Intervencinės priemonės tikslas – modernizuoti žemės ūkį kaimo vietovėse puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizacijos galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkyje bei kaimo vietovėse, skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.
Poreikiai:
 • didinti žinių ir inovacijų sklaidą žemės ūkyje;
 • užtikrinti aukštą konsultantų kompetenciją ir jų teikiamų konsultacijų kokybę;
 • mažinti skaitmeninę atskirtį žemės ūkyje ir kaimo vietovėse.
Rodikliai:
 • asmenų, gaunančių naudą iš pagal BŽŪP remiamų konsultacijų, mokymų, keitimosi žiniomis arba dalyvaujančių pagal BŽŪP remiamose Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėse siekiant gerinti tvarius ekonominius, socialinius, aplinkosaugos, klimato srities ir efektyvaus išteklių naudojimo veiklos rezultatus, skaičius (R.1);
 • konsultantų, gaunančių paramą, kad jie būtų integruoti į žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), skaičius (R.2);
 • ūkių, pagal BŽŪP gaunančių paramą skaitmeninėms ūkininkavimo technologijoms plėtoti, dalis (R.3);
 • asmenų, gaunančių naudą iš pagal BŽŪP remiamų konsultacijų, mokymų, keitimosi žiniomis arba dalyvaujančių pagal BŽŪP remiamose EIP veiklos grupėse, kiek tai susiję su aplinkos / klimato srities veiklos rezultatais, skaičius (R.28).
Remiama veikla – aktyvus bendradarbiavimas tarp žemės ūkio, maisto ūkio ir miškų ūkio sektoriaus dalyvių, mokslo ir (arba) studijų institucijos atstovų, konsultantų ir kitų suinteresuotų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių:
 • rengiant ir gyvendinant EIP projekto įgyvendinimo planus;
 • rengiant ir gyvendinant EIP projektus.
Veikla turi būti orientuota į:
 • naujų produktų, procesų ir technologijų, gamybos ir (arba) paslaugų teikimo metodų sukūrimą arba esminį jų patobulinimą;
 • naujų arba patobulintų procesų ir technologijų, gamybos ir (arba) paslaugų teikimo metodų įdiegimą (naudojimą) EIP veiklos grupės nario žemės, maisto ar miško ūkyje.
Dėl paramos gali kreiptis – EIP veiklos grupė, kurią sudaro bent 2 skirtingų tipų subjektai, iš kurių vienas yra žemės ūkio ar maisto ūkio, ar miškų ūkio veikla užsiimantis subjektas bei konsultantas arba mokslo ir (arba) studijų institucijos atstovas ir kurios EIP projektinei idėjai yra pritaręs Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komitetas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-34 „Dėl Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto patvirtinimo“.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.
NMA informacija