Nuo kovo 18 d., iki balandžio 12 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos dėl valstybės pagalbos norintiems atlikti tam tikrus veislininkystės darbus ir (arba) suteikti paslaugas, susijusias su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu. Paraiškos priimamos ir administruojamos vadovaujantis Pagalbos veislininkystei taisyklėmis (Taisyklės).

Remiama veikla ir skiriama parama

Pagalba teikiama šioms veislininkystės veiklos kryptims:

  • gyvūnų, dalyvaujančių veisimo programoje, genomo tyrimams;
  • grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės patvirtinimui būtiniems DNR tyrimams ir avių, dalyvaujančių veisimo programoje, genetinio atsparumo „Screpi“ ligai tyrimams.

Pirmajai nurodytai veiklos krypčiai –veislininkystės darbams, susijusiems su galvijų genomo tyrimu, – šiuo kvietimu skiriama 300 000 Eur.

Kitai veiklos sričiai –tyrimų išlaidoms, susijusioms su grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės patvirtinimui būtinais DNR tyrimais ir avių, dalyvaujančių veisimo programoje, genetinio atsparumo „Screpi“ ligai tyrimais – skiriama  22 000 Eur paramos lėšų.

Finansuojama iki 70 proc. tyrimų išlaidų.

Kam skirta parama

Paraiškas kviečiamos teikti veisimo organizacijos ir (arba) turintis leidimą tyrimų vykdytojas. Informaciją apie veisimo organizacijas galima rasti Žemės ūkio agentūros svetainėje www.zua.lt.

Galutiniai pagalbos gavėjai – pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys mažų ir vidutinių įmonių reikalavimus. Tai turi būti sunkumų nepatirianti įmonė arba jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau tapo sunkumų patiriančia įmone laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Taip pat galutinis pagalbos gavėjas negali būti gavęs pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba jis turi būti sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka. Galutinis pagalbos gavėjas turi pateikti pareiškėjui paraišką gauti finansavimą ir (arba) rašytinį prašymą suteikti jam subsidijuojamas paslaugas, kaip nurodyta Taisyklėse.

Pareiškėjas prisiima atsakomybę už galutinių pagalbos gavėjų atitiktį Taisyklėse nurodytiems reikalavimams.

Paraiškų teikimo tvarka

Taisyklių 1 priede pateikta kompiuteriu užpildyta paraiškos forma ir pridedami dokumentai NMA teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (Taisyklių  7 priedas).

Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškos, pateiktos Taisyklėse nenumatytu būdu, nebus vertinamos.

Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos, t. y. balandžio 12 d., 24 valandos.

Naudinga informacija