Siekiant tinkamai suplanuoti Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtrą, išspręsti kylančias problemas ir įgyvendinti Europos Sąjungos reglamentuotus uždavinius, kurie patvirtinti Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2023–2027 metų plane (toliau – VAPTP), prisitaikyti prie teisinės aplinkos ir užtikrinti tinkamą, tvarų komunalinių atliekų tvarkymą regione, buvo parengtas Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metais planas. Birželio 12 d. šį planą Šilalės rajono savivaldybės vadovams pristatė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (toliau – EKT) atstovai.

Kaip teigė pranešėjai, pagrindinis Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano tikslas – suderinti Tauragės regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant bendrus atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginius regione. Pristatymo metu EKT atstovai pateikė šio plano priemones, skirtas numatytoms VAPTP užduotims įgyvendinti. Tarp tokių priemonių numatytas atliekų prevencijos skatinimas. Šia priemone, pasitelkiant įvairias viešinimo kompanijas, būtų siekiama sumažinti atliekų susidarymą, skatinant vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, naudoti produktus pakartotinai. Dar viena priemonė – atliekų atskyrimas sudarymo šaltinyje, siekiant paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Įgyvendinant šią priemonę norima didinti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą ir atsakomybę atliekų rūšiavimo srityje bei didinti atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumą. Plane taip pat numatytas daiktų panaudojimas, atliekų paruošimas naudoti tos pačios arba kitos paskirties produktams ar medžiagos gaminimas. Kiekvienai priemonei įgyvendinti numatytas regioninis ir savivaldybės indėlis.

Rugpjūčio mėnesį numatytas šio plano pristatymas ir visuomenei. Pristatymo metu gyventojai galės užduoti jiems aktualius klausimus.

Plano pristatyme dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus, vicemerė Jolanta Skrodenienė, vicemeras Ignas Gužauskis, administracijos direktorius Andrius Jančauskas, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė ir vyriausioji specialistė Aušra Etminienė, Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Virginijus Noreika ir jo komanda.

Šilalės rajono savivaldybės administracija