AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) informuoja, kad, vadovaudamasi Triukšmo valdymo įstatymo 18 str. 1 p. 2 dalimi ir Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 321) 23 p. bei Susisiekimo ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3-133 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių ir triukšmo prevencijos veiksmų planų rengimo ir tvirtinimo“, parengė Ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų plano 2024-2028 m. projektą (toliau – Plano projektas).

Plano projektas parengtas, vadovaujantis galiojančiais triukšmo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir 2022 m. teisės aktų nustatyta tvarka atnaujintais (pagal 2021 m. situaciją) ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų strateginiais triukšmo žemėlapiais. Žemėlapiai parengti 858,36 km ilgio pagrindinių kelių tinklo aplinkoje. Atnaujintai pagrindinių kelių strateginio triukšmo kartografavimo informacijai pritarė Triukšmo prevencijos taryba, informacija patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-556.

Skaitmeniniai žemėlapiai yra skelbiami Lietuvos erdvinės informacijos portale (geoportal.lt), pateikti visuomenei, valstybės institucijoms, Europos Komisijai. Šių žemėlapių informacija yra naudojama, rengiant teritorijų planavimo dokumentus. Žemėlapių peržiūra: https://www.geoportal.lt/map#portalAction=openService&serviceUrl=https%3A%2F%2Fwww.geoportal.lt%2Fmapproxy%2Flakd_keliu_triuksmas%2FMapServer

Viešas visuomenės supažindinimas su Plano projektu vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): 2024 m. sausio 31 d. 17:10 val. Kelių direkcijos patalpose adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius ir internetinės vaizdo transliacijos būdu (adresas bus nurodytas https://lakd.lt/triuksmo-valdymas).

Visuomenės atstovai pastabas ir pasiūlymus dėl Plano projekto Kelių direkcijai gali pateikti elektroniniu paštu (lakd@lakd.lt) nuo 2023-12-30 iki 2024-01-31 d. bei viešo susirinkimo metu.

Visuomenės atstovai, elektroniniu paštu pateikdami pastabas ir pasiūlymus dėl plano projekto, nurodo: 1) fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal faktinę gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; 2) motyvuotas pastabas ir pasiūlymus, kurie turi būti aiškūs ir suprantami.

Vadovaujantis Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo 8.3 punktu, informacija apie Plano projektą turi būti skelbiama ir seniūnijų, kurių teritorijas apima sudaromas Planas, skelbimų lentose, ten, kur jos oficialiai įrengtos.

Siekdama sklandaus ir efektyvaus visuomenės informavimo, Kelių direkcija informuoja seniūnijas ir savivaldybes, į kurias patenka aktualios seniūnijos (adresatų sąrašas).

Maloniai prašome sudaryti galimybę visuomenei susipažinti su informaciniu pranešimu apie Plano projektą, jį atspausdinant ir pakabinant seniūnijų skelbimų lentoje. Šį raštą prašome pažymėti gavimo žyma nurodant datą ir atsiųsti el. p. marius.valenta@lakd.lt arba patvirtinti gavimą nurodytu el. pašto adresu.

Informacinis pranešimas

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija