Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklės.

Paramos galima kreiptis pagal dvi priemonės veiklos sritis:

  • „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ – parama skiriama už žemės ūkio paskirties žemės plotą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje. Pareiškėjai, kurie nori gauti paramą, turi būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valda arba jos dalis patenka į erdvinių duomenų sluoksnį „Natura 2000“ žemės ūkio naudmenose“. Deklaruotas bendras tinkamas paramai naudmenų plotas, esantis nurodytame erdvinių duomenų sluoksnyje, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, sudarytas iš ne mažesnių kaip 0,1 ha ploto laukų.
  • „Parama „Natura 2000“ miškuose“ – parama skiriama už miško plotą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje. Pareiškėjai, kurie nori gauti paramą, turi būti privačių miškų valdytojai ar privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra erdvinių duomenų sluoksnyje „Natura 2000“ miškuose“ arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje (EB svarbos paukščių veisimosi vietoje), esančioje valdoje ar jos dalyje turi būti nustatyta EB svarbos paukščių rūšių veisimosi vieta. Deklaruotas bendras tinkamas paramai miško plotas, esantis nurodytuose erdvinių duomenų sluoksniuose, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, sudarytas iš laukų, ne mažesnių kaip 0,01 ha ploto.

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ skiriama:

  • 61 Eur už ha ariamosios žemės;
  • 76 Eur už ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama:

  • 275 Eur už ha (pirmuosius 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę), kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai;
  • 200 Eur už ha (pasibaigus pirminiam 5 m. laikotarpiui), kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai;
  • 177 Eur už ha – kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai ir brandžių medžių iškirtimas bei draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha;
  • 187 Eur už ha, kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neišskirstų žalių medžių;
  • 72 Eur už ha, kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.