Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija skelbia prašymų priėmimą lėšų skyrimui iš Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-123 ,,Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ patvirtintos Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos.

                      Lėšos gali būti skiriamos:

– daugiabučių namų savininkų bendrijų valdomų daugiabučių namų bei daugiabučių namų, kurių patalpų savininkai sudarę jungtinės veiklos sutartis, techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti;

                      – bendrijų bei daugiabučių namų, kurių patalpų savininkai sudarę jungtinės veiklos sutartis, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo bei energijos jame efektyvumo didinimo išlaidų daliai padengti;

                      – bendrijų steigimosi ir jungtinės veiklos sutarties sudarymo išlaidoms apmokėti.

                      Prašymas pateikiamas (pasirašytas bendrijos pirmininko ar savininkų įgalioto asmens)  ir šių lėšų poreikį patvirtinantys dokumentai (namo techninių defektų pašalinimo akto arba namo atnaujinimo ir energijos naudojimo efektyvumo didinimo projektas ir (ar) sąmata, sutartys, (PVM) sąskaitų – faktūrų kopijos). Kartu su prašymu pateikiama:

  1. daugiabučio namo savininkų bendrijos registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopija ar jungtinės veiklos sutarties kopija;
  2. bendrijos narių ar daugiabučio namo savininkų einamųjų metų susirinkimo protokolo kopija;
  3. informaciją apie name gyvenančius butų savininkus bedarbius, neįgaliuosius, pensininkus bei socialinės pašalpos gavėjus.

                    Prašymai  priimami  ir  registruojami  Šilalės  rajono  savivaldybės priimamajame

(J. Basanavičiaus g. 2-1, I aukštas, 108 kab.) nuo 2023 m. rugpjūčio 2 d. iki 2023 m. rugpjūčio 28 d. 17.00 val.

                    Programos nuostatus galima rasti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt. Informacija teikiama Savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos  skyriuje, tel. (8 449) 76 132.

Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos
lėšų skirstymo komisijos pirmininkas  Ignas Gužauskis