimai

Numeris: T1-1450

Sprendimų sąrašas
Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-12-20 sprendimo Nr. T1-596 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. T1-1199 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Pajūrio vaikų globos namų ir jų teritorijos paskelbimo nerūkymo ir alkoholio nevartojimo zona
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr.T1-560 „Dėl keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių kompensavimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-1355 patvirtinto savivaldybės 2007 metų biudžeto patikslinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T1-1244 „Dėl biudžetinių įstaigų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, darbuotojų skaičiaus (etatų) nustatymo“ pakeitimo
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo
Dėl leidimo įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą (naudotus autobusus ir lengvąjį automobilį) UAB „Šilalės autobusų parkas“
Dėl turto perėmimo
Dėl 2007 m. privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo
Dėl turto perėmimo
Dėl turto perėmimo
Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį
Dėl leidimo parduoti ūkinius pastatus
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-186 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto tipinės nuomos sutarties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl UAB „Gedmina“, UAB „Šilalės autobusų parkas“, UAB „Šilalės knygynas“, UAB „Šilalės vandenys“ ir UAB Kvėdarnos komunalinio ūkio 2007 metų audito
Dėl 2007 m. vasario 7 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T1-1366 pakeitimo
Dėl turto perėmimo, apskaitymo ir perdavimo panaudos pagrindais
Dėl UAB Kvėdarnos komunalinio ūkio 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl UAB „Gedmina“ 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo ir įstatinio kapitalo mažinimo
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl UAB „Šilalės knygynas“ 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija
Dėl socialinių paslaugų kainų tvirtinimo
Dėl vieno vaiko išlaikymo kainos tvirtinimo
Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinei mokyklai
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinei mokyklai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-303 „Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2010 m. tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl sveikatos priežiūros įstaigų investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2008-2010 metų programai
Dėl Šilalės r. Žvingių pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo
Dėl šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinės mokyklos 2007 – 2009 metų strateginiam planui
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos 2007 – 2009 metų strateginiam planui
Dėl Šilalės rajono mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo, priešmokyklinio ugdymo(-si), specialiosiomis mokymo, mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis ir literatūra tvarkos patvirtinimo
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės administracijos ir medicinos personalo veiksmų įvertinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos 2006 metų lėšų naudojimo ataskaitos tvirtinimo
Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos
Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos
Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos
Dėl viešosios įstaigos Šilalės psichikos sveikatos centro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos
Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl atstovavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime
Dėl pavadinimų suteikimo Kvėdarnos miestelio gatvėms
Dėl pritarimo išsinuomoti žemės sklypą ne aukciono tvarka
Dėl VšĮ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties likvidatoriaus atleidimo
Dėl VšĮ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties likvidavimo funkcijų pavedimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorės Zitos Lazauskienės atleidimo iš pareigų
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Vytauto Bambalo atleidimo iš pareigų
Dėl UAB „Šilalės vandenys“ 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo ir įstatinio kapitalo mažinimo
Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei
Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės šilumos tinklai“
Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti
Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2007 m. objektų sąrašo patvirtinimo
Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį
Dėl pavedimo laikinai eiti administracijos direktoriaus pareigas

Katalogas: Tarybos sprendimai