Nuo kovo 1 d. pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensacijų gavimo pagal Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisykles. Pažymime, kad praėjusią savaitę buvo patvirtinti šių taisyklių pakeitimai. Paraiškos galės būti teikiamos iki birželio 30 d. savivaldybei, kurioje įregistruota pareiškėjo valda.

Pagal priemonę galimos pagalbos formos yra šios:

 • valstybės pagalba, kuomet vertinamas įmonės susietumas ir sunkumų patyrimas;
 • nereikšminga (de minimis) pagalba, kuomet nevertinamas įmonės susietumas bei sunkumai.

Pagalba skiriama patyrusiems draudimo išlaidas už meteorologinių reiškinių rizikas – krušą, audrą, liūtį, snygį, šalną, ilgalaikį lietų, ilgą lietingą laikotarpį, sausringą laikotarpį, iššalimą ir kt.

Galimi pareiškėjai

Dėl pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensacijų gali kreiptis įmonės, kurios:

 • yra fiziniai arba juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą;
 • užsiimančios pirmine žemės ūkio gamyba;
 • labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijai priklausanti įmonė (nuostata netaikoma, jei prašoma nereikšmingos (de minimis) pagalbos);
 • sunkumų nepatirianti įmonė (nuostata netaikoma, jei prašoma nereikšmingos (de minimis) pagalbos).

Parama gali būti skiriama, jei pareiškėjas:

 • užtikrina, kad prašomos kompensuoti išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš Europos Sąjungos fondų ir (ar) kitų viešųjų lėšų;
 • nėra gavęs ir negauna paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir (ar) Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ – taikoma fiziniam asmeniui ir jo sutuoktiniui;
 • nėra gavęs ir negauna valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir (ar) nesuderinama su vidaus rinka, arba yra sugrąžinęs visą neteisėtos ir (ar) nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

Labai svarbu, kad draudimo, prašoma kompensacijos, laikotarpis, būtų ne ilgesnis kaip vienas augalų vegetacijos laikotarpis. Išlaidos gali būti kompensuojamos pagal vieną draudimo objektą – augalų plotą ir (arba) pasėlių plotą ir (arba) riziką.

Atkreiptinas dėmesys, kad gali būti kompensuojamos tik išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip kitą dieną nuo paraiškos pateikimo savivaldybei dienos. Šis reikalavimas netaikomas, kai prašoma nereikšmingos (de minimis) pagalbos.

Pagalbos dydis

Pareiškėjui skiriama pagalba gali sudaryti iki 50 proc. draudimo įmokų sumos, neviršijant didžiausių galimų draudimo įmokų įkainių.

Teikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą, vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 (Reglamentas) nuostatomis ir laikomasi šių pagalbos dydžio reikalavimų:

 1. teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba gali būti sumuojama su kita nereikšminga (de minimis) pagalba ir (ar) valstybės pagalba;
 2. jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, arba viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių per einamuosius ir praėjusius  dvejus finansinius metus, taikomos Reglamento 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos;
 3. jei įmonė veiklą vykdo keliuose sektoriuose, teikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą tenkinamos Reglamento 1 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatos;
 4. bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma vienai įmonei (įskaitant ir su šia įmone Reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį negali viršyti25 000 Eur sumos.

Kur ir kokiais būdais priimamos paraiškos

Paraiškos priimamos savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijoje – jų sąrašas ir adresai nurodyti kvietime tekti paraiškas.

Paraiškos turi būti teikiamos asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu arba elektroniniu paštu. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu, siunčiant elektroniniu paštu – pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Naudinga informacija

NMA informacija