17-ASIS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

Gegužės 22 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 17-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 tarybos nariai (dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Valdemaras Jasevičius), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti kviestieji asmenys. Posėdžio metu priimti 28 sprendimai, nepritarta 4 sprendimų projektams.

 

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės metinis ataskaitų rinkinys

Tarybos nariai patvirtino Šilalės rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį, atsižvelgdami į Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. gegužės 13 d. audito išvadą Nr. 5-2 „Dėl 2023 m. Šilalės rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto naudojimo“.

 

Sprendimai, susiję su švietimu, kultūra ir sportu

Pakeistas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T1- 285 ,,Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildant žodžiais: „už liepos ir rugpjūčio mėnesius mokestį sumokant avansu“.

Patvirtintas Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas.

 

Sprendimai, susiję su turtu

Taryba pritarė sprendimui leisti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, įsigyti nuo 9 iki 19 vietų autobusą, kurio vertė neviršytų 45 000 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu.

Priimtas sprendimas dėl 2025 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo. Tačiau Šilalės rajono savivaldybės taryba nepritarė dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastuktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijos prašymams dėl valstybinės žemės sklypų, esančių Šilalės r. sav., Didkiemio sen., Didkiemio k., įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus, suformuojant 1,14 ha  ir 0,44 ha žemės sklypus visuomenės poreikiams (poilsiui, rekreacijai vystyti) bei 0,10 ha žemės plotą pritaikyti automobilių stovėjimo aikštelei.

Nutarta nutraukti prieš terminą 2016 m. rugsėjo 29 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 33SŽN-96-(14.33.55.) su UAB „Skardų fabrikas“ siekiant išsispręsti klausimus dėl asmenų, turinčių teisę dalyvauti nustatant žemės sklypų kadastro duomenis bei ženklinant ribas vietovėje.

Tarybos nariai posėdžio metu pritarė dėl Šilalės rajono savivaldybės sodininkų bendrijų specialiosios

rėmimo programos aprašo patvirtinimo. Rėmimo programa skirta teikti finansinę paramą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančioms sodininkų bendrijoms.

Pritarta projektams: dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai, Bytlaukio bendruomenei; Bijotų seniūnijos teritorijoje inžinerinius statinius perduoti savivaldybės administracijai; perimti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise inžinerinius kelių ir kitų inžinerinių statinių paskirties statinius; dėl turto nuomos viešo konkurso būdu paskelbimo Šilalės sporto mokyklai.

Patvirtintas Šilalės rajono apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamų turto objektų sąrašas.

Pripažinti netekusiais galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl daugiabučių namų savininkų rėmimo programos ir  lėšų skirstymo komisijos sudarymo.

Posėdžio metu priimtas sprendimas dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

 

Nepritarta ataskaitai

Tarybos nariai posėdžio metu nepritarė UAB Tauragės regiono atlietų tvarkymo centro 2023 metų metiniam ataskaitų rinkiniui ir veiklos ataskaitos tvirtinimui.

 

Patvirtintos taisyklės, nuostatai

 Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės mero Tado Bartkaus nušalinimo nuo sprendimo projekto „Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo“ dėl galimo interesų konflikto.

Atsižvelgus į Šilalės rajono savivaldybės tarybos frakcijų pateiktus pasiūlymus pritarta dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudėties ir komisijos nuostatų pakeitimo.

Nuspręsta dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo padidinimo.

 

Sprendimai, susiję su sveikatos priežiūra

Nuspręsta dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl pritarimo projekto „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo.

Taryba patvirtino Šilalės rajono socialinių paslaugų namų bendrųjų socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašą, taip pakoreguodama transporto organizavimo paslaugos kainą.

 

Sprendimai susiję su Europos Sąjungos finansavimo projektų paraiškomis

 Taryba nedavė leidimo dalyvauti Šilalės rajono savivaldybės administracijai partnerio teisėmis dviejuose ES projektuose pagal 2021–2027 m. „Interreg Europe“ programą: ,,BIOPRO Regions: Bio & Proximity Products Regions – Policy transfer“ ir  „Gebėjimų stiprinimas ir politikos įgyvendinimas siekiant paspartinti durpynų atkūrimą“.

Leista teikti dvi paraiškas pagal programą 2021–2027 m. „Interreg VI–A“ Lietuvos–Lenkijos paramai gauti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro bei Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos infrastruktūros gerinimui.

Gautas leidimas dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI–A“ Lietuvos–Lenkijos programoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos infrastruktūros gerinimui, organizacinės struktūros skaitmenizavimui ir darbuotojų įgūdžių stiprinimui.

 

Kita informacija

Posėdžio metu tarybos narys Remigijus Jonutis skaitė pranešimą „Kuriame Europą su vietos savivalda“

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija