Pareigybės paskirtis – administratoriaus-rinkodaros specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti viešosios įstaigos funkcijų, susijusių Tauragės regiono konkurencingumo, organizuojant viešojo transporto paslaugų teikimą, verslo investicijų skatinimą, turizmo plėtrą bei kuriant patrauklų Tauragės regiono įvaizdį, užtikrinimo vykdymą.

Mes siūlome:

 • Darbo užmokestis bruto: 2046 eur. (Pareigybės lygis – A2)
 • Darbo krūvis – 1 etatas
 • Darbo valandos – 40 val. per savaitę (8:00 – 17:00 val.).
 • Neterminuota darbo sutartis.
 • Darbo pradžia pagal susitarimą (pageidautina nuo 2024 02 01).

Pareigos:

 • teikia informaciją rengiant įstaigos veiklos strategiją, pagal kompetenciją vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia savo veiklos ataskaitas;
 • pagal kompetenciją įgyvendina įstaigos vadovo priimtus sprendimus;
 • organizuoja susitikimus su gyventojais, verslo atstovais ir kitus panašaus pobūdžio renginius, susijusius su įstaigos vykdomomis verslo skatinimo, turizmo ir viešojo transporto funkcijomis, koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja;
 • rengia pasiūlymus ir įgyvendina verslo investicijų, turizmo plėtros, viešojo transporto patrauklumo rinkodaros priemones;
 • rengia, sistemina ir teikia informaciją į įstaigos ir savivaldybių internetinius puslapius, spaudą, kontroliuoja informacijos atnaujinimą; teikia informaciją kitoms visuomenės informavimo priemonėms, rengia straipsnius, pranešimus ir kitą informaciją spaudai;
 • dalyvauja rengiant TV reportažus, radijo laidas, susijusias su VšĮ „Žaliojo regiono“ veikla, dalyvauja organizuojamuose renginiuose ir rengia apie tai informaciją visuomenės informavimo priemonėms;
 • teikia biuro administracines paslaugas:
 • padeda organizuoti ir vykdyti įstaigos vadovo darbą;
 • priima ir siunčia įstaigos korespondenciją, dokumentus;
 • organizuoja gaunamos ir siunčiamos korespondencijos, vidaus dokumentų parengimą ir sisteminimą ir archyvavimą;
 • atlieka įmonės kasininkės pareigas;
 • įstaigos vadovo komandiruočių, atostogų, nedarbingumo metu, laikinai vykdo administracijos vadovo pareigas;
 • sistemina įstaigos veiklas, padeda rengti įstaigos veiklos ataskaitą.

REIKALAVIMAI:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
 • Turėti darbo patirties vienoje ar keliose iš šių sričių: viešojo administravimo, viešojo transporto administravimo, rinkodaros, Viešųjų pirkimų, projektų ir programų, dokumentų valdymo srityse;
 • Būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo transporto organizavimą, viešuosius pirkimus ir Europos Sąjungos investicijų fondų panaudojimą, teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
 • Būti susipažinusiam su valstybės, Tauragės regiono ir Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių strateginio planavimo dokumentais;
 • Turėti gerus bendravimo, darbo komandoje, administracinius, informacijos pristatymo įgūdžius bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • Mokėti valdyti informaciją, ją sisteminti, kaupti, apibendrinti ir rengti išvadas;
 • Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.)

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pretendentas (-ė) privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Motyvacinį laišką;
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymo pažymos kopiją.

Reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu ar el.paštu ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų laukiame iki 2024 m. sausio 26 d. 12 val. el. paštu direktore@zaliasisregionas.lt