Šilalės rajono savivaldybė kartu su partneriu Šilalės rajono socialinių paslaugų namais nuo 2022 m. sausio 17 d. vykdo projektą „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“. Projektas Nr. LT03-1-SAM-K03-004 „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“ finansuojamas iš 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ periodo finansavimo lėšų.

Įgyvendinant šį projektą gerovės konsultanto paslaugas teikia dvi specialistės – gerovės konsultantės – Raimonda Lekavičienė ir Rasa Gailienė. Gerovės konsultantų darbo kabinetas – Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose (Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, 117 kab.). Į konsultacijas pas gerovės konsultantes galima registruotis telefonais 8 664 76207 arba 8 649 67445.

Nuo projekto pradžios iki 2023 m. spalio 31 d. gerovės konsultantės suteikė 1 023 konsultacijas, t. y. žemo intensyvumo paslaugas, su emociniais sunkumais susiduriantiems asmenims. Atsižvelgiant į suteiktų paslaugų skaičių, galima teigti, kad poreikis šioms paslaugoms yra.

Viešinant ir įgyvendinant projektą, bendradarbiaujama su 5 įstaigomis:

  • Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;
  • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  • Šilalės rajono savivaldybės kultūros centru;
  • Maltos ordino pagalbos tarnyba;
  • Šilalės sporto mokykla.

 

PROJECT NO. LT03-1-SAM-K03-004 “IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF WELFARE CONSULTANTS IN ŠILALĖ DISTRICT”

Šilalė District Municipality, together with its partner Šilalė District Social Services Home, is implementing the project No. LT03-1-SAM-K03-004 “Implementation of the Model of Welfare Consultants in Šilalė District”. The project was launched on 17 January 2022 and is financed from the funds of the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 for the Programme “Health”.

As part of the project, the services of a welfare consultant are provided by two specialists-welfare consultants: Raimonda Lekavičienė and Rasa Gailienė. Welfare consultants can be found at the Šilalė District Social Services Home (address: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, room 117). Registration for consultation with the welfare consultants is available by phone: 8 664 76207 or 8 649 67445.

From the start of the project until 31 October 2023, welfare consultants provided 1,023 consultations, i.e., low-intensity services, for persons facing emotional difficulties. Considering the number of services provided, it can be established that there is a need for such services.

5 institutions are cooperating in publicising and implementing the project:

  • Šilalė District Municipality Public Health Office;
  • Employment Service under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania;
  • Šilalė District Municipality Culture Centre;
  • Order of Malta Relief Organisation;
  • Šilalė Sport School.

Šilalės rajono savivaldybės administracija