Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Slaugytojo padėjėjas

Pareigybės lygis- C

Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę (1, 0 etato).

Darbo sutartis – terminuota.

Darbo vieta – paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone.

Pagrindinės funkcijos:

Slaugytojo padėjėjas slaugos paslaugas asmens namuose gali teikti vienas ir (ar) kartu su slaugytoju.

Slaugytojo padėjėjas turi išmanyti  žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus, slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje,  ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti.  Mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus.

Bendradarbiauja su slaugytoju, kitais įstaigos darbuotojais, teikiančiais socialines paslaugas bei su kitų įstaigų sveikatos priežiūros specialistais.

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2024-06-04 Slaugytojo padėjėju gali dirbti asmuo, išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą ir įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją (ar jam prilyginamą).

Slaugytojo padėjėjas privalo turėti privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos įgūdžių mokymo programų baigimo pažymėjimus, gebėti suteikti klientui pirmąją medicininę pagalbą.

Slaugytojo padėjėjas kasmet turi kelti savo kvalifikaciją, domėtis darbo naujovėmis.

Slaugytojo padėjėjas savo darbe privalo vadovautis namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos ir sveikatos įvadinio instruktažo bei gaisrinės saugos reikalavimais.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį, kuris bus naudojamas tarnybos reikmėms, pagal sudarytą darbo grafiką vykti pas paslaugų gavėjus.

Pareiginės algos koeficientas 0,72(1285,49 Eur)
2. Individualios priežiūros darbuotojas,

Pareigybės lygis – C

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato).

Darbo vieta – Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Pagrindinės funkcijos:

Dirba komandoje su socialiniais darbuotojais, individualios priežiūros darbuotojais kitais specialistais, nuolat įtraukia, pats organizuoja ir dalyvauja ugdymo, užimtumo ar kitose veiklose, konsultuojasi su socialiniu darbuotoju kitais specialistais savo veiklos klausimais, talkina jiems dirbant su paslaugų gavėjais.

Pasirenka tinkamus bendravimo ir darbo su paslaugų gavėjais metodus, bendraudamas su paslaugų gavėjais, teikia kokybišką socialinę ir kitą pagalbą, kuria bendradarbiavimo santykius, į jų problemų sprendimus įtraukiant pačius gavėjus.

Kartu su socialiniais darbuotojais nusimato socialinių, buitinių, higieninių, darbinių bei kitų įgūdžių pasiekimo, pagalbos paslaugų gavėjui, paslaugų gavėjų grupei teikimo būdus, laikosi vienodų sprendimų.

Atsižvelgdamas į kiekvieno paslaugų gavėjo amžių, sveikatą ir galimybes, atlieka savitvarką ir ūkines veiklas, padeda  ugdyti ir palaikyti darbinius, kasdieninio gyvenimo įgūdžius, bendraujant su paslaugų gavėjais padeda jiems apsiperkant, ruošiant maistą, atliekant buitinius darbus, palaikant švarą ir tvarką patalpose, tvarkant ir prižiūrint teritoriją visais metų laikais ir kita.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (0 449) 70024,(0 449) 51250.

 

2024-06-06 Turi būti įgijęs reikiamą kvalifikaciją pagal atitinkamas profesinio mokymo programas bei nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

Turėti minimalių psichologinių, socialinių bei teorinių žinių apie vaikų priežiūrą, ugdymą ir užimtumą.

Vadovautis Socialinių paslaugų namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pareiginės algos koeficientas -0,72.

Darbo užmokestis 1285,49 Eur.

3. Socialinis darbuotojas, pareigybės lygis- A2 (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos:

Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų įstaigoje, seniūnijoje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima  kitomis priemonėmis.

Dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuoja (individualiai ir grupėmis), teikia emocinę bei socialinę pagalbą ir didina  šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese.

Teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka.

Bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl  pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją  šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje.

Tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo,  socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų  kompleksiškai teikiamos pagalbos).

Darbo krūvis: 1 etatas  (40 val. per savaitę)

Darbo vieta – Šilalė rajono socialinių paslaugų namai, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Dokumentus pateikti jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (0 449) 70024,(0 449) 51250.

 

2024-06-06 Turi turėti  socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba  aukštąjį neuniversitetinį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos  socialinių paslaugų įstatymą,  ir kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius  socialinę paramą, apsaugą ir socialines paslaugas, Bendro darbo su šeimomis,  Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką,  Atvejo vadybos, Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašus,  patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro.

Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,  interneto naršyklėmis.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  0,94

Darbo užmokestis nuo 1678,27 Eur  priklausomai nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

4. Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas, pareigybės lygis- B (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos:

Prižiūri vandentiekio, kanalizacijos sistemų sutrikimus.

Remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, remontuoja baldus.

Atlieka įvairių daiktų krovimo ir pernešimo darbus.

Vykdo rūsių ir pamatų po smarkių liūčių ir gausaus sniego bei sienų ir fasadų po stiprių vėjų, liūčių, šalčių ir atodrėkių, langų ir durų apžiūras.

Darbe naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, įrengimais, laiko juos tik tam skirtoje vietoje.

Periodiškai surenka ir atitinkamiems adresatams pateikia elektros, vandens, šilumos, sunaudojimo duomenis.

Dalyvauja paruošiamuosiuose darbuose prieš planinius remonto darbus ir tvarko patalpas prieš ir po remonto darbų.

Darbo krūvis: 1 etatas  (40 val. per savaitę.

Darbo vieta – Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

 

 

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt

tel. (0 449) 70024,

(0 449) 51250.

 

2024-06-06 Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų techninį išsilavinimą.

Išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą.

 

Vadovautis priešgaisrinės saugos instrukcijomis, darbų saugos instrukcijomis, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais Namų dokumentais (įsakymais, nurodymais, taisyklėmis).

 

Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas turi žinoti ir išmanyti:

namų teritorijos, pastatų ir patalpų išplanavimą;

statinių, įrengimų bei komunikacijų išdėstymo planą;

pastatų ir statinių technines savybes;

einamojo remonto darbų atlikimo terminus, eiliškumą ir tvarką;

vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su jomis.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Pareiginės algos koeficientas 0,91

Darbo užmokestis 1624,71 Eur.

5. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

 

Pareigybės lygis – B.

 

Darbo vieta – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, Šilalės lopšelis – darželis „Žiogelis“.

Terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas.

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalesvsb.lt/veikla/konkursai/

 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Ingrida Petravičienė,

Tel. (0 449) 46794,

Mob. +370 622 06873

el. paštas info@silalesvsb.lt

 

 

2024-05-31, 15:45 val. 1. Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Aprašo 1 punkte nurodytą kvalifikaciją turinčiam specialistui prilyginamas specialistas, Lietuvos Respublikoje baigęs vieną iš šių studijų programų (punktas galioja iki 2025 m. liepos 1 d.):

2.1. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios  praktikos  slaugytojo  ir  turintis  atitinkamos  profesinės  kvalifikacijos diplomą, iki 2014 m. sausio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 36 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

2.2. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos, augimo bei vystymosi klausimais;

4. išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

6. turėti gerus komunikacijos, informacijos sisteminimo, pristatymo, analizavimo, interpretavimo ir apibendrinimo įgūdžius bei organizacinius gebėjimus.

7. Būti nepriekaištingos reputacijos.

Pareiginės algos koeficientas –0,76
6. Centralizuoto vidaus audito skyriaus auditoriaus

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/centralizuoto-vidaus-audito-skyriaus-auditorius-322;960640.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (0 449) 45332

Mob. +370 612 31996

2024-05-24 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų ekonominio arba buhalterinio darbo, arba audito srities patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymus, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu;

4. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis;

5. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, parengti vidaus audito programas, audito įrodymų pagrindu rengti vidaus audito ataskaitas, išvadas bei rekomendacijas;

6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Pareiginės algos koeficientas 1,14 (2035,36 Eur)
7. Personalo specialistas

Pareigybės lygis – B

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Darbo sutartis – terminuota 11 mėn. (iki 2025-04-12).

Preliminarus darbo laikas 8.00–17.00 val. darbo dienomis.

Daugiau informacijos: https://silaleskc.lt/administracine-informacija/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irmina Kėblienė

Tel. (0 449) 74043,
mob. (+370) 609 72885,
el. p. info@silaleskc.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-05-24

15.45 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautiniais teisės aktais jaunimo reikalų srityje, kitais jaunimo reikalų srities teisės aktais, teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos darbo su jaunimu, kultūrą ir kultūros įstaigų, atvirų jaunimo centrų veiklą, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Šilalės rajono savivaldybės teisės norminiais aktais, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatais, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką nustatančiais dokumentais.

2. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį  arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos ir informacijos ar edukologijos studijų krypties išsilavinimą, kultūrinės veiklos vadybos arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą, mokytojo kvalifikaciją.

3. Žinoti atliekamo darbo teorinius ir praktinius pagrindus, normatyvinius dokumentus, analizuoti  veiklos metodus ir būdus, darbe naudojamų techninių priemonių veiklos principus, panaudojimo galimybes, tarpusavyje susijusių darbų procesų atlikimo seką, jų racionalų organizavimą, darbo režimą, valdyti informaciją.

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, raštvedybą, archyvų valdymą, kitus teisės aktus, taip pat dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas, kiek tai susiję nustatytų funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai.

5. Būti susipažinęs su kultūros centro nuostatais, kitais kultūros centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, kultūros centro vidaus  ir darbo tvarkos taisyklėmis.

6. Mokėti dirbti kompiuteriu,  Microsoft Office programiniu paketu, gebėti dalykiškai bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,  bendrauti su žmonėmis, vadovaujantis pagarbos žmogui, padorumo ir pavyzdingumo principais.

7. Išmanyti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro veiklos darbo specifiką, ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo galimybes.

8. Privalo turėti pažymą „Dėl galimybės dirbti su nepilnamečiais“ iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pareiginės algos koeficientas – 1,12 (neatskaičius mokesčių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Renginio vedėjas

Pareigybės lygis – B

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato)

Darbo sutartis – neterminuota

Preliminarus darbo laikas 8.00–17.00 val. darbo dienomis ir šeštadieniais.

Daugiau informacijos https://silaleskc.lt/administracine-informacija/

 

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

Tel. (0 449) 74043,

mob. (+370) 609 72885,

el. p. info@silaleskc.lt

2024-05-24

15.45 val.

1. Vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautiniais teisės aktais jaunimo reikalų srityje, kitais jaunimo reikalų srities teisės aktais, teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos darbo su jaunimu, kultūrą ir kultūros įstaigų, atvirų jaunimo centrų veiklą, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Šilalės rajono savivaldybės teisės norminiais aktais, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatais, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką nustatančiais dokumentais.

2. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

3. Mokėti  organizuoti ir vesti kultūrinius renginius, naudotis informacinėmis technologijomis.

4. Gebėti vadovauti mėgėjų meno kolektyvui arba vaikų bei suaugusiųjų grupėms organizuoti ir  vesti  suplanuotus edukacinius, kūrybinius užsiėmimus.

5. Gebėti įgarsinti ar pasirūpinti vedamų renginių įgarsinimu.

6. Gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, vadovaujantis pagarbos žmogui, padorumo ir pavyzdingumo principais.

7. Išmanyti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro veiklos darbo specifiką, ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo galimybes.

9.  Privalo turėti pažymą „Dėl galimybės dirbti su nepilnamečiais“ iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pareiginės algos koeficientas – 0,93 (neatskaičius mokesčių).

 

9. Gydytojas chirurgas

 

Darbo laiko norma – 9.30 val. darbo savaitė ir budėjimai

VšĮ Šilalės rajono ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (0 449) 74 235

2024-05-24 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją   ,( išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
10. Socialinis darbuotojas

Pareigybės lygis -A2

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Darbo vieta – Žadeikių grupinio gyvenimo namai, Šaukliškės g. 15, Žadeikių k., Žadeikių sen., Šilalės r.

Dokumentus pateikti jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

Pagrindinės funkcijos:

Organizuoja socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą Namų gyventojams.

Rengia gyventojų individualius socialinės globos planus (ISGP) bei koordinuoja jų įgyvendinimą, inicijuoja ISGP peržiūrėjimą pasikeitus gyventojo sveikatos ir (ar) emocinei būklei, poreikiams ar kitoms aplinkybėms.

Periodiškai peržiūri gyventojų asmens dokumentų (asmens tapatybės kortelės, neįgalumo pažymėjimo ir kt.) galiojimo datas, organizuoja jų pakeitimą/pratęsimą.

Surenka apie naujai atvykusį gyventoją informaciją, įvertina jo socialinę situaciją, padeda adaptuotis gyventojui naujoje aplinkoje, planuoja paslaugas (sveikatos, specialiąsias, socialinių įgūdžių lavinimo ir t.t.), nustato poreikius etniniams, religiniams aspektams.

Rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu gyventojo poreikiams, gyvenamųjų patalpų estetiniu apipavidalinimu, aprūpinimu būtinais baldais, minkštu inventoriumi, apranga, asmens higienos priemonėmis.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (0 449) 70024,(0 449) 51250.

 

2024-05-26 Turi turėti socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Gebėti savarankiškai priimti sprendimus, taikyti socialinio darbo metodus praktikoje, būti pareigingu, sąžiningu, ryžtingu, reikliu sau ir kitiems.

Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą.

Vadovautis socialinio darbo vertybėmis ir etikos principais, išmanyti socialinio darbo su proto ir psichikos negalią turinčiais asmenimis ypatumus.

Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer.

Pareiginės algos koeficientas nuo 0,82 iki 1,14.

Darbo užmokestis nuo 1464,03 Eur.

11. Individualios priežiūros darbuotojas

Pareigybės lygis – C (5 pareigybės)

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę pagal suminę darbo laiko apskaitą (1,0 etato)

Darbo vieta – Žadeikių grupinio gyvenimo namai, Šaukliškės g. 15, Žadeikių k., Žadeikių sen., Šilalės r.

Pagrindinės funkcijos:

Bendrauja ir bendradarbiauja su socialinių paslaugų gavėjo socialine aplinka.

Skatina asmenį palaikyti socialinius ryšius su šeimos nariais ar artimaisiais, giminaičiais.

Palaiko ir skatina asmens savarankiškumą, motyvaciją ir turimus gebėjimus pagal jo būklę.

Pagal poreikį, fiziškai palydi socialinių paslaugų gavėjus iki institucijų, organizacijų ar kitų įstaigų.

Skatina asmenį būti savarankišku, teikia paslaugas pagal individualius asmens poreikius, tvarkantis buityje ir namų ruošoje.

Pagal poreikį teikia pagalbą asmeniui maitinantis,  rūpinantis asmens higiena, apsirengiant, nusirengiant, keičiant drabužius, judant pagal galimybes, organizuojant kitas sveikatos priežiūros paslaugas.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt

tel. (0 449) 70024,

(0 449) 51250.

 

2024 -05-24 1545 val. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Turėti medicinos įstaigos leidimą šį darbą dirbti.

Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymus, instrukcijas, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos  sprendimus, Direktoriaus įsakymus, ir kitus teisės aktus susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu.

Turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių apie proto, psichikos ir kompleksinę negalią, išmanyti bendravimo su šiais asmenimis ypatumus, jų globą, slaugą, kasdienių įgūdžių ugdymą.

Būti pareigingu, sąžiningu, rūpestingu, tolerantišku, geranorišku, atsakingu, kūrybišku, iniciatyviu, empatišku.

Pareiginės algos koeficientas 0,72

Darbo užmokestis  1285,49 Eur.

12. Informacijos administratorius

 

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę

VšĮ Šilalės rajono ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (0 449) 74235

2024-08-12 Turėti  universitetinį išsilavinimą, mokėti naudotis Microsoft Office paketo programomis turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer), gebėti dirbti su specialiosiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis, duomenų apdorojimui. Suvesti duomenis į TLK, SAM programas. Formuoti ir analizuoti statistines, ekonomines ataskaitas ir jas pateikti. Teikia dokumentacijos planą bendram dokumentacijos plano parengimui, rengia ir derina archyvinių dokumentų apyrašus, sukomplektuoja bylas pagal patvirtintą bendrą dokumentacijos planą. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką. Pastoviosios dalies  koeficientas 2,0.
13. Šeimos gydytojas

Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę

 

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras El. p. info@silalespspc.lt

Tel. (0 449) 74 130

2024-12-31 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas – 3,66
 

14.

Gydytojas odontologas

Darbo laiko norma – 19 val. per savaitę

 

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras El. p. info@silalespspc.lt

Tel. (0 449) 74 130

2024-12-31 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas – 5,52
15. Psichologas

 Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

 

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (0 449) 70024, (0 449) 51250.
  1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos koeficientas 0,9981 – 1,3053 (1782,01 – 2330,48 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)

 

  • Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.