Nuo kovo 4 d. iki balandžio 30 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra priims paraiškas gauti paramą ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir su jomis susijusių pasekmių prevencijai.

Ši parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“.

Pagal priemonę remiama veikla, kuria siekiama sumažinti pavojingų ūkinių  gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes. Remiamos investicijos į prevencinę veiklą gyvulininkystės ūkiuose, kurios numatytos biologinio saugumo priemonių  taikymo ir tam reikalingų investicijų plane dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų  laikymo vietose.

Šiam paraiškų priėmimui skirta daugiau kaip 1,097 mln. Eur paramos lėšų.

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai gali būti fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus) ar juridiniai asmenys, laikantys ūkinius gyvūnus:

 • ūkininkai, fiziniai asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų apdorojimu ir (arba) perdirbimu ir pateikimu rinkai;
 • juridiniai asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų apdorojimu ir (arba) perdirbimu ir pateikimu rinkai.

Paramos dydis ir intensyvumas

Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris   negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės).

Ūkiams, kurie laiko iki 20 sąlyginių gyvulių (SG) (įskaitytinai), didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 4 000 Eur, o ūkiams, kurie laiko 21 ir daugiau SG, didžiausia galima paramos suma projektui skiriama atsižvelgiant į ūkyje laikomų gyvulių skaičių, vienam SG skiriant 200 Eur, ir negali viršyti 100 000 Eur arba 300 000 Eur priemonės įgyvendinimo taisyklių 23 punkte nurodytu atveju.

SG apskaičiuojamas taisyklių18 punkte nustatyta tvarka.

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui

 • Pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre,  ūkinių gyvūnų laikymo vieta įregistruota Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip iki ataskaitinių metų pabaigos.
 • Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biosaugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą.
 • Iki paraiškos pateikimo turi būti parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planas dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Planas turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniu padaliniu.

Jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, jis turi būti savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs valdą bei ūkininko ūkį. Juridinis asmuo turi būti savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs valdą.

Finansuojamos išlaidos

Projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu, vykdoma  veikla bei numatytos biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų plane dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Tinkamos išlaidos turi atitikti SP administravimo taisyklėse nurodytus bendruosius reikalavimus.

Paramos lėšomis gali būti finansuojamos:

 • vidaus ar lauko aptvarų (tvoros, vartai, praėjimo punktai, praėjimo kontrolės sistemos) įsigijimo bei įrengimo išlaidos;
 • ūkinių gyvūnų pakrovimo / iškrovimo rampų ir (arba) aikštelių įrengimo išlaidos;
 • žmonių ir ūkinių gyvūnų uždarų praėjimo takų tarp pastatų įrengimo išlaidos;
 • dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių asmenims ir (ar) transporto priemonėms įsigijimo išlaidos;
 • pašarų terminio apdorojimo įrangos įsigijimo išlaidos;
 • konteinerių ir patalpų, skirtų laikyti gaišenoms, įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos;
 • nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangos (pvz., langų, grotų, tinklelių) įsigijimo išlaidos;
 • ūkinius gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų buitinių persirengimo ir prausimosi patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos; darbo rūbų ir batų plovimo ir džiovinimo įrangos įsigijimo išlaidos; maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos.

Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį įgyvendinimo taisyklių 35 skyriuje nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomi balai. Jeigu paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai

 • Už specializaciją:
 • pareiškėjas yra specializuotas kiaulininkystės arba paukštininkystės ūkis – suteikiama 30 balų;
 • pareiškėjas yra specializuotas galvijininkystės ūkis – suteikiama 20 balų.

Vertinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų.

Pareiškėjo ūkis laikomas specializuotu, kai pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio sektoriaus (pvz., kiaulininkystė, paukštininkystė ir pan.), į kurio biosaugą investuojama, ataskaitiniais metais sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

 • Už SG:
 • iki 20 (įskaitytinai) SG – suteikiami 35 balai;
 • didesnis kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • daugiau kaip 200 SG – suteikiama 10 balų.

Už ūkinių gyvūnų laikymo vietą: kai pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje ES sprendimu arba VMVT direktoriaus įsakymu yra taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai, skiriami 35 balai.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiškos ir prašomi dokumentai SP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, arba teikiami naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“). Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Naudinga informacija

Nuotrauka iš istockphoto.com

 

NMA informacija