Kam teikiamos prevencinės socialinės paslaugos?

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims, šeimoms, bendruomenėms, siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį.

Kokios yra prevencinių socialinių paslaugų rūšys?

Prevencinės socialinės paslaugos gali būti: potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene, šeimos konferencija, atvirasis darbas su jaunimu, mobilusis darbas su jaunimu.

Kas teikia prevencines socialines paslaugas Šilalės rajono savivaldybėje?

Šilalės rajono savivaldybėje prevencines paslaugas organizuoja ir (ar) teikia:

  • Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose (Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė):

potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška;

kompleksinės paslaugos šeimai;

darbas su bendruomene;

šeimos konferencija (paslauga bus perkama iš kvalifikuotų specialistų tik atsiradus konkrečiam šios paslaugos poreikiui).

  • Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviras jaunimo centras (J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė):

atvirasis darbas su jaunimu;

mobilusis darbas su jaunimu (paslauga planuojama pradėti teikti nuo 2024 m. pradžios, gavus projektui reikalingą finansavimą).

Kas ir kokiu būdu gali kreiptis dėl prevencinių socialinių paslaugų gavimo?

  • Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas ar rūpintojas, žodiniu ar rašytiniu prašymu, kai kreipiamasi į prevencines socialines paslaugas teikiančią įstaigą, nurodant savo ir (ar) šeimos narių vardus, pavardes, dėl kokios problemos kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą, pateikiant kontaktinę informaciją (adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą);
  • socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios prevencines socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Šilalės rajono savivaldybė ir (ar) seniūnijos, ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros, policijos ir (ar) kitų institucijų darbuotojai, rašytiniu prašymu, kai kreipiamasi į prevencines socialines paslaugas teikiančią įstaigą, nurodant vieno iš suaugusių šeimos narių, dėl kurių interesų kreipiasi vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma)) ir priežastį, dėl kurios kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą bei kitą turimą reikšmingą informaciją;
  • bendruomenės narys ar kitas suinteresuotas fizinis asmuo, raštišku kreipimusi į prevencines socialines paslaugas teikiančią įstaigą, dėl galimo prevencinės socialinės paslaugos teikimo kitam asmeniui (šeimai) poreikio, nurodydamas savo vardą, pavardę, asmens ar vieno iš suaugusių šeimos nario, dėl kurio interesų kreipiasi, vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma)) ir priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas to negali padaryti pats.

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

* Socialinių paslaugų įstatymas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/asr;

* Socialinių paslaugų katalogas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr;

* Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/370708c06b3511edbc04912defe897d1;

* Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T1-219 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://silale.lt/wp-content/uploads/2023/09/Nr.-T1-219.pdf.

Prevencinių socialinių paslaugų organizavimą, teikimą ir priežiūrą vykdo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius. Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis į Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Ramūnę Rumšienę, tel. 8-449-57367, el. p. ramune.rumsiene@silale.lt.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija