Prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas.
Tikslinė sritis – įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu ir ekosistemų subalansuotu funkcionavimu, išsaugant nustatytas ir patvirtintas meldinių nendrinukių Acrocephalus paludicola, balinio vėžlio Emys orbicularis, kraujalakinio melsvio Maculinea teleius, niūriaspalvio auksavabalio Osmoderma barnabita, šiaurinio auksinuko Lycaena helle, auksuotosios šaškytės Euphydryas aurinia, plikažiedžio linlapio Thesium ebracteatum, stulgio Gallinago media, paprastojo griciuko Limosa limosa, raudonkojo tuliko Tringa totanus, didžiosios kuolingos Numenius arquata buveines ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipus – 6530 Miškapievės, 5130 Kadagynai, 9070 Medžiais apaugusios ganyklos, 2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, 6120 Karbonatinių smėlynų pievos, 6210 Stepinės pievos, 6230 Rūšių turtingi briedgaurynai, 6410 Melvenynai.
Kompleksiniai tikslai – išsaugoti kraštovaizdį, tvarkyti natūralias ir pusiau natūralias pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapynes, sudaryti palankias sąlygas šioms ypač retoms rūšims išlikti natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ekstensyviai naudojamose šlapynėse.
Remiama veikla – natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas:
  • krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
  • šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai;
  • nukirstų krūmų ir nupjautos žolės, nendrių išvežimo darbai;
  • ganyklų tvorų atkūrimas / įrengimas plotuose, kuriuose iki šiol nebuvo ganyklų tvorų arba ganyklų tvoros yra sunykusios;
  • naujų seklių kūdrų vėžlių buveinėse pievose ir ganyklose iki 0,1 ha ploto įrengimas.
Dėl paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla (reikalavimas netaikomas VĮ Valstybinių miškų urėdijai ir saugomų teritorijų direkcijoms) ir teisėtais pagrindais valdantys numatomus tvarkyti žemės plotus.
Paraiškų rinkimo etapui skirta 2 488 922 Eur paramos lėšų.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.