3-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Birželio 1 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 3-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai (nedalyvavo Vytautas Jucius, Rima Norvilienė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti. Posėdžio metu priimti 35 sprendimai.

Posėdyje prisiekė nauja tarybos narė Birutė Žirlienė (Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“).

Sprendimai, susiję su Savivaldybės administracijos struktūra ir didžiausiu leistinu darbuotojų ir valstybės tarnautojų skaičiumi

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūra. Taip pat patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius.

Paskirti Šilalės rajono savivaldybės vicemerai

Taryba pritarė Igno Gužauskio ir Jolantos Skrodenienės paskyrimui į Šilalės rajono savivaldybės vicemerų (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo) pareigas.

 Sprendimai, susiję su mokesčiais

Posėdžio metu nustatyta 2023 m. žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata ir

nustatytas 2023 metų mokestinio laikotarpio neapmokestinamasis žemės sklypo, priklausančio nuosavybės teise, dydis fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai:

Sudarytos komisijos

Posėdžio metu sudaryta „Auksinės gilės“ atrankos komisija, kurios pirmininkas Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus.

Taip pat sudaryta 3 metų laikotarpiui Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija, kurios pirmininkė Šilalės rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatorė Silva Paulikienė.

Finansuoti sporto projektai

Taryba nusprendė skirti iš Kūno kultūros ir sporto programos (Nr. 06) priemonės Tradicinių tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas (06.01.01.01):

  • sporto klubui ,,Prolain“ 8 000 Eur finansuoti sporto projektą pagal 2023 m. kovo 14 d. paraišką Nr. B2-950 (5.11);
  • Šilalės sporto mokyklai 13000 Eur finansuoti sporto projektą pagal  2023 m. kovo 15 d. paraišką Nr. S6-50-(1.8);
  • sporto klubui ,,Šilalės lūšis“ 10 000 Eur finansuoti sporto projektą pagal 2023 m. kovo 13 d. paraišką Nr. 12;

Sprendimai, susiję su turtu

Atsižvelgiant į tai, kad 4 iš 5 turimi Šilalės rajono savivaldybės administracijos automobiliai yra nenauji, gamybos metai svyruoja nuo 2006 iki 2014 m., vieno iš automobilių – virintas rėmas, jų remonto išlaidos pernai siekė 4,7 tūkst. Eur, o kuro išlaidos siekė 10,7 tūkst. Eur, Taryba leido administracijai Savivaldybės nuosavybėn įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, turintį ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, kurio vertė neviršytų 36 300 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu.

Nuspręsta perimti  Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybėn ir  teikti  įregistruoti  Šilalės  rajono savivaldybės nuosavybės teisę į  nekilnojamuosius daiktus – kitų inžinerinių statinių paskirties statinius: takus ir aikšteles, esančius Šilalės rajone. Taip pat nuspręsta perimti  Šilalės  rajono  savivaldybės nuosavybėn ir teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į  nekilnojamuosius daiktus: kelius, privažiavimo, nuvažiavimo, svarstyklių kelius ir gatves.

Pritarta nekilnojamojo turto – pastato–sandėlio (unikalus Nr. 8796-0008-0016) ir žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2564-7410), esančių  S. Girėno g. 22, Vytogalos k., Upynos sen., Šilalės r. sav., nuosavybės teise priklausančio fiziniam asmeniui, pirkimui Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms vykdyti.

Nuspręsta perduoti Asociacijai „Žadeikių sūkurys“ 10 metų pagal panaudos sutartį jos įstatuose numatytai veiklai (laisvalaikio organizavimo, neformalaus ugdymo, profesinio tobulėjimo, savanoriškai veiklai, informacinių paslaugų, kultūros švietimo, kūrybinei, meninei ir pramogų organizavimo, pramogų ir poilsio organizavimo, švietimo veikloms) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: 86,50 kv. m ploto patalpas, pažymėtas indeksu plane 1-8 (86,50 kv. m), su teise naudotis bendro naudojimo patalpomis, pastate, kurio unikalus Nr. 8793-9001-1014, žymėjimas plane 1C2b, įsigijimo vertė – 33300,47 Eur, likutinė vertė (2023-05-31) – 18870,54 Eur, esančioje adresu: Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šaukliškės g. 15.

Patvirtintas viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas.

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

Taip pat taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti (savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas ir švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

Nuspręsta perduoti Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą.

Sprendimai, susiję su projektais

Leista  Šilalės rajono savivaldybei 2023 metais teisės aktų nustatyta tvarka imti 1 200 000  Eur ilgalaikę paskolą 5 metų laikotarpiui Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos investiciniams projektams finansuoti ir nustatyta, kad Savivaldybės asignavimų valdytojas – Savivaldybės administracija naudoja gautą paskolą – 1 200 000 Eur investiciniams projektams, iš jų:

  • „Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje sporto salės statyba“ (II etapas) – 200  000 Eur;
  • „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“ – 121 782 Eur;
  • „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ (II etapas) – 630 000 Eur;
  • „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ (3 vienetų elektrinių autobusų pirkimas) – 248 218 Eur.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui pareiškėjo teisėmis Švietimo plėtros programos  pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ veiklos „Sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ Atvirųjų klasių projekte parengiant Projekto įgyvendinimo planą.

Kiti sprendimai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto pirmininku paskirtas Rolandas Toleikis.

Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus įgaliotas atstovauti Šilalės rajono savivaldybei ir dalyvauti Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose iki 2023–2027 m. savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimų pabaigos.

Nuspręsta deleguoti į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją Šilalės rajono savivaldybės tarybos narius Egidijų Gečą ir Raimundą Vaitiekų.

Patvirtintas Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo elektriniais autobusais  maršrutų sąrašas, kurį rasite paspaudę čia.

Posėdžio metu pritarta keturiems sprendimų pakeitimams, du sprendimai pripažinti netekę galios.

Nuspręsta išbraukti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamo Privatizavimo objektų sąrašo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias UAB „Šilalės knygynas“ akcijas.

Patvirtintas Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2022 m.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija