Tam, kad parama pasiektų investicinio projekto vykdytoją, reikia parengti ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti paraišką, jei reikia – ir verslo planą, tuomet atsiraitoti rankoves ir kibti į darbą – įgyvendinti tai, kas buvo paties paraiškoje ir verslo plane numatyta ir surašyta. Vis dėlto išlaikyti šį įsipareigojimą – tinkamai įgyvendinti projektą ir verslo planą – ne visiems pavyksta.
NMA atkreipia dėmesį, jog įsipareigojimo tinkamai įgyvendinti projektą (verslo planą) neišlaikymas – viena dažniausių priežasčių, dėl kurios parama gali būti nemokama arba mokama iš dalies, todėl NMA išskiria pagrindinius atvejus, dėl ko projektas gali būti laikomas įgyvendintu netinkamai.
Verslo planą būtina atsakingai ne tik rengti, bet ir įgyvendinti
Verslo planų teikimas bei įgyvendinimas – vienas reikšmingiausių projekto įgyvendinimo etapų. Atsakingai sudarytas verslo planas, prieš tai ištyrus rinką, įvertinus galimą konkurencinę aplinką, galimas sąnaudas, užtikrina būsimus projekto rezultatus, o jo laikymasis – garantuoja rezultatų pasiekimą. Tinkamai įgyvendinamas verslo planas yra tada, kai laikomasi jame numatytų terminų, piniginių srautų judėjimo, konkrečiau – paskolų bei jų grąžinimo grafiko, investicijų įsigijimo laikotarpių, taip pat svarbu įsigyti investicijas už verslo plane numatytą kainą.
Paramos priemonėse, pagal kurias yra mokama išmoka, pavyzdžiui, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Parama smulkiems ūkiams“, verslo planas yra esminis dokumentas, o tai, kad pareiškėjui būtų skirta parama, lemia jo įgyvendinimas ir laikymasis. Priemonių įgyvendinimo taisyklės aiškiai apibrėžia, kas yra tinkamas verslo plano įgyvendinimas, – tai yra, kai:
  • vykdoma numatyta ūkinė veikla;
  • atliktos (apmokėtos, pristatytos į ūkį, įregistruotos viešuosiuose registruose (jei registracija privaloma)) bei naudojamos tik verslo plane numatytai veiklai vykdyti visos verslo plane numatytos investicijos (išskyrus atvejus, kai investicijos buvo pakeistos suderinus su NMA);
  • grynojo pelningumo arba skolos rodiklio reikšmė atitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nurodytas reikšmes;
  • projektas atitinka kitus konkrečiai priemonei taikomus reikalavimus, pvz., pasiektas valdos ekonominis dydis (VED) ne mažesnis kaip 12 000 Eur (pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“), paraiškos teikimo metu buvęs produkcijos standartine verte išreikštas VED padidintas ne mažiau kaip 20 proc. (pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“) ir kt.
Pasikeitus aplinkybėms būtina pranešti NMA
Pasitaiko atvejų, kai įgyvendinant projektą keičiasi aplinkybės ir projekto bei verslo plano dėl objektyvių priežasčių nepavyksta įgyvendinti taip, kaip buvo planuota. Tokiais atvejais apie pokyčius būtina informuoti NMA ir gauti NMA sutikimą pokyčius įgyvendinti.
Jei keičiasi esminiai verslo plano dalykai, norint, kad NMA pokyčius patvirtintų, reikia įvertinti, ar jie nedarys įtakos projekto galutiniams tikslams ir uždaviniams, ar dėl verslo plano pakitimų bus pasiekti ir / arba išlaikyti atrankos kriterijai, už kuriuos buvo suteikti atrankos balai, projekto priežiūros rodikliai, ekonominio gyvybingumo rodikliai.
Projektą sklandžiai įgyvendinti gali sutrukdyti ir nuo žmogaus nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių gali nepavykti pasiekti projekte numatytų rodiklių, pavyzdžiui, sausra. Kaip elgtis ištikus force majeure aplinkybėms, galite sužinoti čia.
Raginame bendradarbiauti
Atsakingas projekto parengimas, vykdymas ir priežiūra projekto vykdytojui garantuoja paramą. Vis dėlto kilus klausimų ar abejonių dėl projekto vykdymo, NMA pataria aktyviai bendradarbiauti, bendrauti su projektą administruojančiu NMA specialistu arba kreiptis į NMA bendraisiais telefono numeriais, el. pašto adresais bei susisiekti kitais būdais, kaip nurodyta NMA svetainės skiltyje „Susisiekite“.
NMA informacija