Svarbu! Paraiškos priimamos iki birželio 20 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki birželio 30 d.
Tikslai:
  • prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, be kita ko, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinant anglies dioksido sekvestraciją, taip pat plėtoti tvariąją energetiką;
  • prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo sustabdymo, gerinti ekosistemų funkcijas ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;
Poreikiai:
  • taikyti technologijas, mažinančias šilumos efektą sukeliančių dujų emisijas ir didinančias organinės anglies kiekį dirvožemyje;
  • gerinti biologinės įvairovės būklę naudmenose, taikant tvarias žemės ūkio praktikas;
  • saugoti biologinės įvairovės apsaugos požiūriu vertingus agrarinio kraštovaizdžio elementus.
​Remiama veikla:
  • veikla, susijusi su biologinės įvairovės geros apsaugos būklės užtikrinimu, nustatant ir pritaikant ūkinės veiklos galimybes ir ūkininkavimo būdą taip, kad jis nekeltų pavojaus atskirų laukinių paukščių rūšių paplitimo arealams. Dalyvaujantys šioje priemonėje žemės ūkio veiklos subjektai prisidės prie laukinių paukščių – dryžgalvių kryklių, kurapkų, vapsvaėdžių, pievinių lingių, mažųjų erelių rėksnių, švygždų, griežlių, juodkrūčių bėgikų, gaidukų, stulgių, paprastųjų griciukų, didžiųjų kuolingų, raudonkojų tulikų, balinių pelėdų, žalvarnių, lygučių, geltongalvių kielių, mėlyngurklių, paprastųjų medšarkių, sodinių startų, pilkųjų startų, tetervinų, juodųjų peslių, rudųjų peslių, meldinių nendrinukių – rūšių išsaugojimo. Parama skiriama kasmet už pievų plotą, esantį už „Natura 2000“ teritorijos ribų, siekiant paramos gavėjams kompensuoti dėl prisiimtų įsipareigojimų patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.
Paramos gali kreiptis:
  • aktyvūs ūkininkai, kurie atitinka bendruosius reikalavimus, nustatytus Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92, II skyriuje, ir kurių valda ar jos dalis patenka į paukščių apsaugos teritorijų už „Natura 2000“ ribų sluoksnį.
Kvietimui teikti paraiškas 2023 m. skirta 950 012 eurų paramos suma.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.