Svarbu! Paraiškos priimamos iki birželio 20 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki birželio 30 d.
Tikslai:
  • išsaugoti žemės ūkio vietoves, kuriose ekstensyviai ūkininkaujama, ir užtikrinti gamybos pajėgumą;
  • išsaugoti biologinę įvairovę ir žemės ūkio gyvybingumą didelės gamtinės vertės agrarinėse teritorijose.
Remiamos veiklos sritys:
  • parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ skiriama kasmet už naudmenų plotą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl didelių gamtinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas;
  • parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ skiriama kasmet už naudmenų plotą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl specifinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.
Paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektai, kurie laikosi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų ir kurių valda arba jos dalis:
  • yra vietovėje, kurioje esama didelių gamtinių kliūčių, patvirtintoje Programos veiklos srities „Išmoka ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ aprašyme;
  • arba patenka į Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ar Nemuno deltos užliejamų pievų arba į tam tikrų šalies regionų, kuriuose dėl konkrečios vietovės specifinių sąlygų kyla grėsmė kaimų išsaugojimui, teritoriją, kuri priskiriama prie vietovių, kuriose esama specifinių kliūčių, kategorijos, patvirtintos veiklos srities „Išmoka ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ aprašyme.
Kvietimui skirta 37 474 392 Eur paramos suma.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.