Birželio 29 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 4-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai (nedalyvavo Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė ir Vytautas Jucius), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti. Posėdžio metu priimta 30 sprendimų.

Sprendimai, susiję su komitetais, komisijomis ir tarybomis

Posėdžio metu nuspręsta paskirti Algirdą Meiženį Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto pirmininku paskirtas Viktoras Stancelis, jo pavaduotoju Algirdas Meiženis.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininku paskirtas Raimundas Vaitiekus, jo pavaduotoja Akvilė Gargasaitė.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku paskirtas Egidijus Gečas, jo pavaduotoja Vida Miknienė.

Sudarytos Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos ir Antikorupcijos komisijos.

Taryba nusprendė deleguoti į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą Šilalės rajono savivaldybės tarybos narį Egidijų Gečą.

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis.

Patvirtinti aprašai ir nuostatai

Taryba patvirtino Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Integralios pagalbos paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas, Tėvų globos netekusių vaikų nuolatinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos ir Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašus.

Taip pat patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo bei Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos ir atrankos komisijos veiklos nuostatai.

Sprendimai, susiję su turtu

Taryba sutiko pirkti Šilalės rajono savivaldybės funkcijoms įgyvendinti akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – 0,4 kV oro liniją L-200 iš transformatorinės KT-14, esančią Kęstučio g., Šilalės m.

Tarybos nariai sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – 3 suintegruotus kompiuterius  ir Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti (savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas ir švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą: metodinę medžiagą, 2 kilimėlius su specializuota pakrovimo ir laikymo stotimi ir 10 planšetinių kompiuterių.

Taip pat nuspręsta perimti Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybėn  ir  teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į  nekilnojamuosius daiktus: nuvažiavimo, kanalo, miško ir privažiavimo prie sodybos kelius bei gatves, esančius Šilalės rajone.

Nustatyti 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai

Taryba nustatė 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, kurie įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d. :

  • fiziniams asmenims, ne pelno siekiančioms organizacijoms, įstaigoms ir labai mažoms ir mažoms įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo kriterijus – 0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • kitiems juridiniams asmenims – 1,0 procentą nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • kitos paskirties inžineriniams statiniams (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti)) nekilnojamojo turto mokesčio tarifą fiziniams ir juridiniams asmenims – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • apleistam, neprižiūrimam, nenaudojamam, naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamajam turtui, pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašą – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
  • Atleisti naujai įsiregistravusias įmones vienus metus nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Sprendimai, susiję su projektais

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai pradėti vykdyti projektavimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje paslaugų pirkimą. Projektavimas būtinas siekiant pritaikyti esamą Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastatą visos dienos mokyklos erdvėms, bei atlikti kitus Regioninės plėtros programos priemonėmis finansuojamus ir nefinansuojamus remonto darbus, kadangi dabartinis mokyklos pastatas yra prastos būklės ir netinkamas šiuolaikiniam vaikų švietimui vykdyti.

Kiti sprendimai

Taryba pritarė 9 sprendimų pakeitimams.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai pradėti Šilalės rajono savivaldybės vizualinio identiteto ir jo naudojimo vadovo sukūrimo paslaugos pirkimą.

Taip pat leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką investavimo koncepcijai rengti.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija