Kovo 29 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 15-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi 25 tarybos nariai, administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti kviestieji asmenys. Posėdžio metu priimta 30 sprendimų, nepritarta 1 sprendimui.

Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano ir 2024 metų biudžeto pakeitimai

Tarybos nariai patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano pakeitimus, kurie patikslina 2024–2026 m. programas, pagal kurias bus naudojamos Savivaldybės biudžeto, nacionalinės ir kitos lėšos, ir Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto pakeitimus, daromus, atsižvelgiant į iš ministerijų gautas lėšas bei biudžetinių įstaigų pateiktus prašymus dėl papildomų lėšų bei asignavimų patikslinimo.

 Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta perduoti Šilalės sporto mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Šilalėje, Kovo 11-osios g. 15.

Taryba pritarė valstybės turto perėmimui, įregistravimui Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Nuspręsta sutikti perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą.

Leista nurašyti ir likviduoti pripažintą dėl fizinio, funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo ir sugedimo netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą, ilgalaikį materialųjį turtą.

Leista įkeisti valstybinės žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje, K. Jauniaus g. 15, nuomos teisę.

Pritarta ataskaitoms

Tarybos nariai posėdžio metu pritarė Kontrolės komiteto bei Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos ataskaitoms, ugdymo įstaigų vadovų 2023 metų ataskaitoms, Šilalės sporto mokyklos, Šilalės meno mokyklos ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorių 2023 metų veiklos ataskaitoms bei Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 metų metiniams ataskaitų rinkiniams. Nepritarta Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus 2023 metų metiniam ataskaitų rinkiniui.

Patvirtintos taisyklės, nuostatai

Patvirtinti Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2024–2026 metų programos ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatai, Šilalės rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės bei Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą tvarkos aprašas.

Kiti sprendimai

Posėdžio metu patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašas, Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainos.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo“ pakeitimams, pagal kuriuos numatoma suprojektuoti ir įrengti dvi didelės galios elektromobilių įkrovimo stoteles (Tauragės g. 1, Šilalė) su visa būtina infrastruktūra.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 14 d. sprendimas Nr. T1-314 „Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu“ pripažintas netekusiu galios.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija