Pareigybės paskirtis – viešojo transporto infrastruktūros specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti viešosios įstaigos funkcijų, susijusių Tauragės regiono konkurencingumo, organizuojant viešojo transporto paslaugų teikimą bei kuriant patrauklų Tauragės regiono įvaizdį, vykdymu..

MES SIŪLOME:

 • Darbo užmokestis bruto: 2232 eur. (Pareigybės lygis – A2)
 • Darbo krūvis – 1 etatas
 • Darbo valandos – 40 val. per savaitę (8:00 – 17:00 val.).
 • Neterminuota darbo sutartis.
 • Darbo pradžia pagal susitarimą (pageidautina nuo 2024 02 01).

PAREIGOS:

 • administruoja viešojo transporto sistemą;
 • dalyvauja atliekant viešojo transporto maršrutų monitoringą ir vertinimą;
 • apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią viešojo transporto informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą, teikia pasiūlymus sistemos optimizavimui;
 • pagal gautas gyventojų ar bendruomenių iniciatyvas siūlo viešojo transporto maršrutų ir tvarkaraščių pakeitimų nustatymą ir keitimą;
 • diegia, tobulina ir valdo viešojo transporto eismo ir keleivių informacines sistemas stotelėse ir transporto priemonėse;
 • organizuoja elektroninio bilieto sistemos veiklą ir užtikrina jos funkcionavimą;
 • kontroliuoja keleivius ir vežėjus;
 • kaupia ir analizuoja duomenis apie keleivių vežimą;
 • organizuoja ekologiškų  technologijų diegimą viešajame transporte;
 • dalyvauja transporto priemonių atnaujinimo programose;
 • inicijuoja regiono savivaldybių bendrus projektus ir juos įgyvendina;
 • teikia pasiūlymus dėl Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kitais regionais ir jų savivaldybėmis bei tarptautinio bendradarbiavimo organizuojant viešojo transporto sistemą;
 • rengia priežiūros institucijoms ir agentūroms ataskaitas apie finansuojamų projektų įgyvendinimą
 • teikia informaciją rengiant įstaigos veiklos strategiją, pagal kompetenciją vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia savo veiklos ataskaitas
 • Atlieka kitus nuolatinio ir nenuolatinio pobūdžio su šios pareigybės kompetencija susijusios pavedimus.

REIKALAVIMAI:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą techninį, inžinerinį, ekonometrijos, ekonomikos, IT ar duomenų analitiko išsilavinimą arba bet kokios srities aukštąjį išsilavinimą ir projektų valdymo patirtį;
 • didelis privalumas – darbo patirtis vienoje ar keliose iš šių sričių: viešojo transporto organizavimas, projektų ir programų valdymas, duomenų analitika, IT sistemų administravimas, viešieji pirkimai;
 • būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo transporto organizavimą, viešuosius pirkimus ir Europos Sąjungos investicijų fondų panaudojimą, teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinusiam su valstybės, Tauragės regiono ir Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių strateginio planavimo dokumentais;
 • – turėti gerus bendravimo, darbo komandoje, administracinius, informacijos pristatymo įgūdžius bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pretendentas (-ė) privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Motyvacinį laišką;
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymo pažymos kopiją.

Reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu ar el.paštu ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų laukiame iki 2024 m. sausio 26 d. 12 val. el. paštu direktore@zaliasisregionas.lt