Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijose yra 8 laisvos kūriko pareigybės:

Seniūnija Pareigybės lygis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas darbo krūvis per savaitę Pareigybės (priimama darbuotojų)
Didkiemio C 5,3 20 1
Kaltinėnų C 5,3 40 1
Laukuvos C 5,3 40 1
Pajūrio C 5,3 40 1
Šilalės kaimiškoji C 5,3 30 1
Tenenių C 5,3 20 2
Upynos C 5,3 30 1

 

Specialūs reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
 2. išmanyti Vidaus darbo tvarkos taisykles, vadovautis darbo saugos reikalavimais, kūriko saugos ir sveikatos instrukcija, seniūnijos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

Kūrikas vykdo šias funkcijos:

 1. priimdamas pamainą, patikrina:

1.1. apsauginių vožtuvų, vandens lygio rodyklių, manometrų ir maitinimo sistemos tvarkingumą;

1.2. kūryklos ir dujotakių, uždarymo ir reguliavimo armatūros būklę;

1.3. dūmsiurbių ir ventiliatorių būklę, natūralią trauką;

1.4. katilo užpildymą vandeniu, siurblių būklę;

1.5. ar nesisiurbia vanduo per liukų dangčius, flanginius sujungimus ir armatūrą, suvirinimo siūles ar sujungimus kniedėmis;

 1. prieš darbo pradžią susipažįsta su įrašais budėjimo žurnale ir patikrinęs katilo bei visų jo įrenginių techninę būklę, nustatyta tvarka priima pamainą;
 2. katilinėje turi būti vedamas budėjimo žurnalas, kuriame pasirašo priimdamas ir perduodamas pamainą, žymi agregatų paleidimo ir stabdymo laiką, visus pastebėtus trūkumus katilų bei kitų įrengimų darbe;
 3. susidarius avarinei situacijai, nedelsdamas stabdo katilą ir praneša seniūnijos seniūnui;
 4. pasibaigus kūrenimo sezonui palieka sutvarkytus katilus: išleidžia vandenį, išplauna katilus ir sistemą, išvalo iš katilų, kūryklų, dujotakių ir nuvalo nuo išorinių katilų paviršių pelenus bei suodžius;
 5. laikosi priešgaisrinės saugos taisyklių. Žino, kur darbo vietoje laikomos gaisro gesinimo priemonės, moka jomis naudotis, vengia veiksmų, galinčių sukelti gaisrą;
 6. pastebėjęs gaisrą, nedelsdamas apie tai praneša ugniagesiams ir seniūnui, gesina gaisro židinį turimomis gesinimo priemonėmis;
 7. prižiūri, kad būtų tvarkingi katilai ir kiti įrengimai, patalpose laikosi švaros ir tvarkos;
 8. kūrenimo sezono metu suruošia atvežtą kurą (malkas) kitam kūrenimo sezonui;
 9. laikosi Vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbe nevartoja alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų, rūko tik tam skirtose vietose;
 10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus ir įpareigojimus savo kompetencijos ribose.

Kūrikas atsako už:

 1. tinkamą darbo laiko naudojimą;
 2. už priskirtų funkcijų vykdymą;
 3. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, kūriko saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi;
 4. žalą, padarytą įstaigai dėl jo kaltės ar neatsargumo;
 5. švarą ir tvarką prižiūrimoje patalpose;
 6. už pašalinių asmenų buvimą darbo vietoje (katilinėje);
 7. už savo funkcijų netinkamą vykdymą darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Asmenys norintys dalyvauti atrankoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt arba J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukštas, 108 kab.) iki 2023 m. spalio 17 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos telefonu  (8 449) 45332, 8 612 31996 arba el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt.