Šilalės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas finansuoti Šilalės rajono Sveikatos apsaugos programos 02 tikslo (Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos įgyvendinimas)  01 uždavinio (Atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, diegti šiuolaikines medicinos ir laboratorines technologijas) priemonių projektams.

Atrankos būdu iš dalies bus finansuojami projektai, kuriais numatoma įgyvendinti šias priemones:

  1. Naujos medicininės įrangos įsigijimas Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose paslaugoms teikti nediskriminuojant lyčių.
  2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir patalpų renovacija pagal HN reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad:

  • viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 paraiškas, kiekviena iš jų turi atitikti skirtingą priemonę;
  • Skiriant paramą pirmumas teikiamas įstaigoms ar įstaigų skyriams, kurie Programos įgyvendinimui numato naudoti ir savo įstaigos lėšas ar ketina dalyvauti konkursuose paramai gauti ir iš kitų finansavimo šaltinių.
  • remiamos tik tos sveikatos priežiūros įstaigos, kurios nepakankamai turi savo lėšų numatomai priemonei įgyvendinti.

Sveikatos apsaugos programos 02 tikslo įgyvendinimas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-130 „Dėl Šilalės rajono sveikatos apsaugos programos 2 tikslo (Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos įgyvendinimas) įgyvendinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“, susipažinti galima čia.

Finansavimo sumos nurodytos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 29 d. sprendime Nr. T1-58 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, susipažinti galima čia.

Su Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. DĮV-233 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos  02 tikslo (Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos įgyvendinimo) projektų atrankos“ susipažinti galima čia.

Paraiškas gali teikti:

  • Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurių steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybė ir kurios yra sudariusios sutartis su Teritorine ligonių kasa dėl paslaugų teikimo gyventojams ir yra registruotos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;
  • įstaigos, kurių steigėjas nėra Šilalės rajono savivaldybė, bet jos yra sudariusios sutartis su Teritorine ligonių kasa dėl paslaugų teikimo gyventojams ir yra registruotos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje bei turi nuolatines licencijuotas darbo vietas Šilalės rajono teritorijoje;
  • įstaigų skyriai ar padaliniai, kurių steigėjas nėra Šilalės rajono savivaldybė, teikiantys paslaugas gyventojams bei turintys nuolatines licencijuotas darbo vietas Šilalės rajono teritorijoje ir yra sudariusios sutartis su Teritorine ligonių kasa dėl paslaugų teikimo gyventojams.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. gegužės 31 d.

Paraiška su lydraščiu gali būti pateikta per dokumentų valdymo sistemą ,,Kontora“ (teikia Savivaldybės biudžetinės įstaigos), elektroniniu paštu dokumentai@silale.lt, laišku, per kurjerį arba įteikta asmeniškai šiuo adresu: Šilalės rajono savivaldybės administracijai J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, LT-75138 (priimamajame, 108 kabinetas). Paraiška privalo būti pasirašyta vadovo arba įgalioto asmens parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paraiškos ir jos priedų duomenų teisingumą. Ranka užpildytos paraiškos – nenagrinėjamos. Paraiška ir visi prie paraiškos pridėti dokumentai ne valstybine kalba privalo būti išversti į valstybinę kalbą.

Paraiškos forma

Sąmata

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoją Inetą Butvidienę el. paštu: ineta.butvidiene@silale.lt, mob. +370 674 93 464 arba tel. (0 449) 76 139.

Administracijos direktorius Andrius Jančauskas