Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Muzikos užimtumo specialistas

pareigybės lygis – B  

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato)

Pagrindinės funkcijos:

Rengia dienos socialinės globos įstaigoje lankytojams savo srities darbinių – profesinių įgūdžių, mokymo ar meninių – muzikinių gebėjimų lavinimo programas, jas tobulina ir taiko individualiai neįgaliųjų galimybėms.

Veiksmingai ir efektyviai planuoja savo ir lankytojų veiklą, organizuoja lankytojų užimtumą, kultūrinius, sportinius ir pramoginius renginius.

Prisideda ir dalyvauja neįgaliųjų meninėse programose, šventėse.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (0 449) 70024, (0 449) 51250 
Kol dokumentus pateiks nors vienas pretendentas Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų,  ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995metų.

Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir nutarimais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą.

Privalumai: panašaus darbo pobūdžio patirtis (muzikos) srityje.

Pareiginės algos koeficientas 0,76 (1356,90 Eur)

 

2. Mokyklinio autobuso vairuotojas

 

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Direktorius Virginijus Andrejauskas

El. p. direktorius.kaltinenai@gmail.com

tel. +370 620 88900

2024-06-26

16.00 val.

1.   Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę  kvalifikaciją.

2.   Turėti teisę vairuoti D kategorijos transporto priemonę.

3.   Turėti medicinos įstaigos leidimą šį darbą dirbti.

4.   Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vairavimo patirtį.

 

Pareiginės algos koeficientas 0,71 (1267,63 Eur)
3. Socialinis darbuotojas

Pareigybės lygis – A2

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Darbo vieta – Žadeikių grupinio gyvenimo namai, Šaukliškės g. 15, Žadeikių k., Žadeikių sen., Šilalės r.

Dokumentus pateikti jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

Pagrindinės funkcijos:

Organizuoja socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą Namų gyventojams.

Rengia gyventojų individualius socialinės globos planus (ISGP) bei koordinuoja jų įgyvendinimą, inicijuoja ISGP peržiūrėjimą pasikeitus gyventojo sveikatos ir (ar) emocinei būklei, poreikiams ar kitoms aplinkybėms.

Periodiškai peržiūri gyventojų asmens dokumentų (asmens tapatybės kortelės, neįgalumo pažymėjimo ir kt.) galiojimo datas, organizuoja jų pakeitimą/pratęsimą.

Surenka apie naujai atvykusį gyventoją informaciją, įvertina jo socialinę situaciją, padeda adaptuotis gyventojui naujoje aplinkoje, planuoja paslaugas (sveikatos, specialiąsias, socialinių įgūdžių lavinimo ir t.t.), nustato poreikius etniniams, religiniams aspektams.

Rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu gyventojo poreikiams, gyvenamųjų patalpų estetiniu apipavidalinimu, aprūpinimu būtinais baldais, minkštu inventoriumi, apranga, asmens higienos priemonėmis.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (0 449) 70024, (0 449) 51250. 
2024-06-18 1.    Turi turėti socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2.    Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

3.    Gebėti savarankiškai priimti sprendimus, taikyti socialinio darbo metodus praktikoje, būti pareigingu, sąžiningu, ryžtingu, reikliu sau ir kitiems.

4.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą.

5.    Vadovautis socialinio darbo vertybėmis ir etikos principais, išmanyti socialinio darbo su proto ir psichikos negalią turinčiais asmenimis ypatumus.

6.    Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer.

Pareiginės algos koeficientas 0,82 – 1,14 (1464,03 – 2035,36 Eur)

 

4. Centralizuoto vidaus audito skyriaus auditoriaus

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/centralizuoto-vidaus-audito-skyriaus-auditorius-322;960640.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (0 449) 45332

Mob. +370 612 31996

2024-06-13 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų ekonominio arba buhalterinio darbo, arba audito srities patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymus, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu;

4. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis;

5. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, parengti vidaus audito programas, audito įrodymų pagrindu rengti vidaus audito ataskaitas, išvadas bei rekomendacijas;

6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Pareiginės algos koeficientas 1,14 (2035,36 Eur)
5. Individualios priežiūros darbuotojas,

Pareigybės lygis – C

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato).

Darbo vieta – Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Pagrindinės funkcijos:

Dirba komandoje su socialiniais darbuotojais, individualios priežiūros darbuotojais kitais specialistais, nuolat įtraukia, pats organizuoja ir dalyvauja ugdymo, užimtumo ar kitose veiklose, konsultuojasi su socialiniu darbuotoju kitais specialistais savo veiklos klausimais, talkina jiems dirbant su paslaugų gavėjais.

Pasirenka tinkamus bendravimo ir darbo su paslaugų gavėjais metodus, bendraudamas su paslaugų gavėjais, teikia kokybišką socialinę ir kitą pagalbą, kuria bendradarbiavimo santykius, į jų problemų sprendimus įtraukiant pačius gavėjus.

Kartu su socialiniais darbuotojais nusimato socialinių, buitinių, higieninių, darbinių bei kitų įgūdžių pasiekimo, pagalbos paslaugų gavėjui, paslaugų gavėjų grupei teikimo būdus, laikosi vienodų sprendimų.

Atsižvelgdamas į kiekvieno paslaugų gavėjo amžių, sveikatą ir galimybes, atlieka savitvarką ir ūkines veiklas, padeda  ugdyti ir palaikyti darbinius, kasdieninio gyvenimo įgūdžius, bendraujant su paslaugų gavėjais padeda jiems apsiperkant, ruošiant maistą, atliekant buitinius darbus, palaikant švarą ir tvarką patalpose, tvarkant ir prižiūrint teritoriją visais metų laikais ir kita.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (0 449) 70024,(0 449) 51250.

 

2024-06-06 Turi būti įgijęs reikiamą kvalifikaciją pagal atitinkamas profesinio mokymo programas bei nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

Turėti minimalių psichologinių, socialinių bei teorinių žinių apie vaikų priežiūrą, ugdymą ir užimtumą.

Vadovautis Socialinių paslaugų namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pareiginės algos koeficientas -0,72.

Darbo užmokestis 1285,49 Eur.

6. Socialinis darbuotojas, pareigybės lygis- A2 (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos:

Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų įstaigoje, seniūnijoje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima  kitomis priemonėmis.

Dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuoja (individualiai ir grupėmis), teikia emocinę bei socialinę pagalbą ir didina  šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese.

Teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka.

Bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl  pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją  šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje.

Tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo,  socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų  kompleksiškai teikiamos pagalbos).

Darbo krūvis: 1 etatas  (40 val. per savaitę)

Darbo vieta – Šilalė rajono socialinių paslaugų namai, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Dokumentus pateikti jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (0 449) 70024,(0 449) 51250.

 

2024-06-06 Turi turėti  socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba  aukštąjį neuniversitetinį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos  socialinių paslaugų įstatymą,  ir kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius  socialinę paramą, apsaugą ir socialines paslaugas, Bendro darbo su šeimomis,  Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką,  Atvejo vadybos, Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašus,  patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro.

Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,  interneto naršyklėmis.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  0,94

Darbo užmokestis nuo 1678,27 Eur  priklausomai nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

7. Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas, pareigybės lygis- B (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos:

Prižiūri vandentiekio, kanalizacijos sistemų sutrikimus.

Remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, remontuoja baldus.

Atlieka įvairių daiktų krovimo ir pernešimo darbus.

Vykdo rūsių ir pamatų po smarkių liūčių ir gausaus sniego bei sienų ir fasadų po stiprių vėjų, liūčių, šalčių ir atodrėkių, langų ir durų apžiūras.

Darbe naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, įrengimais, laiko juos tik tam skirtoje vietoje.

Periodiškai surenka ir atitinkamiems adresatams pateikia elektros, vandens, šilumos, sunaudojimo duomenis.

Dalyvauja paruošiamuosiuose darbuose prieš planinius remonto darbus ir tvarko patalpas prieš ir po remonto darbų.

Darbo krūvis: 1 etatas  (40 val. per savaitę.

Darbo vieta – Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

 

 

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt

tel. (0 449) 70024,

(0 449) 51250.

 

2024-06-06 Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų techninį išsilavinimą.

Išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą.

Vadovautis priešgaisrinės saugos instrukcijomis, darbų saugos instrukcijomis, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais Namų dokumentais (įsakymais, nurodymais, taisyklėmis).

Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas turi žinoti ir išmanyti:

namų teritorijos, pastatų ir patalpų išplanavimą;

statinių, įrengimų bei komunikacijų išdėstymo planą;

pastatų ir statinių technines savybes;

einamojo remonto darbų atlikimo terminus, eiliškumą ir tvarką;

vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su jomis.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Pareiginės algos koeficientas 0,91

Darbo užmokestis 1624,71 Eur.

8. Informacijos administratorius

 

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę

VšĮ Šilalės rajono ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (0 449) 74235

2024-08-12 Turėti  universitetinį išsilavinimą, mokėti naudotis Microsoft Office paketo programomis turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer), gebėti dirbti su specialiosiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis, duomenų apdorojimui. Suvesti duomenis į TLK, SAM programas. Formuoti ir analizuoti statistines, ekonomines ataskaitas ir jas pateikti. Teikia dokumentacijos planą bendram dokumentacijos plano parengimui, rengia ir derina archyvinių dokumentų apyrašus, sukomplektuoja bylas pagal patvirtintą bendrą dokumentacijos planą. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką. Pastoviosios dalies  koeficientas 2,0.
9. Šeimos gydytojas

Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę

 

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras El. p. info@silalespspc.lt

Tel. (0 449) 74 130

2024-12-31 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas – 3,66
10. Gydytojas odontologas

Darbo laiko norma – 19 val. per savaitę

 

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras El. p. info@silalespspc.lt

Tel. (0 449) 74 130

2024-12-31 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas – 5,52
11. Psichologas

 Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

 

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (0 449) 70024, (0 449) 51250.
  1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos koeficientas 0,9981 – 1,3053 (1782,01 – 2330,48 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)

 

  • Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.